Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Høringsfristen er 3. desember 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2018

Vår ref.: 18/5000

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

Ved årsskiftet 2019/2020 skal det legges frem en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Ambisjonen med meldingen er å skape en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer. I forbindelse med meldingsarbeidet har forsknings- og høyere utdanningsministeren  sendt en bestilling til universiteter og høyskoler, studenter og arbeids- og næringsliv om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen.

Lenke til brevet

Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Database for statistikk om høgre utdanning
Det teologiske Menighetsfakultet
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania
Innovasjon Norge
International Students' Union of Norway
Kompetanse Norge
Kunsthøgskolen i Oslo
Landsorganisasjonen i Norge
Lovisenberg diakonale høgskole
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
OsloMet storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Samskipnadsrådet
Statens lånekasse for utdanning
Steinerhøyskolen
Studentsamskipnaden i Agder
Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Unio
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utlendingsdirektoratet
VID vitenskapelige høgskole
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund