Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

9 Forsvar av internasjonale kjøreregler og universelle verdier

Multilaterale konvensjoner og institusjoner for fremme av demokrati, menneskerettigheter og rettsstat er under press. Norge skal prioritere arbeidet med å bevare den internasjonale rettsorden vi har bygget opp siden andre verdenskrig.

Et område som er under press, er kvinners reproduktive helse og rett til å bestemme over egen kropp. Norge vil videreføre sin satsing på dette området og ta sin del av ansvaret for at mulige bortfall i de samlede tilgjengelige midlene for familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter blir kompensert. Få grupper er mer sårbare i krig og konflikt enn religiøse minoriteter. Norge vil styrke arbeidet for forfulgte og diskriminerte religiøse minoriteter.