M-17/2000 - Endring av forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr

R-826 (13.07.2000)

Rundskriv
M-17/2000
R-826

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 2000/01627

13. juli 2000

Vedlegg Forskriften

Til

Statens landbruksforvaltning, Norges pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Endring av forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr

Landbruksdepartementet har etter samråd med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag bestemt at ansvaret for forvaltning av ordningen fra og med dd. skal legges til Statens landbruksforvaltning (SLF). Som følge av dette er det gjort tekniske endringer i forskriften som innebærer at styringsgruppen for ordningen legges ned, og at sekretariatfunksjonen overføres fra Norges pelsdyralslag til Statens landbruksforvaltning.

Det er ikke foretatt andre endringer i forskriften. Den nye forskriften vedlegges.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.
avdelingsdirektør

   
   

Kjell Nyhus
underdirektør