Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

15 Realisme, resultater, risiko og læring

Bistand er bare ett av flere virkemidler i utviklingspolitikken og det er en rekke faktorer som påvirker utvikling. Derfor må vi sette realistiske mål for det vi, gitt kontekst og tilgjengelig ressurser, kan forvente å oppnå med bistand. Vi må bli flinkere til å ta konsekvensene av det erfaring viser oss og den kunnskapen vi har om hva som skal til for å gi god bistand.

I norsk bistand har vi tradisjon for å fokusere på de fattigste landene, der forutsetningene for å lykkes i utgangspunktet er svake. Dette påvirker hvilke resultater det er rimelig å forvente. En sterkere innretning mot land og regioner med høy grad av sårbarhet vil i enda større grad kreve toleranse for risiko. Vi skal ha gode systemer for planlegging, oppfølging og måling. Vi skal gjøre gode risikovurderinger og underveis i tiltakene tilpasse oss eventuelt endrede forutsetninger. Vi har et omfattende sett av retningslinjer, systemer og regelverk for å styrke kontroll og motarbeide mislighold. Men vi kan ikke garantere oss mot tap og skuffende resultater.