Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

12 Etablering av kunnskapsbank for revitalisering av faglig samarbeid

I mange land er det etter hvert større etterspørsel etter teknologi- og kunnskapsoverføring enn etter penger. Revitalisering og styrking av faglig samarbeid er derfor en sentral del av en fremtidsrettet utviklingspolitikk. Dette er viktig for å bidra til en overgang fra et forhold basert på bistand til mer normale bilaterale forbindelser.

Det er foreslått å systematisere arbeidet med faglig samarbeid i en såkalt Kunnskapsbank. Norge har lang tradisjon for faglig bistand og institusjonssamarbeid, ikke minst innen energisektoren. Offentlige institusjoner som Riksrevisjonen, Skattedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå har i en årrekke vært engasjert i utviklingssamarbeid. Programmer som Olje for utvikling, Fisk for utvikling og Skatt for utvikling er sterkt etterspurt i mange land. Etter modell fra disse utarbeides det nå et eget program for likestilling. Kunnskapsbanken skal også fremme faglig samarbeid mellom land i sør. Tyngden av Norges utviklingsfaglige kompetanse ligger i Norad og det er naturlig at Kunnskapsbanken også legges dit.