Justisdepartementets voldsmåling 16. - 23. juni 2005

Justisdepartementet har, i en tilfeldig valgt uke, målt henvendelser til politiet og det øvrige hjelpeapparatet når det gjelder vold i nære relasjoner. Det er andre gang denne målingen gjennomføres.

Justisdepartementet har, i en tilfeldig valgt uke, målt henvendelser til politiet og det øvrige hjelpeapparatet når det gjelder vold i nære relasjoner. Det er andre gang denne målingen gjennomføres. Den forrige målingen, i august 2003, var den første av sitt slag i Norden. Justisdepartementets voldsmåling viser at flere tusen kvinner og barn lever med trusler og vold som en del av hverdagen.

Vold i nære relasjoner er et stort og omfattende kriminalitetsområde. Det er grunn til å tro at det er mørketall.

Hovedfunn:

 • Justisdepartementes voldsmåling viser at det i måleuken ble registrert rundt 1000 henvendelser som gjaldt vold mot kvinner i nære relasjoner.
 • Basert på registrerte henvendelser var om lag 2000 barn i samme uke berørt av vold og trusler fra noen de har nære bånd til.
 • De aller fleste av de berørte barna var under 15 år. Mange av dem var under skolealder.
 • Voldsutøverene er i hovedsak menn. I 85 prosent av henvendelsene var voldsutøveren en mann.
 • I mer enn 60 prosent av henvendelsene var det tale om fysisk vold. Trusler forekom i mer enn 40 prosent av tilfellene, mens andre former for psykiske overgrep forekom i nærmere 60 prosent av de registrerte henvendelsene.

Tallene fra Justisdepartementets voldsmåling 2005 samsvarer med og bekrefter funnene fra målingen i august 2003. Totaltallene for målingene for 2003 og 2005 er ikke sammenlignbare, men forholdstallene peker i samme retning.

Voldsmålingen er en ”pulsmåling” som gir et bilde av hjelpeapparatets arbeid med familievoldssaker og gir indikasjoner på omfanget av saker de kommer i kontakt med. Opplegget for målingen sikrer imidlertid ikke representativitet og vitenskaplig holdbarhet og resultatene må derfor tolkes med varsomhet.

Kontaktpersoner:
Line Nersnæs, seniorrådgiver i Justisdepartementet, telefon 22 24 54 31
Hilde M. Knotten, rådgiver i Justisdepartementet, telefon 22 24 54 43

Bakgrunn for målingen:
Hensikten med denne voldsmålingen er ikke primært å gi et vitenskapelig holdbart bilde av omfanget av vold i nære relasjoner, men å skape offentlig oppmerksomhet rundt den volden som ofte omtales som ”skjult”. Justisdepartementet ønsker å synliggjøre problemets omfang og konsekvenser, samt å motivere relevante aktører som politi, hjelpeapparat og lokale beslutningstakere til å prioritere innsats på området. I neste omgang vil dette kunne bidra til at flere oppsøker hjelp og bistand for å bryte ut av voldelige forhold.

315 instanser, fordelt på krisesentre, familievernkontor, politidistrikt, rådgivningskontor for kriminalitetsofre, vern for eldre kontor, legevakter/voldtektsmottak, sosialtjenester og barneverntjenester, ble kontaktet i forbindelse med målingen. 285 instanser deltok i målingen. 168 av disse registrerte henvendelser som gjaldt vold i nære relasjoner i løpet av måleuken.

Tall/funn i målingen er basert på opplysninger fra skjemaer utfylt av de deltagende instansene. Det er fylt ut et skjema for hver enkelt henvendelse. Justisdepartementet har gjort en foreløpig gjennomgang av tallmaterialet og tar forbehold om regnefeil i resultatene som presenteres her. Noen saker vil være registrert flere ganger fordi det har vært flere henvendelser i samme sak i måleuken.

En fullstendig rapport basert på tallmaterialet fra målingen, vil bli utarbeidet av Justisdepartementet innen september 2005. Rapporten vil bli publisert på Justisdepartementets hjemmesider.

Antall henvendelser:
Voldsmålingen 2005 viser at det i måleuken var om lag 1350 registrerte henvendelser som gjaldt vold i nære relasjoner. Som forventet var det familievernkontorene, krisesentrene og politiet som registerte flest henvendelser i måleuken.

