Husholdningenes kredittvekst

Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Samtidig som det nå er utsikter til avmatting i norsk økonomi, er boligprisveksten høy. Rentene er lave, og kredittveksten til husholdningene er høyere enn inntektsveksten.

Norsk banksektor har høy kredittytende evne, bl.a. som følge av god tilgang på finansiering i utlandet. Høy etterspørsel og god tilgang til boliglån har bidratt til boligprisveksten i Norge. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål kan bidra til å dempe oppbyggingen av systemrisiko i norsk økonomi, jf. bl.a. Finansdepartementets brev til Finanstilsynet 6. februar 2014. Videre kan bankenes tilpasning til nye soliditetskrav de siste årene ha bidratt til at kreditt­veksten til husholdningene har blitt noe lavere enn den ellers ville vært. Samtidig har myndighetene ikke ønsket å etablere restriksjoner som hindrer kredittverdige husholdninger i å få lån, eller overstyrer bankenes ansvar for sine kredittvurderinger.

Virkemiddelbruken må også framover tilpasses den økonomiske utviklingen med sikte på å forebygge oppbygging av risiko. Departementet ber på dette grunnlag Finanstilsynet vurdere om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren, eventuelt ledsaget av utkast til regelverks­endringer. Vi ber om Finanstilsynets svar innen 16. mars 2015.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 

 Kopi: Norges Bank