Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om etablering av Helseforetakenes Innkjøpsservice as

Informasjon om etablering av Helseforetakenes Innkjøpsservice as

Besøksadresse: Rådhusgata 5
Postadresse:postboks 606
Poststed:9811 Vadsø

Foreløpig kontaktadresse til prosjektdirektør Harald Henriksen:
E-post: [email protected] eller [email protected]

Telefon: 90898220 eller 22248482

Innlegg i Norsk lysningsblad:

Kompetansesenter for innkjøp i Vadsø bare få måneder unna?Når de tre første månedene av 2003 er forbi, skal etableringen av "Innkjøpsservice -Helseforetakenes innkjøpsenhet AS" i Vadsø etter alle solemerker være like rundt hjørnet. Helsedepartementet har satt en egen pådriver på oppgaven med å holde tempoet oppe i fremdriften mot denne etableringen, og han, prosjektdirektør Harald Henriksen, har for seg selv satt ca. 1. april som D-dag. I pakt med dagens politiske kurs blir Vadsø-enheten et regionalt kompetansesenter som dessuten skal stimulere til innkjøpssamarbeid i nettverk på kryss og tvers i hele landet. Den store utfordringen er å bygge opp et stabilt kompetansemiljø i Vadsø på tilstrekkelig høyt nivå, og i denne delen av arbeidet har Henriksen bl.a. dialog med Handelshøyskolen i Bodø og med Statskjøp. En antatt risikofaktor kan være at det blir en høy grad av gjennomtrekk i staben, fordi mange velger å flytte etter kort tid.For nærmere halvannet år siden ble det besluttet på politisk nivå at det, som ledd i sykehusreformen, skulle opprettes en samordningsenhet for anskaffelser av varer og tjenester i helsesektoren. Det ble samtidig gjort klart at den operative basen for denne enheten skulle lokaliseres til Vadsø. En utredning fulgte, i regi av Regionalt helseforetak Nord (Helse Nord RF) – med Finnut Consult AS til å foreta nærmere bestemte utredninger. Denne utredningen ble sendt på høring omkring i alle helseforetakene. Utredningen hadde flere forslag til organisering, bl.a. forslag om å etablere et aksjeselskap til formålet, noe som også forslaget til forretningsplan nå inneholder. Man har siktet seg inn mot 1. januar 2003 som tidspunkt for operativ start for den nye enheten.


Fortgang
Og man greier det nesten. Prosjektdirektør Harald Henriksen i Helsedepartementet forteller at han for noen uker siden ble "satt på" oppgaven med å få fortgang i prosessen fram til oppstart. To parallelle løp er i gang: Helsedepartementet sammen med en prosjektgruppe fra foretakene formulerer forslag til aksjonær- og forretningsplan, mens en arbeidsgruppe ser nærmere på hvilke områder innenfor innkjøpsfeltet som det er naturlig og ønskelig at den nye enheten konsentrerer seg om. Henriksen selv reiser i disse dager til Vadsø for å være på stedet i tiden fram til at enheten er etablert og så vidt har tatt sine første operative skritt.I utkast til visjon i forretningsplanen tar Henriksen til orde for at enheten skal stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid i nettverk, den skal være et kompetansesenter for helseforetakene i landet, og den skal gjennom sin virksomhet og nettverksbyggingen i kjølvannet av den, bidra til å øke verdiskapingen.


AS og resultatkrav
Aksjeselskapet skal eies av helseforetakene og være non-profit-basert. Resultatkravet er å legge grunnlaget for de beste anskaffelsene og en god forsyningssituasjon.– Det er rammeavtaler og samkjøpsavtaler som aktuelle arenaer for innkjøpsenheten, forteller han, og elementer fra "Statskjøpmodellen" vil bli lagt til grunn, med sterkt desentralisert fokus. Det innebærer også rådgivning, veiledning, utvikling av standardisert produktspekter etc. Suksesskriteriet er å oppnå påviselig gevinst.


Enheten skal være en tjenesteyter til nytte for helseforetakene – ingen forvaltningsvirksomhet. En sentral oppgave er å finne en naturlig rollefordeling mellom enhetens kompetanse og innkjøperne ved de enkelte helseforetakene. Dertil poengterer prosjektdirektøren at det står sentralt å ivareta konkurransemomentet i lov om offentlige anskaffelser.