Høyringar

Høyring - Forskrift om berekraftig skogbruk

Forskrift om berekraftig skogbruk. Fastsatt 07.06.06

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 04.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstansar

Deres ref

Vår ref

Dato

200501215-/BHJ

06.07.2005

Høyringsutkast - Forskrift om berekraftig skogbruk

Eit utkast til ny forskrift om berekraftig skogbruk blir nå sendt på høyring. Forskrifta inneheld føresegner både om miljøomsyn og om tilfredsstillande forynging. Utkastet inneheld også føresegner om tiltak mot skade på skogen. Høyringsfristen er 4. Oktober 2005.

Bakgrunn
I St.meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø - muligheiter i skogsektoren, foreslo regjeringa at det skulle utarbeidast ei ny lov om skogbruk til erstatning for gjeldande skogbrukslov. Arbeidet skulle ha som mål at den nye lova skulle innehalde klare føresegner om eit berekraftig skogbruk og om langsiktig ressursforvaltning. Ein ønskte at skogeigaren sitt ansvar for å forvalte eigne skogressursar og å ta miljøomsyn skulle stå sentralt i ei ny lov. Under behandlinga av Skogmeldinga streka Næringskomiteen under at lova burde vere ei næringslov som byggjer på prinsippet om fridom under ansvar, og at lova burde gi klare rammer for dei miljøomsyna skogbruket må ta, og som er ein viktig del av skogeigaren sitt forvaltaransvar. I samsvar med denne meldinga og Stortinget si behandling av den la Regjeringa hausten 2004 fram framlegg om ny skogbrukslov, Ot. prp. nr. 28 (2004-2005). I proposisjonen heiter det mellom anna følgjande om ei miljøforskrift;

Departementet meiner at spørsmål som gjeld ei mogleg miljøforskrift må sjåast i samanheng med skogbruket si miljøsatsing elles. Gjennom miljøprosjektet Levende Skog blei det i 1998 fastsett standardar for eit berekraftig skogbruk. Desse standardane blei innarbeidd i eit sertifiseringssystem som no femner mellom 90 og 100 % av avverkinga i det norske skogbruket. ........ Departementet er svært tilfreds med den innsatsen næringa legg i miljøomsyn ved drift og forvaltning av skogressursane, ei satsing som har ført til at det blir teke vesentleg meir miljøomsyn i skogsdrifta i dag enn tidlegare.
Departementet meiner likevel at det er ønskjeleg at skogeigaren sitt miljøansvar, slik dette er formulert i § 4 første ledd også går fram gjennom utfyllande forskrifter til lova. Dette fordi departementet meiner det er eit offentleg ansvar å gi næringa klare rammer for miljøomsyna i verksemda. .......... Reglane vil dessutan kunne fungere som eit sikringsnett dersom arbeidet med den frivillige sertifiseringsordninga skulle svekkast i høve
til i dag. Samstundes legg departementet vesentleg vekt på ikkje å legge nye byrder på skogeigarar som aktivt følgjer opp skogbruksnæringa sitt arbeid med miljøomsyn og miljøsertifisering. Ei forskrift må utformast slik at ho sikrar nødvendige minstekrav utan å svekkje den motivasjonen næringa har for frivillige miljøomsyn, og utan å kaste vrak på det verdifulle arbeidet som er lagt ned gjennom Levende Skog og sertifiseringssystem, kompetansehevingstiltak og anna som ligg i oppfølginga av Levende Skog. Departementet legg til grunn at dei som er tilslutta gjeldande sertifiseringsordning vil tilfredstille dei krava som blir sett i lova, og som vil følgje av den komande forskrifta.

Under behandlinga av Ot. prp nr 28 (2004-2005) om ny skogbrukslov var det ikkje semje mellom partia på Stortinget når det gjaldt spørsmålet om ei slik forskrift. Ap, Sp og Frp var mot ei slik forskrift mens fleirtalet, KrF, H, V og SV støtta forslaget frå Regjeringa.

I forskrifta her har vi samla reglane om miljøomsyn, om forynging og reglane om tiltak mot skade på skog.

Miljøomsyn
Landbruks- og matdepartementet har lagt Stortinget sine merknader til grunn og har derfor også lagt til grunn den miljøsatsinga som er eit resultat av Levende Skog-prosjektet og sertifiseringa som byggjer på dette. Ved utforminga av miljøreglane i forskriftsutkastet har departementet arbeidd saman med Miljøverndepartementet. I utkastet til forskrift er det mellom anna føresegner om krav til miljødokumentasjon og miljøregistreringar, og føresegner knytt til hogst, skogreising, skifte av treslag og bruk av utanlandske treslag. Slik utkastet no ligg føre er det vår vurdering at forskrifta kan fungere som eit sikringsnett utan å gje meir byråkrati og svekkje skogeigarane sin motivasjon for å drive arbeidet vidare med frivillige miljøomsyn.

Tilfredsstillande forynging etter hogst
Av den nye lova går det fram at skogeigaren skal sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst, og at skogeigaren skal sjå til at det er samanheng mellom hogstform og metode for forynging. Lova stiller og krav om at skogeigaren skal setje i gang nødvendige tiltak for forynging etter hogst.

Det er mange tilhøve som må leggjast til grunn ved vurdering av om forynginga er tilfreds­stillande; skogen sin produksjonsevne, avstand til veg, klimatilhøve o.l. , og det ligg føre eit grundig og omfattande materiale om dette frå forskinga. I utkastet til føresegner om tilfreds­stillande forynging har departementet lagt vekt på å vise både dei tilrådde plantetala for dei ulike bonitetsklassene og den absolutt nedre grensa som kan utløyse tiltak overfor skogeigaren.

