Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt

Fastsatt av Finansdepartementet 4. februar 2016 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

For inntektsåret 2015 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 0,9 prosent.