Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner

Rapport fra Asplan Viak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess. Som et ledd i dette har Asplan Viak laget en utredning om hvordan reguleringsbestemmelser kan bearbeides med tanke på digitalisering.

Siktemålet er å ha et sett med standardiserte planbestemmelser som kommunene kan bruke i sine arealplaner og som egner seg for maskinell lesing. Asplan Viak foreslår i sin rapport et system for å kategorisere ulike typer planbestemmelser og de har også utarbeidet forslag til bestemmelser som kan leses maskinelt.

Utredningen er et første skritt i retning av å kunne innarbeide bruk av standardiserte planbestemmelser i systemleverandørenes verktøy, slik at kommunen kan nyttiggjøre seg disse ved fremstilling av arealplaner. Verken standardiseringen eller kategoriseringen skal innebære en begrensning i det lokale handlingsrommet eller en svekkelse av kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven.

Rapport - Kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner