M-10/2000 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgelse av husdyrkonsesjon

R-835 (18.05.2000)

Rundskriv
M-10/2000
R-835

Saksnr. 99/03610

18. mai 2000

 

1 Innledning

Dette rundskrivet erstatter rundskriv M-24/96, M-41/96 og M-12/99.

Dette rundskrivet inneholder en sammenstilling av bestemmelsene i disse rundskrivene, samt nye bestemmelser vedrørende deltakelse i purkeringer og en presisering av forhold som gir adgang for å få innvilget konsesjon.

Ny tekst er merket med ..

Rundskrivet fastlegger saksrutiner for behandling av søknader om tillatelse etter § 2 i lov av 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold (husdyrkonsesjonsloven). Loven ble endret etter vedtak i Stortinget, endringene trådte i kraft 15. mars 1996.

Vi vil vise til rundskrivene om tilskuddsmessige reaksjoner/tvangsmidler ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. 

2 Delegert konsesjonsmyndighet

3 Behandling av søknader

4 Etablering/utviding av anlegg og produksjon

5 Purkeringer

6 Konsesjonspliktige disponeringer av anlegg

7 Rapportering til departementet