M-41/1996 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilging av husdyrkonsesjon

R-483 (23.12.1996)

Rundskriv
M-41/1996
R-483

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/04226

23. desember 1996

M-24/1996

Til alle FyIkesmenn og kommuner, jordbruksetaten.

Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgning av husdyrkonsesjon

Innledning

Dette rundskrivet utfyller rundskriv M-24/96, og må anvendes i sammenheng med dette. Det nye rundskrivet inneholder presiseringer av de tidligere gitte bestemmelser.
Det som er nytt i forhold til tidligere rundskriv er markert med tegnet *

Generelt (jfr.pkt. 3.2.1 i M-24/96)

Fastsetting av anleggskapasitet i henhold til veterinærbestemmelsene
Det må ikke fastsettes større kapasitet enn det er grunnlag for etter lov av 20.12.74 nr. 73 ) om dyrevern med tilhørende forskrifter.

Ved søknader om konsesjon for svinehold:
I samsvar med § 19 i Forskrift om hold av produksjonsdyr med retningslinjer for utforming av nærmiljø for storfe og svin skal eier/bruker melde fra til distriksveterinæren for igangsetting av nybygging eller ominnredning. Distriktsveterinæren skal godkjenne byggeplanene før arbeidet starter opp.

* Ved saker vedrørende svinehold som omfatter nybygging eller ominnredning skal fylkesmannen kreve framlagt dokumentasjon over godkjent anleggskapasitet fra veterinærmyndighet. i dokumentasjonen må inngå skisse over anlegget påført godkjenning fra veterinærmyndighet.

Ved søknader om konsesjon for fjørfehold:
Etter Forskrift om hold av verpehøner i bur skal det ikke settes inn høner i nytt eller ominnredet buranlegg før det er godkjent av veterinærmyndighet. Men det er her ikke et krav i forskriften om godkjenning av byggeplanene før arbeidet starter opp. Det er ikke fastsatt særskilte krav i forskrift vedrørende anlegg for slaktekylling og kalkun.

* 1 saker vedrørende fjørfe kan konsesjonsmyndighet ta kontakt med veterinærmyndighet og be om en vurdering av forhold knyttet til det omsøkte anlegg. Dette f. eks. i saker hvor det er tvil om det er tilstrekkelig romvolum i forhold til dyretallet mm.

Konsesjon for svinehold som er basert på puljedrift/ seksjonert drift
"Svineproduksjon - Norm for fastsetting av kapasitet i smågris-/slaktegrisanlegg i forbindelse med registrering av ervervsmessig husdyrhold" fastsatt av Landbruksdepartementet januar 1989, skal legges til grunn ved behandling av søknader om produksjon ut over grense for konsesjonsfri drift. Men i saker hvor veterinære krav ("Retningslinjer for utforming av nærmiljø for storfe og svin") gir en lavere kapasitet enn ovennevnte norm fra 1989, skal konsesjonen fastsettes ut fra de veterinære bestemmelser.

I "Svineproduksjon - Norm for fastsetting av kapasitet i smågris-/slaktegrisanlegg i forbindelse med registrering av ervervsmessig husdyrhold" er det ikke regnet med puljedrift. Ved overgang til seksjonert drift / puljedrift i svineholdet vil det være behov for okt anleggsareal dersom en skal opprettholde samme produksjonsomfang.

* Omlegging til puljedrift gir mulighet til bedre dyremiljø. Med grunnlag i rundskriv M-24/96, pkt. 3.2.3 er det derfor adgang til å innvilge konsesjon for økt anleggskapasitet i slike tilfeller. Det er ikke hjemmel for å øke dyretallet når det gis konsesjon for anleggsutvidelse basert på bedring av dyremiljøet.

Etablering i utvidelse av anlegg og produksjon (jfr.pkt. 3.2.2 og 3.2.3 i M-24/96)

Etablering / utvidelse av dyretall med grunnlag i eksisterende kapasitet
* Det er fastsatt endringer i bestemmelsene for når det kan gis konsesjon for etablering/utvidelse ut over grense for konsesjonsfri drift. (Se pkt. b nedenfor).

a. Ledig kapasitet i eksisterende husdyrrom i anlegg for svine- og fjørfehold, for å få en bedre utnyttelse av anleggskapasiteten. Med eksisterende husdyrrom menes rom nyttet til husdyrproduksjon pr. mai 1995.
b. Ombygging av eksisterende husdyrrom. Dette gjelder ikke bare ombygging av husdyrrom som har vært nyttet til svine-/fjørfehold, men også rom som har vært brukt til annen husdyrproduksjon. Med eksisterende husdyrrom menes rom nyttet til husdyrproduksjon pr. mai 1995.
Denne adgangen til å få konsesjon innenfor rammen av to faktiske årsverk gjelder imidlertid ikke melkeprodusenter som har solgt sin melkekvote. I helt spesielle tilfeller kan departementet i slike saker gi dispensasjon til brukere som har fatt avslag på, sin søknad hos fylkesmannen. (helsemessige, ol forhold).
C. For slaktegrisproduksjon kan det i tillegg gis konsesjon basert på inntil 3,5 innsett pr.år.
Det er et vilkår at produksjonsomfanget i svine- og fjørfeholdet etter utvidelsen, ikke overstiger familiebruksrammen på to faktiske årsverk vurdert ut fra brukets arbeidsbehov sett i relasjon til brukets driftsapparat. Kapasitet som er oppnådd i strid med husdyrkonsesjonsbestemmelsene, gir ikke rett til konsesjon for produksjonsomfang ut over grense for konsesjonsfri drift. Adgangen til å gi konsesjon etter pkt. a og b ovenfor gjelder kun husdyrrom i anlegg på eget bruk pr. juli 1996.

