Konseptvalgutredning (KVU) - Ny by Bodø - transportsystemer

Utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

I mandat for KVU Ny by Bodø – transportsystemer ber Samferdselsdepartementet om at KVUen skal:

  • vurdere flytting av havnen i Bodø, inkludert veiadkomst og jernbanetilknytning
  • vurdere hvilken rolle veier til flyplass og mulig ny havn skal ha i den nye bydelens hovedtransportsystem
  • vurdere videre utvikling av riksveinettet i byområdet
  • foreslå ulike virkemidler for å oppnå nullvekstmålet – og med tydelig ansvarsangivelse
  • vurdere hvordan arealbruken kan innvirke på transportbehovet
  • foreslå hvordan det kan legges til rette for en fleksibel og trinnvis utvikling av transportsystem i byområdet frem mot 2060
  • vurdere om ny teknologi og alternative løsninger til tradisjonell infrastruktur helt eller delvis kan løse transportutfordringene i området

Les KVU Ny by Bodø – transportsystemer (pdf)