 

Tabell for antall henvendelser per instans:

Instans

Antall

Prosent

Barnevern

97

7,2

Familievernkontor

289

21,3

Krisesenter

516

38,1

Legevakt/voldtektsmottak

13

1

Politidistrikt

322

23,8

Rådgivningskontor for kriminalitetsofre

25

1,8

Sosialtjeneste

23

1,7

Vern for eldre kontor

69

5,1

TOTAL

1354

100

 

Tabell for henvendelser per fylke:

Fylke

Antall

Prosent

Akershus

155

11,4

Aust-Agder

49

3,6

Buskerud

78

5,8

Finnmark

36

2,7

Hedmark

50

3,7

Hordaland

70

5,2

Møre og Romsdal

78

5,7

Nordland

76

5,6

Nord-Trøndelag

11

0,8

Oppland

39

2,8

Oslo

214

15,8

Rogaland

84

6,2

Sogn og Fjordane

15

1,1

Sør-Trøndelag

67

4,9

Telemark

35

2,5

Troms

29

2,1

Vest-Agder

88

6,4

Vestfold

63

4,6

Østfold

117

8,6

Total

1354

100

 

Hvem er den voldsutsatte?
Om lag 1020 henvendelser omhandlet vold mot kvinner over 18 år. Om lag 150 henvendelser omhandlet vold mot menn over 18 år.

 

Tabell for voldsutsatt – kjønn og alder

Alder

Mann

Prosent

Kvinne

Prosent

0-6 år

7

0,5

5

0,4

7-14 år

24

1,9

27

2,1

15-17 år

9

0,7

32

2,5

18-25 år

22

1,7

134

10,5

26-39 år

41

3,2

440

34,5

40-59 år

60

4,7

308

24,1

60-79 år

10

0,8

63

4,9

Over 80 år

14

1,1

33

2,6

Vet ikke/ikke opplyst

5

0,4

42

3,3

Totalt

192

15

1084

85

 

Berørte barn:
Voldsmålingen viser at totalt om lag 2000 barn i samme uke var berørt av vold og trusler fra personer de har nære bånd til. Dette tallet utgår fra det totale tallet på registerte henvendelser. Med berørte barn menes barn som selv har vært utsatt for eller har vært vitne til vold i familien. De aller fleste berørte barna var under 15 år. Mange var under skolealder.

 

Tabell (i absolutte tall) for barn med egne saker*:

Alder

Gutt

Jente

Total

0-6 år

7

5

12

7-14 år

24

27

51

15-17 år

9

32

41

Total

40

64

104

* Tabellen gjelder barn registrert med egne henvendelser.

 

Tabell (i absolutte tall) for berørte barn*

Alder

Antall

0-6 år

710

7-14 år

884

15-17 år

299

Total

1893

* Tabellen gjelder barn som er registrert på annen brukers skjema og som selv er utsatt for eller er vitne til vold i familien.

 

Hvem er voldsutøveren?
Voldsutøverene er i all hovedsak menn. I om lag 85 prosent av henvendelsene var utøveren en mann.  Dette tallet er lik tallet fra målingen i 2003.

 

Tabell for voldsutøver – kjønn og alder:

 

Mann

Prosent*

Kvinne

Prosent*

0-6 år

1

0,1

0

0

7-14 år

12

0,9

2

0,2

15-17 år

10

0,7

9

0,7

18-25 år

78

5,6

13

0,9

26-39 år

416

30,1

72

5,2

40-59 år

431

31,2

65

4,7

60-79 år

72

5,2

20

1,5

Over 80 år

25

1,8

4

0,3

Vet ikke/ikke opplyst

137

9,9

14

1,0

Totalt

1182

85,5

199

14,3

* Prosent av totalen (N=1381). Totaltallet overstiger det totale antallet henvendelser (1354) fordi det i enkelte saker er flere voldsutøvere.

 

Relasjon mellom voldsutsatt og voldsutøver:
I mellom 60 og 70 prosent av tilfellene var voldsutøveren partner eller tidligere partner til den voldsutsatte. Dette samsvarer med målingen fra 2003 der andelen var 2/3.

 

Tabell for relasjon mellom voldsutøver og voldsutsatt da volden skjedde:

 

Totalt

Prosent*

Partner (ektefelle/samboer/kjæreste)

632

42,7

Tidligere partner (ektefelle/samboer/kjæreste)

312

21,0

Far

136

9,2

Mor

67

4,5

Sønn

71

4,8

Datter

26

1,8

Annet familiemedlem

83

5,6

Andre

131

8,8

Vet ikke/ikke opplyst

24

1,6

Totalt

1482**

100

* Prosentandelen gjelder det totale tall på utøvere. Prosentandelen utregnet fra det totale antall henvendelser (1354) er 69 prosent.

** Totaltallet overstiger det totale antallet henvendelser (1354) fordi det i enkelte saker er flere voldsutøvere.

 

Hva slags vold/overgrep?
I 62 prosent av henvendelsene var det tale om fysisk vold. Trusler forekom i mer enn 40 prosent av tilfellene, mens andre former for psykiske overgrep forekom i nærmere 60 prosent av de registrerte henvendelsene.

