Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

-En gjennomgang av plan- og bygningsloven og annet nasjonalt regelverk.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning, som vil fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

Tomme butikkvinduer og ledige sentrumslokaler inviterer hverken til byliv eller gode opplevelser. Ved å jobbe strategisk med tidsbestemt (midlertidig) bruk av tomme lokaler i sentrum av byer og tettsteder, kan kommunene skape nye sosiale møteplasser, bedre vilkår for gründere, handel og service, samt styrke kunst- og kulturlivet. 

Å søke om endret bruk av tomme lokaler gjennom omregulering eller dispensasjon fra plan, kan imidlertid være både krevende og kostbart.

Hjorts hovedanbefaling er å beholde dagens regelverk uendret. Et viktig argument er at det ligger et betydelig og uutnyttet handlingsrom innenfor gjeldende rett, blant annet kan kommunene gjøre aktive tilpasninger gjennom arealplan eller tillatelser.

Utredning om tidsbestemt bruk av tomme lokaler (pdf)