M-12/1999 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - retningslinjer for kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon

R-726 (07.06.1999)

Rundskriv
M-12/1999
R-726

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1999/01494

7. juni 1999

M‑24/96, M‑41/96,

Til Alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen.
Alle kommuner, landbrukskontoret.

Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold ‑ retningslinjer for kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon.

Innledning.

Dette rundskrivet supplerer rundskriv M‑24/96 og M‑41/96, og må anvendes i sammenheng med disse.

Dette rundskrivet gjelder beregning av anleggskapasitet for løsdrift (puljedrift og seksjonert smågris‑ og slaktegrisproduksjon), samt en presisering av forholdet mellom rundskriv M‑24/96 sitt pkt 3.2.2 / 3.2.3 og pkt 3.2.5.

1. Kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon.

I rundskriv M‑24/96 og M‑41/96 er normen for fastsetting av kapasitet basert på kontinuerlig drift. Det finnes nødvendig å gi nærmere retningslinjer for fastsettelse av anleggskapasitet for å tilpasse den gjeldende norm til løsdrift.

Det følger av rundskriv M‑24/96 pkt. 3.2.1. at en ved fastsettelse av anleggskapasitet skal legge til grunn "Svineproduksjon ‑ Norm for fastsetting av kapasitet i smågris-/slaktegrisanlegg i forbindelse med registrering av ervervsmessig husdyrhold". Denne normen er basert på kontinuerlig drift, og det forutsettes at det ikke er puljevis grising.

Løsdrift vil gi mulighet til å oppnå en bedring av dyremiljøet sammenlignet med tradisjonell drift. I følge rundskriv M‑24/96 pkt. 3.2.3 er det adgang til å innvilge konsesjon for en utvidelse av anlegg i slike tilfeller. I følge rundskrivet er det imidlertid ikke adgang til å øke dyretallet når det innvilges konsesjon for anleggsutvidelse basert på bedring av dyremiljøet.

Når det gjelder løsdrift, finnes det flere systemløsninger. Dette vanskeliggjør en utarbeidelse av tabeller for kapasitetsvurdering som fullt ut dekker alle de ulike alternativ.

Følgende retningslinjer skal imidlertid legges til grunn:

1.1.

Ved kontinuerlig drift skal fastsettelsen av anleggskapasitet fortsatt baseres på "Svineproduksjon ‑ Norm for fastsetting av kapasitet i smågris‑/slaktegrisanlegg i forbindelse med registrering av ervervsmessig husdyrhold".

1.2.

Ved løsdrift skal det tas utgangspunkt i tillatt dyretall. Ved behandling av søknader om konsesjon, skal fylkesmannen ‑ i tillegg til eget erfaringsgrunnlag ‑ legge til grunn de retningslinjer for behov for anleggskapasitet som finnes for den aktuelle systemløsning fra leverandøren av innredningen (Norsvin m.fl.). Dersom den omsøkte kapasitet ligger vesentlig over den anleggskapasitet fylkesmannen finner nødvendig for det tillatte produksjonsomfang, må planlagt anleggskapasitet reduseres.

1.3.

Omlegging til løsdrift skal ikke gi grunnlag for økt dyretall sammenlignet med tillatt dyretall ved tradisjonell drift.

2. Forholdet mellom rundskriv M‑24/96 sitt pkt 3.2.2 / 3.2.3 og pkt 3.2.5.

Rundskriv M‑24/96 pkt 3.2.2 og 3.2.3 angående hhv. etablering og utvidelse av anlegg og produksjon, åpner for at konsesjon kan innvilges ved ledig kapasitet i eksisterende husdyrrom i anlegg for svine‑ og fjørfehold, og ombygging av eksisterende husdyrrom for andre dyr enn svin og fjorfe. Med eksisterende husdyrrom menes rom nyttet til husdyrproduksjon pr. mai 1995.

Rundskriv M‑24/96 pkt 3.2.5 angående restaurering, gir mulighet til å innvilge konsesjon til oppføring av ny anleggskapasitet mot tilsvarende varig reduksjon av eksisterende kapasitet.

Det har vært reist spørsmål om det er mulig å innvilge konsesjon direkte til oppføring av nybygg for det dyretall rundskriv M‑24/96 pkt 3.2.2 / 3.2.3 kan gi grunnlag for.

Departementet vil presisere at det ikke skal gis anledning til dette.

Bakgrunnen for at konsesjon kan innvilges ved ledig kapasitet / ombygging av husdyrrom nyttet til husdyrproduksjon pr. mai 1995, er å utnytte eksisterende anlegg. Dette målet oppnås ikke dersom det innvilges konsesjon for nybygg.

Med hilsen

Almar Sagelvmo

Torgeir Gjølberg
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55