Kvantifisering av gjeldende arealplaner og befolkningsomfordeling for transporteffekter knyttet til planlagt arealutvikling i storbyområder

Rambøll har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjort og kvantifisert kommuneplaner for følgende regioner: Nord-Jæren, Bergen og Trondheim, som grunnlag for beregning av transporteffekter knyttet til arealstrategier/planlagt arealutvikling.

Prosjektet er basert på utvikling av en integrert metodikk for arealbruksprognoser til bruk i transportmodeller, utarbeidet for departementet.

Verktøyet vil kunne brukes i byutredninger og andre analyser av byområder hvor det er aktuelt å bruke regional transportmodell (RTM). Beregningsarkene vil kunne anvendes til å lage referansebane for framtidig arealbruk i et valgt prognoseår, basert på gjeldende arealplaner. Metodikken kan videre brukes til å vurdere ulike arealbruksscenarier – for eksempel i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel eller regionale areal- og transportplaner.

Nærmere informasjon kan fås hos: Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen, Telefon 22 24 59 68, E-post tore.leite@kmd.dep.no