Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Civitas har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert kommuneplanens arealdel i ni norske byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler.

Nasjonal transportplan og klimaforliket i Stortinget åpner for helhetlige bymiljøavtaler knyttet til arealbruk og transport i de ni største byområ-dene. Her kan nivå på statlige bidrag til transportsystem koples til innsats for at veksten i persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykling og gange, («nullvekstmålet» for biltrafikk). Bymiljøavtalene skal være basert på et plangrunnlag etter plan- og bygningsloven, og skal inneholde alle transportmidler, bilrestriktive tiltak og finansieringsordninger både for investering og drift av transporttilbudet.

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler (pdf) (Civitas)