Kongelig resolusjon – fylkesplan for Vestfold 2006-2009

Miljøverndepartementet har i oversendelsesbrev av 13.07.06 mottatt fylkesplan for Vestfold 2006 – 2009, vedtatt av fylkestinget 20.06.06, til sentral godkjenning. Planen er utformet som regional utviklingsstrategi, og er kalt ”Vestfold i en bærekraftig vinnerregion”.

Les brevet i pdf

Vestfold fylkesplan 2006-2009 (pdf)

Miljøverndepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim

Saksnr:

200602679

Dato:

12.09.08

1. Innledning

Miljøverndepartementet har i oversendelsesbrev av 13.07.06 mottatt fylkesplan for Vestfold 2006 – 2009, vedtatt av fylkestinget 20.06.06, til sentral godkjenning. Planen er utformet som regional utviklingsstrategi, og er kalt ”Vestfold i en bærekraftig vinnerregion”.

2. Regjeringens bemerkninger

A. Om planprosessen            
Prosjektet Vestfoldscenarier 2025 ble gjennomført som en forberedelse til fylkesplanprosessen. Prosjektet hadde bred deltakelse, og medvirkning fra ungdom ble spesielt vektlagt. Arbeidet med fylkesplanen har vært ledet av Verdiskaping Vestfold (VSV). For å prioritere innsatser og utforme strategier innen de ulike hovedtemaene ble det gjennomført en partnerskapskonferanse om den regionale utviklingsstrategien. Samlet sett har mange aktører bidratt i arbeidet.

Til tross for en forholdsvis bred deltakelse fra ulike aktører i planarbeidet og understreking av betydningen av ”Partnerskap for handling”, der også regionale statlige etater utpekes som viktige bidragsytere i utforming og gjennomføring av planen, konstateres det at enkelte statlige regionale etater ikke er blitt trukket med i planarbeidet. Dette gjelder bl.a. Fiskeridirektoratet, noe som kan forklare hvorfor planen ikke omfatter en strategi for regional marin næringsutvikling.

B. Om fylkesplanen
Overordnet mål for den regionale utviklingsstrategien er at Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Det er formulert delmål og strategier og tiltak under de fire hovedområdene arbeidsliv, miljøkvaliteter, folkehelse og regionalisering.

Fylkesplanen bygger på en samarbeidskultur med partnerskapsbaserte prosesser. Vestfold har et formalisert samarbeid med ØstlandsSamarbeidet (7 fylkeskommuner og Oslo kommune) og gjennom det grenseløse samarbeidet Kattegat-Skagerak (Interreg IV A).

Regjeringen legger til grunn at det blir tatt hensyn til samfunnssikkerheten i all planlegging i fylket. De omfattende prosjektene innen samferdsel og bruken av naturgass gjør dette spesielt viktig.

For øvrig forutsettes det at Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, og arbeidet med bred oppfølging av denne, gjenspeiles i regional og kommunal planlegging og forvaltning.

Likestilling står fremdeles sentralt i Regjeringens politikk. Hovedstrategiene om å satse på arbeidsliv, miljøkvaliteter, folkehelse og regionalisering forutsetter tiltak der kvinners behov og interesser blir ivaretatt, og der kvinner har samme muligheter som menn til deltakelse i arbeidsliv og i politikken. Det må legges vekt på å utvikle kvinnerettede tiltak.

Regjeringen støtter i all hovedsak Vestfolds mål og strategier og mener fylkesplanen dekker de fleste samfunnsområder på en god måte, men med følgende merknader.

C. Om fylkesplanens innhold

Område 1. Virksomheter:
”Investere i et innovativt og bærekraftig arbeidsliv.
MÅL: Oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi.”

Fylkesplanen uttrykker høye ambisjoner gjennom en del strategier og tiltak, eksempelvis 1:1 Etablere universitet og verdensledende spisskompetanse og 2:5 Være foregangsfylke for miljøvennlig energibruk. På andre områder virker ambisjonsnivået lavere eller mindre tydelig, slik som for kollektivtrafikk og samfunnssikkerhet og beredskap. Regjeringen oppfordrer derfor til at det på bakgrunn av den regionale planstrategien, utarbeides årlige handlingsprogram, for å sikre oppfølgning av mål og gjennomføring av tiltak.

Når det gjelder målet om universitet, har det såkalte Stjernø-utvalget i NOU 2008: 3 foreslått at de statlige høyere utdanningsinstitusjonene slås sammen i større enheter. Regjeringen vil ikke følge opp forslaget med tvungne sammenslåinger. Derimot kan statlige høyskoler som tidligere, søke å oppnå universitetsstatus gjennom å oppfylle fastsatte standarder og kriterier, alene eller sammen med andre.

