Ikraftsetting av lov 10. april 2018 nr. 4 om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Fastsatt ved kgl.res. 10. april 2018 med hjemmel i lov 10. april 2018 nr. 4 om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.) del II. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Loven trer i kraft 1. mai 2018.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov