M-5/2002 - Tilskudd til tiltak på DDT-deponi på skogplanteskolene

R-979 (07.08.2002)

Rundskriv
M-5/2002
R-979

Saksnr. 1996/01095

8. juli 2002

Til

Skogplanteskolene, Fylkesmennene, Det norske Skogselskap, SFT

Tilskudd til tiltak på DDT-deponi på skogplanteskolene

Innledning

Departementet viser til ”Handlingsplan for tiltak ved DDT-deponi på skogplanteskolene”. I samsvar med handlingsplanen vil departementet yte tilskudd for å stimulere til snarlig, frivillig gjennomføring av tiltak for å hindre eksponering og skade som følge av DDT-forurensning ved skogplanteskolene. Tilskudd gis den som iverksetter tiltak i henhold til handlingsplanen på registrerte DDT-forurensninger ved skogplanteskolene.

Tilskuddssatser

Tilskudd gis for totale anleggskostnader til teknisk gjennomføring av tiltak per eiendom, normalt inntil 40 % av den delen av tilskuddsgrunnlaget som overstiger 25 000 kr. Tiltak med kostnader mindre enn 25 000 kr ytes normalt ikke tilskudd.

Tilskuddsgrunnlaget beregnes ut fra regnskapsmessig påløpte kostnader eksklusive merverdiavgift for varer og tjenester med fradragsrett, samt vederlag for eget arbeid etter en nærmere fastsatt timesats. For eiendommer med flere forurensningstilfeller utbetales tilskudd på grunnlag av samlede tiltakskostnader for eiendommen.

Den ansvarlige for gjennomføringen av tiltak stiller nødvendige arealer vederlagsfritt til disposisjon for gjennomføringen av tiltak. Rentekostnader regnes ikke med i tilskuddsgrunnlaget. Det gis ikke erstatning for framtidige bruksbegrensninger på tiltaksområdet.

Rammer for utbetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales kun for tiltak som settes i gang i 2002 eller 2003 og er fullført innen utgangen av 2003.

Tilskuddsordningen gjelder teknisk gjennomføring av tiltakene, som omfatter fjerning og/eller tildekking av forurensede masser, eventuell massetransport og avhending av forurensede masser til godkjent mottak, samt eventuell tinglysing av forurenset grunn.

Det er et vilkår at tiltakene gjennomføres med driftsøkonomisk forsvarlige innsatsmidler. Innsatsmidler med for stort kostnadsavvik i forhold til stedlig markedspris vil kunne bli redusert etter skjønn.

Tilskudd utbetales også til bygg og anlegg som har en positiv virkning på risikoen for eksponering og spredning av DDT-forurensningen og som kan ses på som en del av tiltakene. Tilskudd ytes da til den delen av de totale anleggskostnadene som tilfredsstiller det forutsatte kravet om tiltak.

Tilskudd til kartlegging og undersøkelser som grunnlag for gjennomføring av tiltak omfattes ikke av ordningen. Normalt utbetales heller ikke tilskudd til overvåkning eller tiltak som strekker seg utover eller settes i verk etter utgangen av 2003.

Søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd utformes straks etter avsluttede tiltak og senest 2 måneder etter at tiltakene er gjennomført. Søknad sendes fylkesmannens landbruksavdeling i respektive fylker. Dersom det søkes om støtte til tiltak for flere forurensningstilfeller på en eiendom, skal kostnadene spesifiseres for hvert tilfelle i samsvar med tiltaksplanen. Mangelfulle søknader kan bli avvist.

Det skal føres regnskap over tiltakskostnadene, der utgiftspostene må kunne dokumenteres med bilag. Egeninnsats dokumenteres med timelister.

Kontroll og krav om tilbakebetaling

Tiltak skal gjennomføres i samsvar med de planer problemeier og LD i fellesskap utarbeider. Den som mottar tilskudd er forpliktet til å gi de opplysninger og finne seg i de kontrolltiltak som LD bestemmer, herunder avgi nærmere rapport om hvordan midlene er benyttet.

Dersom det ved kontroll framkommer uoverensstemmelse i søknaden mellom gjennomførte tiltak og tiltaksgrunnlaget, kan tilskuddet avkortes med et beløp tilsvarende merutbetalingen søkeren eventuelt ville ha oppnådd pga. feilen. Avkorting vil også bli vurdert dersom tiltakene fra problemeiers side er gjennomført med andre metoder enn forutsatt eller med metoder som har ført til uakseptabel eksponering og spredning av DDT-forurensningen.

LD kan kreve tilskudd tilbakebetalt helt eller delvis dersom det avdekkes forhold som er i strid med forutsetningene for støtten. Tilbakebetaling kan f. eks. bli krevd dersom det viser seg å være vesentlige avvik mellom planlagte og gjennomførte tiltak. Tilbakebetaling kan også bli krevd dersom grunneier, etter tiltak, gjennomfører ikke godkjente inngrep på tiltaksområdet, som svekker virkningen av tiltakene eller øker faren for eksponering og spredning av DDT-forurensningen.

Det kan kreves forsinkelsesrenter av det beløp som skal tilbakebetales, jf. lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Dispensasjon

LD ved fylkesmannen kan på eget initiativ eller på grunnlag av mottatt skriftlig, begrunnet søknad dispensere fra tilskuddsreglene nevnt ovenfor ut fra hensyn til miljøeffekt og en rasjonell gjennomføring av tiltak.

LD ved fylkesmannen kan også dispensere fra tidspunktet for utbetaling av tilskudd ut fra den betalendes økonomiske situasjon.

Klage

Vedtak som er truffet om tilskudd gir søkeren klagerett etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Eventuell klage sendes fylkesmannen.

Avslag på anmodning om å dispensere fra tilskuddsreglene er ikke gjenstand for klage, jf. forskrift i medhold av forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Ivar Ekanger
avdelingsdirektør

Svein Jetlund
rådgiver