Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Delutredning 1 – Potensial for økt sirkularitet

Regjeringen har satt som mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre», og at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Kunnskapsgrunnlaget består av tre delutredninger (PDF-dokumenter):

I arbeidet med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi har Deloitte fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utforme et nasjonalt kunnskapsgrunnlag som sammenstiller eksisterende kunnskap om sirkulær økonomi i Norge, og identifiserer relevante kunnskapshull.

Denne utredningen er den første av tre delutredninger.

Den identifiserer hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har størst potensial for økt sirkularitet i Norge med utgangspunkt i norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag.

Analysene fant et betydelig potensial for økt sirkularitet i samtlige næringer. Noen har potensial knyttet til innsats- og avfallssiden av deres verdiskapende prosesser, mens andre har størst potensial knyttet til bare ett av disse aspektene. Noen næringer har potensial for å benytte nye forretningsmodeller som kan vesentlig redusere behov for innsatsmaterialer og avfall både i produksjon og hos sluttforbruker. Videre er noen næringer viktige sett opp mot EUs prioriterte områder før en sirkulær økonomi.

Delutredning 1 – Potensial for økt sirkularitet.
Delutredning 1 – Potensial for økt sirkularitet. Foto: Deloitte AS