Evalueringsskjema for prøveordningen

(Skjemaet skal fylles ut for hver enkelt sak og oversendes fylkesmannen 1. juli og 1. januar. Av hensyn til evalueringen er det viktig at alle punkter fylles ut)

Ajour-saksnummer: ______________________

 1. Har kommunen varslet eiere av nabobruk om overdragelsen av konsesjonseiendommen og at disse kan melde seg som jordsøkere (jf rundskrivets punkt 4.4.1)?

  Ja Nei
 2. Har det meldt seg jordsøkere i saken?

  Ja Nei
 3. Har kommuneadministrasjonen behandlet saken i henhold til reglene i Landbruksdepartementets rundskriv M-9/99 om "praktisering av reglene om konsesjon og bruk av statens forkjøpsrett" ved innstillingen til vedtaksorganet?.

  Ja Nei

  - Eventuelt hvorfor ikke?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

 1. Har kommunen fulgt opp utrednings- og informasjonsplikten, jf forvaltningsloven § 17 (jf rundskrivets punkt 4.2)?

  Ja Nei
 2. Har kommunen fulgt opp begrunnelsesplikten, jf forvaltningsloven § 25 (jf rundskrivets punkt 4.2)?

  Ja Nei

  - Eventuelt hvorfor ikke?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

 1. Er saken lagt om den i kommunen med landbruksfaglig kompetanse og har dennes innstilling fulgt saken (jf rundskrivets punkt 4.2)?

  Ja Nei
 2. Er vedtaket fattet administrativt eller av et politisk organ?
 • Administrativt
 • Av politisk organ
 1. Dersom vedtaket er fattet av et politisk organ – er det i det vesentlige i tråd med administrasjonens innstilling?

  Ja Nei
 2. Har vedtaksorganet begrunnet avgjørelsen dersom administrasjonens innstilling ikke er vedtatt?

  Ja Nei
 3. Er vedtaket i tråd med kommunens praksis i tilsvarende saker (jf rundskrivets punkt 4.2)?

  Ja Nei

- Eventuelt hvorfor ikke?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

 1. Er det opplyst om klageadgang og klagefrist, jf forvaltningsloven §§ 28 og 29 (jf rundskrivets punkt 4.4.6)?

  Ja Nei
 2. Er det gitt særskilt melding om at forkjøpsvedtaket er endelig og er overdrager gitt beskjed om adgangen til omgjøring, jf rundskrivet punkt 6 (Han kan ikke omgjøre dersom han tidligere har gjort dette i løpet av de siste 10 år).

  Ja Nei
 3. Hva slags vedtak har kommunen fattet?
 • Konsesjon innvilget
 • Avslag konsesjon
 • Konsesjon på vilkår
 • Bruk av statens forkjøpsrett
 1. Hvor lang tid har gått fra kommunen mottok konsesjonssøknaden til kommunens vedtak i saken er endelig, eller eventuell klage er oversendt til fylkesmannen?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 1. Hvor lang tid har klageorganet brukt på å behandle saken?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 1. Er klageorganets vedtak i det vesentlige overensstemmende med kommunens vedtak?

  Ja Nei
 2. Har det hatt betydning for administrasjonens innstilling i saken eller vedtaksorganets avgjørelse at saksbehandler(ne) eller vedtaksorganet har hatt kjennskap til konsesjonssøker eller jordsøker(ne)?

  Ja Nei

  Dersom ja – på hvilken måte?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________