Meld. St. 25 (2012–2013)

Dele for å skape

Til innholdsfortegnelse

1 Forkortelser

BNI

Bruttonasjonalinntekt

BNP

Bruttonasjonalprodukt

CELAC

Samarbeidsorganet for Latin-Amerika og de karibiske stater

CEPAL

Den økonomiske kommisjonen for Latin-Amerika

CICA

Det økumeniske kirkerådet i Angola

DAC

Development Assistance Committee

OECDs utviklingskomité

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

Initiativet for åpenhet om skatt og inntekter i utvinningsindustri

Energy+

Regjeringens energi- og klimainitiativ

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FNs organisasjon for ernæring og landbruk

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FATF

Financial Action Task Force

FFA

Fiskeriforvaltningens analysenettverk

GPE

Global Partnership for Education

Det globale partnerskapet for utdanning

GRID-Arendal

Global Resource Information Database-Arendal

HDI

Human Development Index

FNs indeks for menneskelig utvikling

IATI

International Aid Transparency Initiative

Det internasjonale initiativet for åpenhet i bistanden

IDB

Inter-American Development Bank

Den inter-amerikanske utviklingsbanken

IEA

International Energy Agency

Det internasjonale energibyrået

IFC

International Finance Corporation

Det internasjonale finansieringsinstitutt

ILO

International Labour Organization

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

IMF

International Monetary Fund

Det internasjonale valutafondet

Interpol

International Criminal Police Organization

Kripos

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

LLR

Land-for-land-rapportering

LO

Landsorganisasjonen i Norge

MCTU

Malawi Congress of Trade Unions

NHO

Næringslivets hovedorganisasjon

Norfund

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Ofu

Olje for utvikling

OGP

Open Government Partnership

Initiativet for åpenhet i offentlig sektor

PETS

Public Expenditure Tracking Systems

Systemer for sporing av offentlige utgifter

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

Reduksjon av utslipp fra avskoging og skogødeleggelse

RIO+20

United Nations Conference on Sustainable Development

FNs konferanse om bærekraftig utvikling

SE4ALL

Sustainable Energy for All

Bærekraftig energi for alle

Sfu

Skatt for utvikling

StAR

Stolen Asset Recovery Initiative

UN Women

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

FNs konferanse for handel og utvikling

UNDP

United Nations Development Programme

FNs utviklingsprogram

UNEP

United Nations Environment Programme

FNs miljøprogram

UNFPA

United Nations Population Fund

FNs befolkningsfond

Unicef

United Nations Children’s Fund

FNs barnefond

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

FNs kontor mot narkotika og kriminalitet

WDR

World Development Report

Verdensbankens årlige rapport om utvikling

WEF

World Economic Forum

Verdens økonomiske forum

WHO

World Health Organization

Verdens helseorganisasjon

WTO

World Trade Organization

Verdens handelsorganisasjon

Til forsiden