Tiltak mot skadar på skog
Føresegnene i dette kapitlet er i hovudsak i samsvar med gjeldande reglar, men departementet har lagt opp til at dei mest omfattande tiltaka berre skal skje i område der det blir rapportert om fare for insektsverming. Dei viktigaste tiltaka for å forhindre insektsverming er å fjerne daudt trevirke og skadd skog. Samtidig er det bra med slikt virke av omsyn til det biologiske mangfaldet, og dermed legg departementet opp til meir nyanserte føresegner enn det som går fram av gjeldande forskrift.

Avslutning
Departementet har samla alle føresegner om tilsyn, pålegg, straff o.a. i kap 5. Forskrifta inneheld ei rekkje fagtermar og omgrep som ikkje er nærmare definert. Vi ber om høyringsinstansane sitt syn på behovet for ei føresegn som gir nærare definisjon av slike ord. Vi ber om høyringsinstansane sitt syn på forskrifta innan 4. oktober 2005, gjerne elektronisk til: postmottak@lmd.dep.no

Med helsing

Ellen Hambro e.f.
ekspedisjonssjef

Ivar Ekanger
avdelingsdirektør

Høyringssvar:

Departement:

Arbeids- og sosialdepartementet

Uttalelse

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Olje- og energidepartementet

Utttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Sosial- og helsedirektoratet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Fylkesmenn:

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Telemark

Uttalelse

Fylkesmannen i Troms

Uttalelse

Fylkesmannen i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkeskommunar:

Akershus fylkeskommune

Uttalelse

Møre og Romsdal fylke

Uttalelse

Oppland fylkeskommune

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyra:

Fylkeslandbruksstyre i Akershus

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Buskerud

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hedmark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nordland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oppland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oslo

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Telemark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vestfold

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Østfold

Uttalelse

Kommunar:

Asker og Bærum kommune

Uttalelse

Bamble kommune

Uttalelse

Bergen kommune

Uttalelse

Birkenes kommune

Uttalelse

Bygland kommune

Uttalelse

Bærum kommune

Uttalelse

Drammen kommune

Uttalelse

Drangedal kommune

Uttalelse

Eidsberg kommune

Uttalelse
Uttalelse

Fauske kommune

Uttalelse

Fet kommune

Uttalelse

Frogn kommune

Uttalelse

Gausdal kommune

Uttalelse

Gratangen kommune

Uttalelse

Grenland kommune (Skien,Porsgrunn,Siljan)

Uttalelse

Grong kommune

Uttalelse

Grue kommune

Uttalelse

Hamarøy kommune

Uttalelse

Hjartdal kommune

Uttalelse

Hurdal kommune

Uttalelse

Kommunene i Glåmdalsregionen

Uttalelse

Kviteseid kommune

Uttalelse

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune

Uttalelse

Leirfjord kommune

Uttalelse

Lom kommune

Uttalelse

Lørenskog kommune

Uttalelse

Mandal kommune

Uttalelse

Meldal kommune

Uttalelse

Midtre Gauldal kommune

Uttalelse

Modum kommune

Uttalelse

Nannestad kommune

Uttalelse

Nissedal kommune

Uttalelse

Nittedal kommune

Uttalelse

Nord-Fron kommune

Uttalelse

Nærøy kommune

Uttalelse

Nærøy og Vikna kommuner

Uttalelse

Oppdal kommune

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Overhalla kommune

Uttalelse

Porsgrunn kommune

Uttalelse

Re kommune

Uttalelse

Rælingen kommune

Uttalelse

Røyken og Hurum kommune

Uttalelse

Saltdal kommune

Uttalelse

Sarpsborg kommune

Uttalelse

Sauherad kommune

Uttalelse

Seljord kommune

Uttalelse

Sigdal kommune

Uttalelse

Ski kommune

Uttalelse

Skjåk kommune

Uttalelse

Skedsmo kommune

Uttalelse

Snåsa kommune

Uttalelse

Steigen kommune

Uttalelse

Steikjer kommune

Uttalelse

Stor-Elvdal kommune

Uttalelse

Styret for miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal

Uttalelse

Sørum kommune

Uttalelse

Tinn kommune

Uttalelse

Tromsø kommune

Uttalelse

Trysil kommune

Uttalelse

Ullensaker kommune

Uttalelse

Vågå kommune

Uttalelse

Ørland kommune

Uttalelse

Øvre Eiker kommune

Uttalelse

Ås kommune

Uttalelse
Uttalelse

Den Norske Turistforening

Uttalelse

Det Norske Skogselskap

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Fellesforbundet, Seksjon Skog og Land

Uttalelse

Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)

Uttalelse

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

Uttalelse

Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland

Uttalelse

Landsorganisasjonen i Norge

Uttalelse

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Uttalelse

Natur og Ungdom

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Uttalelse

Norges Naturvernforbund

Uttalelse

Norges Skogeierforbund og skogeierforeningene

Uttalelse

Norsk Institutt for Skogforskning (SKOGFORSK)

Uttalelse

NORSKOG Norsk Skogbruksforening

Uttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon

Uttalelse

Oslo og omland friluftsråd

Uttalelse

Prosessindustriens Landsforening

Uttalelse

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Uttalelse

Skogbrukets Landsforening

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Uttalelse

Statskog SF

Uttalelse

Treindustrien

Uttalelse

Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås

Uttalelse

Universitetet i Bergen

Uttalelse

Universitetet i Oslo

Uttalelse

WWF-Norge

Uttalelse