I 14 prosent av de registrerte henvendelsene var det tale om seksuell vold/voldtekt og i 17 prosent økonomisk/materielt overgrep.

 

Tabell for hva slags vold/overgrep:

 

Antall

Prosent*

Fysisk vold

843

62,3

Seksuell vold/voldtekt

197

14,3

Psykisk vold

776

57,3

Trusler om vold

581

42,0

Økonomisk/materielt overgrep

229

16,6

Annet

109

7,9

Totalt

2735**

 

* Prosent av totalt tall på antall henvendelser i måleuka (N=1354)

** Totaltallet overstiger antall henvendelser totalt fordi mange henvendelser omfatter flere typer vold/overgrep.

 

Har den voldsutsatte opplevd lignende vold tidligere?
I mer enn 70 prosent av tilfellene har den voldsutsatte opplevd lignende vold fra samme voldsutøver flere ganger eller over flere år. Ved målingen i 2003 var andelen 2/3.

I kun 8 prosent av henvendelsene var det første gang brukeren opplevde den registrerte typen vold. Tallet var det samme ved målingen i 2003.

 

Tabell for hvorvidt den voldsutsatte har opplevd lignende vold fra samme voldsutøver tidligere

 

Antall

Prosent*

Nei

107

8,2

Ja, en gang

50

3,8

Ja, flere ganger

563

42,9

Ja, i flere år

404

30,8

Vet ikke/ikke opplyst

187

14,3

Totalt

1311

100

 

Hvor skjedde volden?
I 80 prosent av henvendelsene fant volden sted i den voldsutsattes eget hjem. Ved målingen i 2003 var andelen også 80 prosent.

 

Tabell for hvor volden/truslene skjedde

 

Antall

Prosent*

I eget hjem

1089

62,7

I annen privat bolig

132

7,6

På offentlig sted

164

9,5

Annet sted

96

5,5

Trusler via telefon/brev/e-post/sms

205

11,9

Vet ikke/ikke opplyst

50

2,9

Totalt

1736**

100,1

* Prosentandel av det totale antallet henvendelser (N=1354)

** Totaltallet er høyere enn det totale antall henvendelser fordi åstedet for volden/truslene kan være flere i en sak.

 

Kontakt med politi og hjelpeapparat:
Mer enn 60 prosent av henvendelsene gjaldt brukere som allerede var registrert i hjelpeapparatet. Ved målingen i 2003 var andelen 2/3.

 

Tabell for tidligere kontakt med hjelpeapparatet:

 

Total

Prosent

Registrert bruker

832

62,7

Ny bruker

496

37,3

Totalt

1328

100

 

Krisesentrene:
47 av 48 krisesentre deltok i målingen. Et krisesenter hadde feriestengt i måleuken. Til sammen registrerte krisesentrene 516 henvendelser og 842 berørte barn. Totalt bodde 143 kvinner på krisesentrene i måleuken. Dette utgjorde 660 beboerdøgn.

 

Fylkesvis oversikt over henvendelser til krisesentrene:

Fylke

Antall

Prosent

Berørte barn

Akershus

68

13,2

88

Aust-Agder

26

5,0

19

Buskerud

23

4,5

51

Finnmark

22

4,3

6

Hedmark

28

5,4

43

Hordaland

6

1,2

4

Møre og Romsdal

34

6,6

41

Nordland

47

9,1

87

Nord-Trøndelag

0

0,0

0

Oppland

20

3,9

21

Oslo

41

7,9

60

Rogaland

19

3,7

13

Sogn og Fjordane

5

1,0

3

Sør-Trøndelag

31

6,0

74

Telemark

17

3,3

41

Troms

4

0,8

18

Vest-Agder

27

5,2

91

Vestfold

26

5,0

59

Østfold

72

14,0

123

Totalt

516

100,0

842

 

Familievernkontorene:
66 av 66 familievernkontor deltok i voldsmålingen. Til sammen registrerte kontorene 280 henvendelser som gjaldt vold i nære relasjoner og 501 berørte barn. 

