Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

I-1031 B

Lov om svangerskapsavbrudd - med tilhørende forskrift og rundskriv

Lov om svangerskapsavbrudd med tilhørende forskrift og rundskriv

Her kan du laste ned publikasjonen I-1031 B som inneholder lov om svangerskapsavbrudd (abortloven), forskrift om svangerskapsavbrudd med merknader til de enkelte bestemmelser samt fire rundskriv. Brosjyren foreligger i pdf-format.

Forskrift om svangerskapsavbrudd av 15. juni 2001 nr. 635 trådte i kraft 1. september 2001. Forskriften erstatter tidligere forskrift til gjennomføring av lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd av 1. desember 1978 nr. 2.

Den nye forskriften er i hovedsak en oppdatering og revidering av tidligere forskrift. Det er foretatt enkelte endringer med tanke på å gjøre forskriften mer oversiktlig og tilgjengelig. Videre er det tatt sikte på å klargjøre enkelte problemstillinger som har oppstått i forbindelse med praktiseringen av regelverket. Det er gitt utdypende merknader til hver enkelt bestemmelse i forskriften.

En viktig presisering i forskriften er knyttet til begrepet levedyktighet. Departementet er kjent med at forståelsen av levedyktighetsbegrepet i abortloven § 2 sjette ledd har skapt problemer i praksis. Dette er nå forsøkt klargjort i forskriften § 18 med merknader.

Videre fremgår det av forskriften § 15 at helsepersonell skal kunne reservere seg mot å utføre eller assistere ved medikamentell abort, også der kvinnen selv inntar medikamentet.

Departementet gjør oppmerksom på at sammensetningen og plasseringen av klagenemndene er endret. For å sikre en mer ensartet håndtering av abortbegjæringer, skal klager på primærnemndas vedtak behandles i klagenemnd ved regionsykehus, se § 3 fjerde ledd. Videre er det anbefalt at klagenemndas tredje medlem bør være en jurist (§ 12).

Tidligere publikasjon IK-2062 med lov om svangerskapsavbrudd, forskrift og veiledning utgitt av Statens helsetilsyn erstattes nå av publikasjon I-1031 B. Som veiledning til enkelte problemstillinger i forbindelse med praktiseringen av loven følger nå fire rundskriv.

Rundskrivene omfatter følgende:

  • indikasjoner for innvilgelse av svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke (I-40/2001)
  • grensen mellom indusert fødsel og abort (I-41/2001)
  • selektiv fosterreduksjon (I-42/2001)
  • svangerskapsavbrudd etter abortloven § 10 (overhengende fare for kvinnens liv eller helse) (I-43/2001)

Rundskrivene kan også lastes ned separat fra http://www.dep.no/shd/norsk/regelverk/rundskriv/

VEDLEGG