Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på fylkesmannens vedtak vedrørende utskifting av rørgate

Det vises til oversendelse fra fylkesmannen i Hordaland av 19. april 2007.

Bakgrunn
Fylkesmannen vedtok 29. januar 2007, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 113, pålegg om å stanse igangsatte tiltak knyttet til kombinert vannbehandlingsanlegg og kraftstasjon/oppgradering av Muradalen kraftverk, inntil det foreligger en reguleringsplan for tiltaket.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) henvendte seg til fylkesmannen 26. mars i år og viste til at eksisterende rørgate utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at et eventuelt rørbrudd vil innebære en fare. Fylkesmannen traff etter dette vedtak 30. mars 2007,om å endre og avgrense stansingsvedtaket til ikke å gjelde arbeid med rørgaten. Det ble vist til at kravet om reguleringsplan gjelder for hele tiltaket, slik at rørgaten også må vises og inngå i planen.

Endringen av stansingspålegget ble påklaget av Naturvernforbundet 10. april, og supplert i brev 16. april 2007.

Fylkesmannen vurderte saken på nytt, men fant ikke at klagen inneholdt opplysninger som ga grunnlag for å endre vedtaket av 30. mars 2007. Det ble heller ikke funnet grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning.

Miljøverndepartementet mottok saken 19. april 2007, og fattet vedtak om oppsettende virkning 26. april.

Miljøverndepartementets vurdering
Miljøverndepartementet har fått oversendt saken fra fylkesmannen som klagesak. Fylkesmannen begrunner sitt avslag på klagen med at det ikke er nye opplysninger i klagen som gjør at de bør endre det tidligere vedtaket om endring og avgrensing av stansingsvedtaket.

Miljøverndepartementet har vurdert klagen fra Naturvernforbundet, men kommet til at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge. Fylkesmannens vedtak av 30. mars 2007 er begrunnet i sikkerhetshensyn rundt eksisterende rørgate. Vurderingene er foretatt av Norges vassdrags- og energidirektorat, som i e-post til fylkesmannen 26. mars i år peker på at eksisterende rørgate utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at et eventuelt rørbrudd vil innebære fare for mennesker og gi store konsekvenser for miljøet. Departementet finner ikke grunnlag for å overprøve NVEs faglige vurderinger av rørgatens tilstand.

Konklusjon
Miljøverndepartementet tar ikke klagen fra Naturvernforbundet til følge. Fylkesmannens vedtak av 30. mars 2007 om avgrensing av stansingspålegget opprettholdes.

Klagen ble gitt oppsettende virkning 26. april 2006 i henhold til forvaltningsloven § 42 første ledd. Klagen anses nå som avgjort og arbeidene med rørgaten, som omtalt i fylkesmannens vedtak av 30. mars 2007, kan derfor fortsette som tidligere.


Med hilsen

 

Tom Hoel (e.f.)
Ekspedisjonssjef
Jarle Jensen (e.f.)
Avdelingsdirektør

Kopi:
Naturvernforbundet, Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo
Informasjonsnemnda for Hattebergsvassdraget
v/Sigurd Vikøren, 5470 Rosendal
Kvinnherad Energi AS, 5464 Dimmelsvik
Kvinnherad kommune, Rosendalsv 10, 5470 Rosendal
Norges vassdrags- og energidirektorat, Pb 5091 Majorstuen, 0301 Oslo