 

Fylkesvis oversikt over henvendelser til familievernkontorene – kjønn og alder:

Fylke

Totalt antall

Jenter under

18 år*

Kvinner over

18 år

Gutter under

18 år*

Menn over

18 år

Berørte barn**

Akershus

15

1

11

0

3

22

Aust-Agder

10

0

9

0

1

2

Buskerud

11

0

10

0

1

31

Finnmark

8

0

6

0

2

18

Hedmark

9

0

9

0

0

30

Hordaland

37

2

28

2

5

54

Møre og Romsdal

20

0

17

0

3

26

Nordland

15

0

11

0

4

17

Nord-Trøndelag

11

0

8

1

2

16

Oppland

6

1

5

0

0

7

Oslo

38

3

31

2

2

67

Rogaland

20

0

14

1

5

52

Sogn og Fjordane

2

0

2

0

0

9

Sør-Trøndelag

9

2

6

0

1

10

Telemark

13

0

12

1

0

21

Troms

3

0

3

0

0

4

Vest-Agder

20

3

14

2

1

56

Vestfold

11

0

11

0

0

23

Østfold

22

1

19

0

2

36

Totalt

280

13

226

9

32

501

* Gjelder barn med egne registreringsskjema.

** Gjelder barn som er registrert på annen brukers skjema og som selv er utsatt for eller vitne til vold i familien.

 

Politiet:
Alle landets 27 politidistrikter deltok i målingen. 25 av disse registrerte henvendelser som gjaldt vold i nære relasjoner i måleuken. Politiet registrerte totalt 322 henvendelser og 288 berørte barn. 

Distriktsvis oversikt over henvendelser til politiet – kjønn og alder:

Politidistrikt

Totalt antall

Jenter under

18 år*

Kvinner over

18 år

Gutter under

18 år*

Menn over

18 år

Alder ikke oppgitt

Agder

20

1

10

3

4

2

Asker og Bærum

20

0

14

1

5

0

Follo

15

0

10

1

3

1

Gudbrandsdal

3

0

2

0

1

0

Haugaland og Sunnhordaland

10

0

7

1

2

0

Hedmark

9

0

7

0

1

1

Helgeland

0

0

0

0

0

0

Hordaland

15

1

14

0

0

0

Midtre Hålogaland

2

0

2

0

0

0

Nordmøre og Romsdal

6

0

6

0

0

0

Nordre Buskerud

6

0

2

0

2

2

Nord-Trøndelag

0

0

0

0

0

0

Oslo

57

1

49

1

4

2

Rogaland

14

1

8

0

5

0

Romerike

9

1

8

0

0

0

Salten

5

0

3

0

2

0

Sogn og Fjordane

8

2

4

2

0

0

Sunnmøre

18

0

10

1

5

2

Søndre Buskerud

9

0

8

0

0

1

Sør-Trøndelag

25

2

22

0

0

1

Telemark

5

0

4

0

1

0

Troms

15

0

12

1

2

0

Vest-Finnmark

3

1

1

0

1

0

Vestfold

22

0

16

0

4

2

Vest-Oppland

9

0

7

0

2

0

Øst-Finnmark

1

0

1

0

0

0

Østfold

16

1

11

0

4

0

Totalt

322

11

238

11

48

14

*Gjelder barn med egne registreringsskjema.

Mobile voldsalarmer:
Politiet utleverte 31 mobile voldsalarmer i måleuken. Totalt var det per 23. juni 2005 871 personer med mobil voldsalarm og 411 aktive stasjonære alarmer, til sammen nærmere 1300 alarmer.

Hva skjer fremover?

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å bekjempe vold mot kvinner og barn. I juni 2004 la Regjeringen fram en ny handlingsplan om vold i nære relasjoner. Handlingsplanen har hovedfokus på:

 • Styrking av samarbeidskompetansen og kunnskapen i hjelpeapparatet
 • Synliggjøring og forebygging gjennom holdningsendringer
 • Styrking av hjelpetilbudet til voldsutsatte kvinner
 • Barn som vokser opp og er vitne til vold i hjemmet
 • Behandlingstilbud til voldsutøvere

Regjeringens handlingsplan om vold i nære relasjoner (2004-2007) kan lastes ned her.

Statusrapport for Regjeringens handlingsplan om vold i nære relasjoner (2004-2007) per juli 2005 kan lastes ned her.

Om undersøkelsen

For å innhente opplysninger om henvendelser som gjaldt vold i nære relasjoner i den aktuelle uken ble følgende instanser kontaktet:

 • Politiet (27 politidistrikt)
 • Familievernkontor (66)
 • Sosialtjenesten (4 i hvert fylke)
 • Barneverntjenesten (4 i hvert fylke)
 • Legevakter/voldtektsmottak (10)
 • Krisesentre (48)
 • Vern for eldre kontor (2)
 • Rådgivningskontor for kriminalitetsofre (10)

Totalt 285 instanser deltok i målingen. 168 av disse registrerte henvendelser som gjaldt vold i nære relasjoner i måleuken. Det utgjør totalt 59 prosent av de deltagende instansene.