Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

5 Vi prioriterer innsats på utvalgte områder

Vi skal i tråd med 2030-agendaen ha et helhetlig perspektiv på vår innsats for utvikling. Men Norge kan ikke gjøre alt. Derfor konsentrer vi bistanden tematisk og geografisk. Gjennom norske bidrag til multilaterale organisasjoner, er vi likevel med på å finansiere innsats langs hele bredden av bærekraftsmål.

Følgende forhold er så viktige for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon at de er gitt status som tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk og bistand:

  • Menneskerettigheter, særlig knyttet til medbestemmelse, ansvarlighet og ikke-diskriminering
  • Kvinners rettigheter og likestilling
  • Klima og miljø
  • Anti-korrupsjon

Alle utviklingstiltak skal vurderes ut ifra hvordan de påvirker, eller påvirkes av, disse tverrgående hensynene. Alle de fire tverrgående hensynene blir jevnlig tatt opp på ulike nivåer i dialogen både med samarbeidsland, i styrende organer for multilaterale organisasjoner og med andre samarbeidspartnere. Norge skal fortsette å bidra til å holde disse temaene høyt på den internasjonale dagsorden.

Vi prioriterer fem innsatsområder i norsk bistand:

  • Utdanning
  • Helse
  • Næringsutvikling og jobbskaping
  • Klima, fornybar energi og miljø
  • Humanitær bistand

Disse fem hovedprioriteringene utgjør til sammen størstedelen av bistandsbudsjettet. For å sikre langsiktighet og forutsigbarhet søkes det tverrpolitisk enighet om at bistand til utdanning, helse, og klima- og skogsatsingen videreføres på et høyt nivå frem til 2030. Landbruk og matsikkerhet er en del av næringsutviklingssatsingen, så vel som klimasatsingen. Matsikkerhet står også sentralt i den humanitære innsatsen.

Utdanning. Bistanden til utdanning er doblet i regjeringsperioden. Vi skal arbeide for høyere kvalitet på utdanning, blant annet gjennom flere og bedre kvalifiserte lærere og bruk av ny teknologi. Vi skal arbeide for at barn og ungdom i krise og konflikt får tilgang til utdanning av god kvalitet. Vi vil arbeide for at de mest marginaliserte grupper barn og ungdom får tilbud om undervisning, inkludert barn med nedsatt funksjonsevne. Vi vil styrke innsatsen for at unge skal få tilbud om yrkesopplæring.

Figur 5.1 De er intenst opptatt med figurer og tall på lesebrettet, elevene på skolen i Njewa utenfor. Lilongwe i Malawi.

Foto: Eva Bratholm/Norad

Helse. Epidemier og pandemier truer global helsesikkerhet, sosial og økonomisk utvikling. Vi skal bygge videre på Norges mangeårige innsats for å bedre kvinners, barns og ungdoms helse, bekjempe de store smittsomme sykdommene og styrke helsesystemer i de fattigste landene. Innsats for seksuell og reproduktiv helse, særlig i krise og konflikt, skal trappes opp. Vi vil øke innsatsen knyttet til ikke-smittsomme sykdommer og luftforurensning. Antibiotikaresistens blir et viktig område fremover. Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon er regjeringens viktigste nysatsning innen global helse.

Næringsutvikling og jobbskaping. Privat sektor er drivkraften for varig utvikling og fattigdomsreduksjon. Å bidra til forbedring av rammebetingelser for næringsutvikling, privat sektor og investeringer er noe av det viktigste vi kan gjøre. Bistand skal være risikoavlastende. Norfund er vårt viktigste virkemiddel i denne sammenheng og skal styrkes ytterligere fremover. Bidragene til Norfund skal økes med 50 prosent.

Figur 5.2 Fisk for utvikling-programmet skal bidra til styrket matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet.

Foto: Ken Opprann

Fornybar energi for jobbskaping og klima. Fornybar energi er viktig både i et næringsutviklings- og et klimaperspektiv. Tilgang til energi er en forutsetning for å skape næringsutvikling, arbeidsplasser, skatteinntekter og dermed økonomisk og sosial utvikling. Samtidig er energisektoren den viktigste sektoren for utslipp av klimagasser. Gjennom tiltak for fornybar energi og Olje for utvikling har Norge bidratt til bedre forvaltning av energiressurser gjennom samarbeid om lovverk og forskrifter, miljøhensyn, åpenhet og overføring av kunnskap og erfaringer. Samtidig som engasjement på energisektoren er viktig for vekst og utvikling, er det en effektiv måte å bidra til godt styresett på. Det legges opp til dobling av innsatsen for fornybar energi.

Klima og miljø. Norge skal fortsette å være en global forkjemper for klima og miljø, og øke nivået på klimafinansering for å nå målene i Parisavtalen. Vi tilstreber en stadig mer helhetlig innsats der tiltak for klima og miljø ses mest mulig i sammenheng med tiltak for klima og miljø mest mulig i sammenheng med tiltak for helse, naturressursforvaltning og næringsutvikling. Vi vil arbeide for å fremme effektive modeller for offentlig-privat samarbeid slik at bistandsmidlene kan bidra til å utløse investeringer fra privat sektor til fornybar energi og klima- og miljøtiltak. Klimasmart jordbruk vil fortsatt være en del av innsatsen i årene fremover – dette er viktig både i et næringsutviklings- og et klimaperspektiv.