Kommunal Landspensjonskasse gis tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet

Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS gis tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse I og III. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) gis tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS. Tillatelsene er gitt med hjemmel i forsikringsloven og finansieringsvirksomhetsloven. Tillatelsen til å drive livsforsikringsvirksomhet faller bort dersom den ikke benyttes innen 12 måneder.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
Postboks 1733 Vika
0121 Oslo

 

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/4451 FM KSj

29.09.2006

 

Konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet 

Det vises til søknad fra Kommunal Landspensjonskasse 6. juni 2006 og Kredittilsynets tilrådning 18. juli 2006.

1.
Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 § 2-1 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) gis Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse I og III jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1.

Tillatelsen faller bort dersom den ikke benyttes innen 12 måneder etter at den er gitt.

2.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 annet ledd gis Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd første punktum, jf. forsikringsloven § 3-5, godkjennes endringen i KLP-konsernets struktur som følge av opprettelsen av Kommunal Landspensjonskasse Innskudds- og Foretakspensjon AS som datterselskap i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP).

3.
Departementet samtykker i at Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) og KLP Innskudds- og Foretakspensjon AS har identisk kontrollkomité, jf. finl. § 2a-11 fjerde ledd.

4.
Tillatelsen kan tidligst benyttes fra det tidspunkt:

  1. Kredittilsynet har godkjent selskapets vedtekter.
  2. Kredittilsynet har mottatt bekreftet kopi av stiftelsesdokumentet og revisors erklæring om at aksjekapitalen er innbetalt i samsvar med søknaden.
  3. Kredittilsynet har mottatt bekreftet kopi av protokollen for den konstituerende generalforsamling.
  4. Kredittilsynet har mottatt fullstendige meldinger i henhold til forskrift 10. november 1994 nr. 1000 om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag.
  5. Kredittilsynet har funnet administrerende direktør og styremedlemmer egnet etter forsikringsloven § 2-1 annet ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

 

Gjenpart:       Kredittilsynet