Meld. St. 30 (2012–2013)

Finansmarknadsmeldinga 2012

Finansmarknadsmeldinga 2012

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no