Lovvedtak om betalingsforetak - Delegasjon av myndighet til Finanstilsynet

Finansdepartementet viser til Stortingets lovvedtak om betalingsforetak, jf. Prop 84 L og lov 4. juni 2010 nr. 20 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven mv. og enkelte andre lover, som trer i kraft 1. juli 2010. Finansdepartementet viser videre til forskrift om betalingsforetak som trer i kraft samme dato.

Finansdepartementet delegerer herved til Finanstilsynet departementets myndighet til å treffe vedtak om betalingsforetak etter de bestemmelser i lovvedtaket som er angitt nedenfor.

Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse, etter saksforberedelse. Delegasjon av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning, der dette er særskilt angitt nedenfor.

Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven)

 • § 4b-2 første ledd: Tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak
 • § 4b-3 første ledd: Begrenset tillatelse til å drive pengeoverføringsvirksomhet
 • § 4b-3 tredje ledd: Ved enkeltvedtak å gjøre unntak for reglene i eller fastsatt i medhold av § 4b-2 annet ledd eller tredje ledd
 • § 4b-3 fjerde ledd: Ved enkeltvedtak fastsette et annet beløp enn maksimalbeløp som nevnt i § 4b-3 første ledd bokstav d.
 • § 4b-3 sjette ledd: Fastsette vilkår for sikring av midler mottatt av virksomheter med begrenset tillatelse

Forskrift om betalingsforetak

 • § 1 annet ledd: Tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og som betalingsforetak med begrenset tillatelse
 • § 2 første ledd: Fastsette vilkår for tillatelse
 • § 5 femte ledd: Sette som vilkår for tillatelsen at det opprettes en separat enhet for betalingstjenestevirksomheten
 • § 6 første ledd: Tilbakekall av tillatelse som betalingsforetak
 • § 10 femte ledd: Fastsette vilkår om sikring av midler etter reglene i § 10 første til tredje ledd, herunder fastsette en annen lavere beløpsgrense enn 600 euro
 • § 23 første ledd: Gi tillatelse til at et betalingsforetak kan etablere datterselskap eller filial i fremmed stat som ikke omfattes av EØS-avtalen.
 • § 23 annet ledd: Gi tillatelse til at et betalingsforetak erverver en eierandel på 10 pst. eller mer i et betalingsforetak eller et finansforetak i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen.
 • § 27 første ledd: Gi tillatelse til at betalingsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS som ikke oppfyller vilkårene i finansieringsvirksomhetsloven § 4b-1 annet ledd driver virksomhet gjennom datterselskap eller filial her i riket.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Åse Natvig
                                                                                  underdirektør