Kartlegging av mulighetsrommet for ytterligere datasenterkonsolidering i statlig sektor

Nexia Management Consulting AS har kartlagt mulighetsrom for samarbeid om datasenter og datasenterdrift i staten. Rapporten gir eksempler på samarbeid i staten, identifiserer barrierer mot samarbeid og vurderer i hvilken grad det er rom for mer samarbeid eller samlokalisering av datasenter i statlig sektor.

Rapporten er laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som et ledd i arbeidet med å følge opp Nasjonal strategi for bruk av skytenester.