Når det gjelder delmål 1:3 Bygge moderne og effektive transportsystemer, viser Regjeringen til Nasjonal transportplan (NTP), jf. Stortingets behandling av St. meld.
nr. 24 (2003-2004) for perioden 2006-2015. Regjeringen forutsetter at konkrete tiltak og prioriteringer innen samferdselssektoren i Vestfold tar utgangspunkt i denne. Når det gjelder ulike regionale syn på traséer og stoppesteder for regiontog mellom byene, bør dette derfor avklares gjennom NTP-prosessen og de påfølgende handlingsprogrammene.

Område 2: Omgivelsene:
”Bruke miljøkvalitetene til livsutfoldelse og verdiskaping.
MÅL: Bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet.”

Regjeringen støtter målet om å bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet. Det vises i den forbindelse til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Regjeringens skjerpede strandsonepolitikk må legges til grunn for arbeidet med den varslede revisjon av fylkesdelplanen for kystsonen.

Ved kongelig resolusjon av 27. juni 2008 er det fastsatt forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2008 og har en varighet på inntil 10 år, eller inntil den avløses av regional planbestemmelse i henhold til § 8-5 i plandelen av ny plan- og bygningslov (lov av 27. juni 2008 nr. 71).  Regjeringen har merket seg at Vestfold fylkeskommune nå har startet arbeidet med revidering av fylkesdelplanen for etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling. Det forutsettes at fylkesplanens strategier for arealbruk og transport legges til grunn for revisjonen av fylkesdelplanen. Dette gjelder blant annet å bremse veksten i transportbehovet og energibruken knyttet til transport, endre valg av transportmidler gjennom en aktiv parkeringspolitikk og et attraktivt kollektivtilbud og å sikre en effektiv arealbruk. Det forutsettes også at byggeforbudet i buffersonen langs E18 videreføres.

Regjeringen ser positivt på at fylkeskommunen legger opp til å ta kulturarven aktivt i bruk i verdiskaping og stedsutvikling.

Videre støtter Regjeringen at landbruket og landskapet som ressurs for lokal mat og matopplevelser fremholdes som tydelig satsning. Kombinasjonen av arealpress og arealressurser av høy kvalitet mht. matproduksjon tilsier at arealdisponeringen i Vestfold bør vurderes langsiktig i et regionalt perspektiv. Det er positivt at det skal igangsettes et arbeid med en regional arealplan i Vestfold. Planen skal bl.a. ha retningslinjer for lokalisering av regionale utbyggingsområder, identifisere regionale områder som skal skjermes mot utbygging, og angi hovedlinjer for utbygging av infrastruktur. Jordvernet skal veie tungt i arealpolitikken, og gjengroing av kulturlandskapet skal motvirkes.

Område 3. Menneskene:
”Løfte sammen for en bedret folkehelse.
MÅL: Bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling.”

Regjeringen merker seg at folkehelse er ett av fire hovedområder i fylkesplanen. Med utgangspunkt i blant annet levekårsutfordringene i fylket legger fylkesplanen retning og kraft til arbeidet for et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling. Mål og strategier følger opp gjeldende nasjonal politikk, jf. St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, og er i samsvar med regjeringens politikk for velferd og sosial utjevning. Fylkesplanen er eksemplarisk i sin måte å ivareta et helhetlig folkehelsearbeid gjennom bred tilnærming og innsats på flere av planens hovedområder. Her tas samfunnsplanleggingen i bruk for å få til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Som ledd i oppfølgningen av delmål 3:5 Sikre tidlig handling og tett samarbeid understrekes betydningen av kriminalitetsforebyggende tiltak og sektorovergripende samarbeid lokalt.

Område 4:
”Mobilisere Vestfold på vei mot regionenes Norge.
MÅL: Lykkes med å bli en del av en bærekraftig vinnerregion.”

Regjeringen viser til at forvaltningsreformen går i en egen prosess, som det ikke er hensiktsmessig å drøfte som tema i behandlingen av fylkesplanen. Regjeringen ser det som positivt at fylkesplanen legger vekt på å videreutvikle partnerskap og andre samarbeidsformer.

3. Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenning av fylkesplan for Vestfold ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet

tilrår

Fylkesplan for Vestfold 2006 – 2009, vedtatt av fylkestinget 20.06.06, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 19-4, med de merknader og forbehold som nevnt i Miljøverndepartementets foredrag i saken.