Meld. St. 24 (2016–2017) Sammendrag

Til innholdsfortegnelse

11 Bistand må brukes katalytisk for å mobilisere mer penger til utviklingsformål

Bistand kan ikke forhindre krig, konflikt eller migrasjon. Bistand kan ikke i seg selv eller alene skape vekst, utvikling og utryddelse av fattigdom. Ei heller kan bistand løse de enorme utfordringene den demografiske utviklingen i Afrika innebærer.

Det er nødvendig at land selv øker mobilisering av egne ressurser til utviklingsformål. Dette krever bedre skattesystemer samt god og transparent forvaltning av naturressurser. Ansvaret ligger hos myndighetene selv, men Norge kan bidra til styrking av nasjonale institusjoner gjennom programmer som Skatt for utvikling.

Ulovlig kapitalflukt og korrupsjon utgjør tap av store summer som kunne vært brukt til utviklingsformål. Bekjempelse av dette skal fortsatt stå høyt på agendaen i norsk utviklingspolitikk.

Bistand gjennom de multilaterale utviklingsbankene, med Verdensbanken i spissen, er i sin natur katalytisk. I kraft av sin tyngde, kompetanse og mobiliseringsevne har bankene gode forutsetninger for å engasjere privat sektor og utløse større kapitalvolum til utviklingsformål. Norge vil derfor gå inn for kapitaløkning i de multilaterale utviklingsbankene.