Lokale forhandlinger per 1. september 2012

I hovedtariffoppgjøret 2012 er det avtalt med LO stat, YS Stat og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. september 2012. Det kan ikke føres formelle lokale forhandlinger, før kjennelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger. Endelig dato for behandlingen foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

I hovedtariffoppgjøret 2012 er det avtalt med LO stat, YS Stat og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. september 2012.

Det kan ikke føres formelle lokale forhandlinger, før kjennelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger. Endelig dato for behandlingen foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

Dette brevet omtaler gjennomføring av de lokale forhandlingene. Brevet er også lagt ut på http://www.regjeringen.no/lonnsoppgjor.
 

1) Økonomiske rammer for de lokale forhandlingene m.v.

Etter HTA pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger, skal det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,1 % av lønnsmassen per dato med virkning per 1. september 2012. Av dette er 1,0 % sentralt avtalte avsetninger og 0,1 % resirkulerte midler.

De sentrale partene har avtalt at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) beregner avsettingen for forhandlingene på det enkelte forhandlingssted, slik det fremgår av vedlegg 1.  

I HTA pkt. 2.3.3 er det gitt en føring om at likelønn skal prioriteres.

Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også arbeidstakere som før virkningstidspunkt 1. september 2012 har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7.

Dersom virksomhetene avsetter egne økonomiske midler jf HTA pkt 2.3.3, 1 ledd pkt. b, skal arbeidsgiver orientere om dette før forhandlingene starter, slik at samtlige parter er informert om den totale økonomiske rammen ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som avsettes. En forutsetning for å avsette økonomiske midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene.

Der de lokale partene ikke har avtalt noe annet i forberedende møte, skal forhandlingene følge prosedyrene i HTA pkt. 2.2.4.

Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er lønnstrinn pr 31. august 2012 og hovedlønnstabellen (A-tabellen) per 1. mai 2012, og de justeringene som ble avtalt med virkning fra 1. juli d.å., jf PM 2012-11.

Dersom lønnsendringer i de sentrale tiltakene per 1. juli 2012 utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger per 1. september 2012.
 

2) Forhandlingssted

Lokale forhandlinger skal føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt.1Partene lokalt kan ikke bli enige om andre forhandlingssteder.

Dersom partene på forhandlingsstedet er enige, kan det imidlertid føres forberedende forhandlinger i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før det er godkjent av partene på forhandlingsstedet.2 

3) Virkningstidspunkt

Det er ikke anledning til – helt eller delvis – å avtale andre virkningstidspunkt enn 1. september 2012.
 

4) Lønnspolitikk og likelønn

Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Partene lokalt skal søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes – og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål.3

Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. Partene bør legge spesielt vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar.

Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, for å klarlegge eventuelle forskjeller, jf HTA pkt 2.3.1. Det vises videre til partene skal avklare hvilke statistikker og lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene, jf HTA pkt 2.2.4.
 

5) Parter

De lokale forhandlingene føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og de tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde forhandlingene omfatter.

På det forberedende møtet før forhandlingene innledes, avklarer arbeidstakerorganisasjonene om det er mulig å benytte «hovedsammenslutningsmodellen» under de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning at modellen omfatter samtlige medlemsorganisasjoner under vedkommende hovedsammenslutning og at disse opptrer som èn part, både under forhandlingene og ved eventuell tvistebehandling 4 på det enkelte forhandlingssted.5

Organisasjonene avgjør forhandlingsdelegasjonens sammensetning, og hvilken representant som skal lede forhandlingene med arbeidsgiver. Kravene skal fremmes samlet fra «hovedsammenslutningen» til arbeidsgiver.

Vedrørende forhandling om egen lønn, vises det til HTA pkt 2.2.4, 2. ledd, pkt.7, under forhandlingsregler. I virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut.
 

6) Virkemidler

Det er kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt. 2.3.6 som kan benyttes.

