Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

2 Et utfordrende verdensbilde

Veien frem mot målet om en verden fri for fattigdom er ikke uten hindre. Selv om levekårene for mange er blitt bedre de siste tiårene, står vi overfor store utfordringer i årene fremover.

Den verdensorden vi har bygget siden andre verdenskrig utfordres. Vi ser eksempler på svekket respekt for omforente internasjonale kjøreregler. Press mot grunnleggende prinsipper som pressefrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er eksempel på dette.

Verden har gjennom teknologi, kommunikasjonsmidler og digitalisering blitt mindre. Krig og konflikt, sikkerhet, klima og pandemier har konsekvenser langt utover nasjonale og regionale grenser. Globale sikkerhetsutfordringer, klimaendringer, miljøforringelse og ikke-bærekraftig bruk av naturressurser undergraver utvikling og holder mennesker fast i fattigdom.

Den demografiske utviklingen i Afrika og Midtøsten innebærer at millioner av unge hvert år skal inn på et arbeidsmarked som ikke er i stand til å absorbere dem. Med mindre utviklingsprosessen kommer inn i en mer positiv bane, kan den demografiske utviklingen utgjøre en alvorlig trussel mot oppnåelse av bærekraftsmålene.

Urbanisering og det faktum at majoriteten av verdens befolkning vil bo i byer krever en annen tilnærming til utvikling og fattigdomsreduksjon. Dette påvirker også hvordan forebygging og respons på humanitære kriser utformes.

Globalisering og internasjonal handel har vært avgjørende for den reduksjon vi har sett i fattigdom. Det finnes samtidig grupper som ikke har nytt godt av denne utviklingen. Det internasjonale pengefondet peker på at det er skapt ulikhet og spenninger som kan være til hinder for videre økonomisk vekst. Vi ser tendenser til mindre åpenhet og mer proteksjonisme. Dette utgjør en risiko for bærekraftsmålene og den økonomiske veksten som må til for å innfri dem.

Verdenssamfunnet ble på globalt nivå enig om bærekraftsmålene, men vi må være forberedt på at oppfølging på landnivå kan bli hindret av manglende reell politisk vilje, sosio-kulturelle forhold og interessekonflikter.

Figur 2.1 Bærekraftsmålene pryder FN-bygningen i New York.

Foto: UN Photo/Cia Pak