Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

16 Forvaltning, kompetanse og ressurser

En forutsetning for at vi fra norsk side skal kunne bidra effektivt til oppfyllelse av bærekraftsmålene, er at vi bruker våre ressurser optimalt og forvalter bistandsmidler på en god måte. Det er de siste årene utviklet et omfattende regelverk for forvaltning og oppfølging.

Vi skal styrke koblingen mellom bilateralt og multilateralt engasjement, samt sikre konsekvent tilnærming bilateralt og i multilaterale fora. Vi vil styrke dialog og diplomati overfor andre enn tradisjonelle bistandsaktører, globalt og på landnivå i samarbeidslandene.

Der vi er tilstede på landnivå, skal vi søke å opptre som et synlig Team Norway. Relevante ambassader skal være knutepunkt for et samlet norsk engasjement, det være seg Norfund, Innovasjon Norge, norsk næringsliv eller bistandsfinansierte tiltak i samarbeid med multilaterale eller nasjonale partnere.