6.1) Hovedregel ved lønnsendringer

Lokale forhandlinger etter HTA pkt. 2.3.3 er hovedhjemmelen for endring av lønn lokalt av besatte stillinger. Krav som er fremmet etter pkt 2.3.4 nr. 1 a, b og c, men som ikke er ferdigbehandlet/tvisteløst, hindrer ikke partene i å fremme krav om lønnsendring i forbindelse med de årlige forhandlingene etter pkt. 2.3.3. Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas, gis på individuelt grunnlag. FAD gjør oppmerksom på at virkemidlene i HTA, pkt. 2.3.6, også kan benyttes for grupper av arbeidstakere.6

6.2) Opprette og endre særavtaler

De sentrale parter er enige om at virkemiddelet «opprette og endre særavtaler» 7 kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når:

  • særavtalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer dette inn som forhandlingstema
  • en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelser av særavtaler, i tilfeller der det foreligger et rettslig grunnlag kan være pkt. 2.3.3, 2.3.4 og 2.3.5, jf. pkt. 2.3.6
  • det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende lokale særavtaler som forhandlingstema.

FAD vil gjøre oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA, eller sentrale særavtaler, kan være ugyldige. Vi viser forøvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m.v.

6.3) Kronetillegg

Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. Kronetillegg bør primært gis som et engangsbeløp per 1. september 2012, eventuelt for en tidsbegrenset periode fra samme dato. FAD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultater og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom.

6.4) Omgjøring av stillinger til annen stillingskode

Omgjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak.8 Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, gjelder dette en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen.

Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andres departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra FAD.

Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode til en annen kun for å få en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med HTA. 

Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. FAD anser det imidlertid som uheldig med omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger.9 Som hovedregel bør leder-stillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling, vil den måtte betraktes som allerede besatt og skal ikke kunngjøres. Lønnsfastsettelsen skjer da med hjemmel i pkt. 2.3.8.  Hvorvidt en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. En slik vurdering må gi svar på om vedkommendes arbeidsoppgaver helt eller i det vesentlige er videreført i den nyopprettede stillingen.

6.5) Lønnsendring for ledernivå – HTA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd

Der de lokale parter har avklart omfanget av ”neste ledernivå” og blitt enige om hvilke ledere som ikke skal omfattes av de ordinære 2.3.3-forhandlingene (etter 6. ledd inkluderer dette også øverste leder), skal eventuelle lønnsendringer for disse nedfelles i en protokoll. Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde der partene ikke kommer til enighet om lønnsendringen. Endringer betinger dekning på virksomhetenes budsjett, og finansieres ikke av en sentralt fastsatt pott.

Hvor det ikke oppnås enighet om hvilke ledere ”neste ledernivå” omfatter, kommer bestemmelsene i femte og sjette ledd ikke til anvendelse. Forhandlinger om endringer i lønn for ledere som ikke omfattes av prosedyren omtalt i foregående avsnitt, inngår i de ordinære 2.3.3-forhandlingene.
 

7) Fagarbeider med fagbrev

Stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev, er forbeholdt de stillinger der det kreves relevant fagbrev for å utføre stillingens oppgaver.
 

8) Uorganiserte arbeidstakere

Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, jf. HTA pkt 1.1.2 nr 1 og Prop. 128 S (2011-2012) romertallsvedtak nr II. Det er arbeidsgiver som i første rekke må påse at arbeidstakere, uavhengig av organisasjonstilknytning, får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.
 

9) Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler

Tjenestemenn som er midlertidig tilsatt for å utføre eksternt finansierte oppdrag omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene.10

10) Stillinger som ikke omfattes av de lokale forhandlingene

Stillinger i lederlønnssystemet og i lønnssystemet for dommere i tingrettene og lagmannsrettene er tatt ut av HTAs virkeområde og omfattes dermed ikke av de lokale forhandlinger. Timelønte omfattes heller ikke.

Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA – og derfor heller ikke av de lokale forhandlingene.11

11) Kostnadsberegning

Avsetningen for det enkelte forhandlingsområde er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. Kostnadene ved de lokale forhandlingene beregnes derfor med årsvirkning (tabell A, kolonne 2). Budsjettvirkningen for 2012 utgjør imidlertid 4/12 av avsetningen som er angitt i vedlegg 1.
 

12) Gjennomføring

I HTA har de sentrale partene avtalt at de lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2012.12

Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger.
 

13) Tvist

Tvister i forbindelse med lokale forhandlinger, jf punkt 2.3.9, er nærmere omtalt i Statens personalhåndbok, pkt. 6.4 Arbeidskonflikter/tvister. Forhandlingsresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger.13

14) Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om personlige opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i forbindelse med forhandlingene. Dette følger blant annet av Offentlighetsloven § 13, jf forvaltningsloven § 13 første ledd nr 1, men også av den gjensidige lojalitetsplikt mellom partene. Opplysninger som ikke er tatt opp med den enkelte, bør ikke fremlegges under forhandlingene.
 

15) Innsyn i lønnsopplysninger

Oversikt over ansattes lønn og godtgjørelser som er utarbeidet i forbindelse med forhandlingene, er offentlige og kan kreves utlevert. Dokumentet kan ikke inneholde opplysninger om tilknytning til fagforening (se neste avsnitt). Organisasjoner med forhandlingsrett kan gis tilgang til opplysninger om andre enn egne medlemmer.

Protokollen er offentlig og skal utleveres til de som ber om det. Det kan ikke avtales at protokollen skal unntas offentlighet. Det skal ikke fremgå av protokollen hvilken tjenestemannsorganisasjon den ansatte tilhører. Organisasjonstilknytning er en sensitiv opplysning, jf personopplysningsloven § 2 nr 8 e, Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. Opplysning om lønn og godtgjørelse til enkeltpersoner skal ikke gjøres tilgjengelig på internett/intranett, jf § 7, andre ledd, bokstav e i forskrift til Offentlighetsloven.

16) Rapportering

Alle forhandlingsstedene skal rapportere til FAD etter sluttførte forhandlinger. Skjema for utfylling til alle forhandlingssteder følger med dette brevet. Frist for utfylling og innsending av skjema til FAD er 1. januar 2013.

FAD gjør oppmerksom på at resultatet av de lokale forhandlingene etter pkt 2.3.3 for 2012 ikke skal inngå til Statens tjenestemannsregister/ SSB per 1. oktober 2012.

 

Med hilsen

 

Merethe Foss Liverud (e.f.)
statens personaldirektør
Per Kristian Knutsen
ass. statens personaldirektør

 

 

 

 

Vedlegg 1: Oversikt over økonomiske rammer for forhandlingene (xls)

Vedlegg 2: Rapporteringsskjema etter lokale forhandlinger 2012 (xls)

 

 

 

Kopi:              
LO Stat, YS Stat, Akademikerne, Unio

 [1] Jf. HTA vedlegg 2: Forhandlingssteder for lokale forhandlinger.

[2] Jf. HTA pkt. 2.3.2, bokstav e).

[3] Jf. HTA pkt 2.3.1

[4] Jf. HTA pkt. 2.3.9

[5] Jf. HTA pkt. 2.1, 2. ledd

[6] Jf. HTA, pkt. 2.3.6 bokstav i.

[7] Jf. HTA pkt. 2.3.6 bokstav e.

[8] Jf. HTA pkt. 2.3.6 bokstav c.

[9] Jf. PM 20/97, pkt. 6.

[10] Jf. Tjenestetvistloven § 1, 1. ledd.

[11] Se Tjenestetvistloven § 1, 3. ledd og forskrift av 1. juni 2002 som angir hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av loven.

[12] Jf. HTA pkt 2.3.3, fjerde ledd.

[13] Jf. HTA pkt 2.3.9.1, 2 ledd