Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemi

Utfordringsbilde og anbefalte tiltak

Rapport fra regjeringsoppnevnt ekspertgruppe.

Regjeringen Solberg satte i mars 2021 ned en ekstern ekspertgruppe som skulle sammenstille tilgjengelig kunnskap om de konsekvensen koronapandemien har hatt for folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen, og foreslå tiltak for å møte de aktuelle utfordringene.

Ekspertgruppen begynte sitt arbeid 9. mars 2021 og leverer med dette endelig rapport 30. april.

I tråd med mandatet har ekspertgruppen tatt utgangspunkt i foreliggende forskning på konsekvenser pandemien har hatt for befolkningens psykiske helse og rusmiddelbruk. Det er også sett hen til forsking og erfaringer fra andre land. Erfaringer fra tjenestene, pårørende, brukere og pasienter er
innhentet skriftlig og gjennom muntlige innspill til ekspertgruppen.

Ekspertgruppens vurderinger og forslag skal inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye tiltak, både ved beslutninger om smitteverntiltak og i forbindelse med tiltak for ivaretakelse av befolkningens livskvalitet, psykiske helse og forebygging av rusmiddelbruk.

Ekspertgruppen har bestått av 12 medlemmer, med fag-, forsknings-, og erfaringskompetanse innenfor psykisk helse, rus og sosialfag. Leder for ekspertgruppen har vært psykolog Peder Kjøs.

Ekspertgruppen har hatt støtte fra et sekretariat med representanter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.