Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

3 Bærekraftsmålene og samstemthet

Bærekraftsmålene har utvidet perspektivet på hva som er utviklingsrelevant politikk. De tydeliggjør behovet for å se ulike politikkområder i sammenheng og viser hvordan tiltak i en del av verden påvirker situasjonen et annet sted.

Politikk som primært har som mål å sikre norske interesser innen- og utenlands har også virkninger for andre land, direkte eller via grenseoverskridende fellesgoder som klima og global sikkerhet. Utviklingspolitikk må ses i sammenheng med andre politikkområder.

Meldingen tar utgangspunkt i at bærekraftsmålene gjelder for alle land og fordrer en helhetlig tilnærming til global utvikling. Meldingen er likevel avgrenset til utviklingspolitikk og bistand. Den skal gi retning for hvordan Norge kan bidra til at fattige land når bærekraftsmålene.

Utenriksdepartementet har siden 2010 hatt en nær dialog med andre departementer om virkninger av deres politikk på lavinntektsland. Hvert år oppsummeres denne dialogen i en rapport til Stortinget om hvor samstemt Regjeringens politikk er innenfor temaområder som er sentrale for å nå dette målet.

Globalt betyr investeringer og handel mye mer for utvikling i fattige land enn bistand gjør. De rammene den norske staten legger for næringslivets samfunnsansvar er derfor et sentralt element i debatten om samstemt politikk.

Bærekraftsmålene forsterker kravet til sammenheng mellom utenriks- og innenrikspolitikk for å skape utvikling i alle land og sikre globale fellesgoder. Det skal derfor etableres et eget samstemthetsforum for å sikre at norsk politikk i minst mulig grad er til ulempe for andre land og i størst mulig grad bidrar til utvikling i lavinntektsland.