Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

7 Stimulere til partnerskap

Nye partnerskap og allianser mellom ulike aktører er kanskje den viktigste nøkkelen i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene utvider partnerskapsbegrepet – ikke minst gis privat sektor og næringslivet en mer sentral rolle. Partnerskap kan potensielt gi større effekt enn det de enkelte partnerne ville ha oppnådd alene, og er derfor en form for katalytisk bistand. Sivilt samfunn har en sentral rolle i gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk. Vi er store bidragsytere til FN og de multilaterale utviklingsbankene. Meldingen gir en rekke eksempler på hvordan sivilt samfunn og næringslivsaktører allerede samarbeider på landnivå. Flere av disse omfatter også multilaterale organisasjoner. På alle områder der vi fra norsk side er engasjert, skal vi søke konstruktive og innovative partnerskap med et bredt sett av aktører.

Figur 7.1 Registrering ved fødsel er avgjørende for å sikre fremtidig tilgang til blant annet velferdsgoder. Et samarbeidsprosjekt mellom Telenor og UNICEF i Pakistan har gitt svært gode resultater.

Foto: Telenor Pakistan