Fastsetting av konsesjon innenfor 2 årsverk:
Med dette forstår en det maksimale dyretall to personer kan stelle i det aktuelle anlegget i løpet av ett år. Det er avgjørende hvor moderne anlegget er, graden av mekanisering mm. Vi vil presisere at en i denne vurderingen ikke bare skal vektlegge den tekniske maksimale kapasitet, men også legge til grunn at produksjonen skal ha tilknytning til ordinært jordbruk.
Med basis i det erfaringsgrunnlag man nå har fått, fastsettes følgende utfyllende retningslinjer vedrørende anlegg (husdyrrom) som kan gi grunnlag for konsesjon innenfor rammen av to faktiske årsverk:

Søknad orn konsesjon med grunnlag i restaurering av eldre anlegg:
Grunnlaget for å ta i bruk eksisterende anleggskapasitet må være at man ved dette oppnår en god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Søknader om å ta i bruk eksisterende kapasitet må derfor ikke kun være motivert ut fra tilpassing til regelverket for husdyrkonsesjon.

Fylkesmannen må derfor vurdere kostnadene ved å ta i bruk eksisterende rom (ombygging restaurering) jamført med kostnadene ved å bygge nytt. En må vurdere om søkeren ville oppført et nytt bygg istedetfor å ta i bruk eksisterende anleggskapasitet, dersom søkeren ikke var avgrenset av konsesjonsregelverket.

Produsenter sorn bygger nve anlegg for husdyrproduksjon:
Nytt anlegg for svin/fjørfe:

Brukere med svine- / fjørfehold som etablerer nytt anlegg for konsesjonsregulert produksjon, kan ikke få tillatelse til produksjon ut over grense for konsesjonsfri drift med grunnlag i "frigjort kapasitet" i det gamle anlegget. Dette fordi bygging av nytt anlegg ikke er lovlig når totalkapasiteten vil overstige grense for konsesjonsfri drift.

Nytt anlegg for annen husdyrproduksjon enn svin/fjørfe:
Brukere med annen husdyrproduksjon enn svin / fjørfe som etablerer nytt anlegg for dette, husdyrholdet, kan ikke få konsesjon for drift i det frigjorte anlegget. Adgangen til å gi konsesjon opp til to årsverk er basert på anleggssituasjonen pr. mai 1995.

Utnyttelse av eldre anlegg:
Dersom et rom ikke har vært i bruk til husdyrproduksjon på flere år, vil det ikke lenger kunne regnes som operativt og gir derfor ikke grunnlag for konsesjonsregulert produksjon. (Jamfør rundskriv M-9/96, pkt. 2. 1.)

Omfang av tidligere husdyrhold:
Med "husdyrrom" menes rom nyttet til husdyrhold som har inngått som en del av det ordinære driftsopplegget på bruket. Husdyrholdet må ha gitt inntekt som har vært oppgitt i næringsoppgave.
Fylkesmannen må vurdere omfanget av det tidligere, husdyrhold mot planlagt produksjonsomfang. Dersom kun svært begrensede deler av husdyrrommet tidligere har vært i bruk, mens det nå søkes om konsesjon med basis i bruk av hele rommet, vil det være grunnlag for å avslå søknaden.

Tilgang til opplysninger i saksbehandlingen

Bruk av tvangsmidler ved brudd på husdyrkonsesjonsbestemmelsene:
I rundskriv M-23/96 er fylkesmannen tillagt ansvar for oppfølging av brudd på husdyrkonsesjonsbestemmelsene. Det vil ofte være vanskelig å føre kontroll når det gjelder dyretallet i inneværende år. I slike tilfeller kan fylkesmannen få oversikt over leveransene av svin og fjørfe både for inneværende og for tidligere år fra Leveranseregisteret for slakt. Denne informasjon kan en få ved henvendelse til Fraktkontoret for slakt (tlf 22 09 22 53) eller Landbruksdepartementet (tlf. 22 24 93 01, Kjersti Holme).

Rapportering til departementet:
Grunnet til dels manglende oppfølging vil vi understreke at fylkesmannen skal sende melding om nye eller endrede konsesjonsrettigheter til departementet samtidig med at melding sendes søkeren. Det er viktig at departementet får tilsendt både søknad fra bruker (skjema samt evt. brev) og fylkesmannens vedtak.

Med hilsen
Almar SageIvmo

Torgeir Gjølberg
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55