Endringslov til dyrevelferdsloven

Lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

I

I lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd gjøres følgende endringer: 

– – –

II

1. Loven gjelder fra den tid​1 Kongen bestemmer.
2. I saker der det allerede er truffet beslutning om hva som skal skje videre med dyr som er tatt i midlertidig forvaring, gjelder reglene i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd slik de lød før ikrafttredelsen av loven her.
1 Fra 1 mai 2018 iflg. res. 10 apr 2018 nr. 551.
Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter