Meld. St. 3 (2020–2021)

Statsrekneskapen 2020

Til innhaldsliste

3 Kapitalrekneskap for staten

Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten

Statens balanse med kommentarar er omtalt i kapittel 4 i meldinga. Sjå òg tabell 1.11 i vedlegg 1.

Kontogruppe

Konto

31.12.2019

Endring

31.12.2020

6 Eiendeler

60 Kontantbeholdninger

6001

Norges Bank, Statens foliokonti

187 726 947 753,35

125 404 319 269,07

313 131 267 022,42

60 Kontantbeholdninger

187 726 947 753,35

125 404 319 269,07

313 131 267 022,42

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

611016

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

268 740 094 373,74

23 456 695 949,50

292 196 790 323,24

612016

Statens pensjonsfond utland (SPU)

10 086 229 318 497,71

820 864 364 392,35

10 907 093 682 890,06

6100 Statens pensjonsfond1)

10 354 969 412 871,45

844 321 060 341,85

11 199 290 473 213,30

614016

Statens obligasjonsfond2)

0,00

50 000 000 000,00

50 000 000 000,00

617001

NORFUND3)

18 568 105 095,29

1 066 714 059,85

19 634 819 155,14

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

10 373 537 517 966,74

895 387 774 401,70

11 268 925 292 368,44

1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3 og kapittel 4.4.

2) Statens obligasjonsfond vart re-etablert gjennom løyving på kapittel 1600, post 95 under Finansdepartementet, jf. Prop. 58 LS (2019–2020), Innst. 201 L (2019–2020) og Prop. 57 S (2019–2020), Innst. 200 S (2019–2020). Obligasjonsfondet vert forvalta av Folketrygdfondet som òg sett opp rekneskap for fondet. Bokført verdi av fondet var 50,3 mrd. kroner per 31.12.2020. Av dette er 41,9 mrd. kroner plassert som kontolån til statskassa, sjå tabell 3.4 i vedlegg 3.

3) Sjå tabell 5.7 i vedlegg 5 for nærare spesifikasjon.

62 Verdipapirer1)

6260

Aksjer under:2)

626001

Aksjer under Utenriksdepartementet

0,00

4 345 633,65

4 345 633,65

626002

Kunnskapsdepartementet

6 300 000,00

0,00

6 300 000,00

626003

Kulturdepartementet

1 014 363 000,00

0,00

1 014 363 000,00

626004

Justis- og beredskapsdepartementet

3 000,00

0,00

3 000,00

626005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 144 639 000,00

750 000 000,00

3 894 639 000,00

626007

Helse- og omsorgsdepartementet

151 940,00

0,00

151 940,00

626009

Nærings- og fiskeridepartementet

55 067 349 468,24

-1 858 574 442,73

53 208 775 025,51

626011

Landbruks- og matdepartementet

13 292 240,00

-1 500 000,00

11 792 240,00

626013

Samferdselsdepartementet

14 408 523 000,00

-280 698 000,00

14 127 825 000,00

626014

Klima- og miljødepartementet

7 050 001,00

0,00

7 050 001,00

626017

Forsvarsdepartementet

197 929 535,00

0,00

197 929 535,00

626018

Olje- og energidepartementet

40 396 588 594,36

-9 112 057 106,37

31 284 531 487,99

6260 Aksjer

114 256 189 778,60

-10 498 483 915,45

103 757 705 863,15

1) Behaldninga av klimakvotar vert ikkje ført i kapitalrekneskapen. Per 31.12.2020 står det 35.319.908 klimakvotar på statens behaldningskonto i det norske klimakvoteregisteret. Av desse vart 2.988.268 kvotar overførde frå førre Kyotoperiode (2008-2012). Gjennomsnittprisen for kvotar kjøpt i den andre Kyotoperioden er om lag 27,20 kroner per kvote, medrekna meirverdiavgift.

2) Sjå vedlegg 3, tabell 3.6 for spesifikasjon av aksjar.

6270

Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar mv.

62700701

Norsk helsenett SF

100 000,00

0,00

100 000,00

62700702

Innskudd i regionale helseforetak (RHF)

5 100 000,00

0,00

5 100 000,00

62700901

Statkraft SF

44 061 000 000,00

0,00

44 061 000 000,00

62700902

SIVA SF

935 525 968,00

0,00

935 525 968,00

62701101

Statsskog SF

1 335 000 000,00

0,00

1 335 000 000,00

62701301

Bane NOR SF

10 000 100 000,00

0,00

10 000 100 000,00

62701401

Enova SF1)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

62701601

Folketrygdfondet egenkapitalinnskudd

59 998 777,10

0,00

59 998 777,10

62701801

Statnett SF

5 950 000 000,00

0,00

5 950 000 000,00

62701803

Gassnova SF

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

62701804

Gassnova SF, annen kapitaltilførsel

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

6270 Kapital i statsforetak/ selskap med begrenset ansvar mv.

62 363 824 745,10

0,00

62 363 824 745,10

6280

Leieboerinnskudd mv. under:

628002

Kunnskapsdepartementet

15 695 730,00

-7 971 800,00

7 723 930,00

628004

Justis- og beredskapsdepartementet

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

628013

Samferdselsdepartementet

3 928 500,00

-12 500,00

3 916 000,00

6280 Leieboerinnskudd mv.

21 124 230,00

-7 984 300,00

13 139 930,00

6290

Innskudd i utenlandske banker under:

62900101

Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling

400 683 881,00

0,00

400 683 881,00

62900102

Den asiatiske utviklingsbank

46 730 291,00

0,00

46 730 291,00

62900103

Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

746 908 809,32

195 246 936,00

942 155 745,32

62900104

Det internasjonale finansieringsinstitutt

32 430 273,00

0,00

32 430 273,00

62900105

Den inter-amerikanske utviklingsbank

5 537 995,00

0,00

5 537 995,00

62900106

Den afrikanske utviklingsbank

81 188 899,00

0,00

81 188 899,00

62900901

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

531 923 763,39

0,00

531 923 763,39

62901601

Den nordiske investeringsbank

476 832 350,01

0,00

476 832 350,01

6290 Innskudd i utenlandske banker

2 322 236 261,72

195 246 936,00

2 517 483 197,72

62 Verdipapirer

178 963 375 015,42

-10 311 221 279,45

168 652 153 735,97

63 Utlån og utestående fordringer

6300

Utlån til statsbankene:

63000201

Statens lånekasse for utdanning

194 568 644 694,27

14 331 116 581,44

208 899 761 275,71

63000501

Husbanken

153 759 882 504,78

5 333 855 993,65

159 093 738 498,43

63000901

Innovasjon Norge

18 942 356 539,94

-474 779 281,36

18 467 577 258,58

6300 Utlån til statsbankene

367 270 883 738,99

19 190 193 293,73

386 461 077 032,72

6311

Utlån til statens selvstendige bedrifter

63111301

Avinor

1 638 584 024,76

0,00

1 638 584 024,76

63111302

Svinesundforbindelsen

103 965 316,10

-50 000 000,00

53 965 316,10

6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter

1 742 549 340,86

-50 000 000,00

1 692 549 340,86

6330

Utlån til statsforetak

63300702

Helse Sør-Øst RHF

12 026 157 820,13

1 324 552 620,32

13 350 710 440,45

63300703

Helse Vest RHF

4 837 954 472,40

2 661 572 605,62

7 499 527 078,02

63300704

Helse Midt-Norge RHF1)

3 206 058 633,39

596 942 863,12

3 803 001 496,51

63300705

Helse Nord RHF

3 658 336 661,10

113 959 154,05

3 772 295 815,15

633009

Utlån til statsforetak under Nærings- og fiskeridepartementet

700 000 000,00

0,00

700 000 000,00

6330 Utlån til statsforetak

24 428 507 587,02

4 697 027 243,11

29 125 534 830,13

1) Helse Midt-Noreg har i 2020 motteke eit tilskot på 123,2 mill. kroner til Helseplattforma. Samla utbetalt tilskot er dermed 232,2 mill. kroner. Dette er tilskot som skal betalast tilbake med renter etter kvart som kommunar og fastlegar tek i bruk løysninga. Staten ber risikoen for eventuell manglande deltaking.

6331

Driftskredittramme

63310702

Helse Sør-Øst RHF driftskreditt

895 000 000,00

1 201 000 000,00

2 096 000 000,00

63310703

Helse Vest RHF driftskreditt

498 000 000,00

525 000 000,00

1 023 000 000,00

63310704

Helse Midt-Norge RHF driftskreditt

342 000 000,00

484 000 000,00

826 000 000,00

63310705

Helse Nord RHF driftskreditt

357 000 000,00

308 000 000,00

665 000 000,00

63311301

Bane NOR SF driftskreditt

500 000 000,00

0,00

500 000 000,00

6331 Driftskredittramme1)

2 592 000 000,00

2 518 000 000,00

5 110 000 000,00

1) Den statlege driftskredittramma til dei regionale helseføretaka er aktiverte i kapitalrekneskapen. Den delen av driftskredittramma som ikkje er nytta, står som kontolån i Noregs Bank, jf. tabell 3.4 i kontogruppe 8080 i vedlegg 3. Ved utgangen av året var samla driftskredittramme 5 111 millioner kroner.

6351

Andre utlån under:

63510101

Utlån norske borgere i utlandet

814 252,14

122 817,53

937 069,67

63510201

Lån til Norges Røde Kors (United World College)

35 000 000,00

0,00

35 000 000,00

63510202

Andre lån til høgskoler under KD

2 115 000,00

-400 000,00

1 715 000,00

635103

Kulturdepartementet

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

635104

Justis- og beredskapsdepartementet

348 236,00

-56 219,00

292 017,00

63510601

Boliglån til statsansatte, SPK

45 703 422 462,26

-6 297 097 618,94

39 406 324 843,32

63510901

Statlig eksportfinansieringsordning

65 039 296 406,65

-13 770 427 242,51

51 268 869 164,14

63510902

Lån til Store Norske kullkompani

94 494 252,00

-2 768 703,50

91 725 548,50

63510903

Lån tørrfisknæringen

0,00

27 000 000,00

27 000 000,00

63510904

Investinor AS, overføring av såkornlån og egenkapital fra Innovasjon Norge

0,00

1 982 065 630,94

1 982 065 630,94

63510905

Garantiinstituttet for eksportkreditt, trekkfullmakt Alminnelig garantiordning

0,00

6 630 000 000,00

6 630 000 000,00

635116

Finansdepartementet

3 682 632,23

-636 292,52

3 046 339,71

635117

Forsvarsdepartementet

50 576,21

541,68

51 117,89

6351 Andre utlån

110 883 223 817,49

-11 432 197 086,32

99 451 026 731,17

6370

Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under:

63701802

Utestående fordringer Gassnova SF

41 719 443,36

-29 940 202,87

11 779 240,49

6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter

41 719 443,36

-29 940 202,87

11 779 240,49

63 Utlån og utestående fordringer

506 958 883 927,72

14 893 083 247,65

521 851 967 175,37

64 Ordinære fond (eiendeler)

6402

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

640203

Lånekassens konverteringsfond

7 522 379 273,81

965 167 198,46

8 487 546 472,27

640209

Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole1)

6 238 161,08

5 279 306,00

11 517 467,08

640210

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger1)

12 083 094,77

15 754 037,24

27 837 132,01

640211

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder1)

1 647 344,77

-388 338,41

1 259 006,36

640213

Gaveforsterkningsordningen – Nord universitet1)

1 181 620,34

-1 175 068,34

6 552,00

640214

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen1)

158 919 525,05

10 444 362,60

169 363 887,65

640215

Gaveforsterkningsordningen – NTNU1)

97 494 123,46

138 839,53

97 632 962,99

640216

Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1)

42 010 332,70

-5 896 391,00

36 113 941,70

640217

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo1)

118 977 462,58

20 788 281,89

139 765 744,47

640218

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø1)

9 846 090,57

47 822 143,81

57 668 234,38

640220

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Innlandet1)

6,00

3 149 576,00

3 149 582,00

640222

Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

4 085 229,95

22 607,00

4 107 836,95

640225

Eiendomsfondet

48 154 068,89

6 116 695,75

54 270 764,64

640233

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Sørøst-Norge1)

3 795,28

21,00

3 816,28

6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

8 023 020 129,25

1 067 223 271,53

9 090 243 400,78

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

6403

Ordinære fond under Kulturdepartementet

640302

Norsk kulturfond

331 707 373,87

3 173 610,18

334 880 984,05

640303

Kunst i offentlige rom

30 124 724,71

-1 645 465,48

28 479 259,23

640304

Fond for lyd og bilde

44 554 146,64

1 539 900,00

46 094 046,64

640305

Norsk filminstitutt

298 289 133,99

-10 544 139,09

287 744 994,90

640306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 029 999,98

2 822,00

51 032 821,98

6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet

755 705 379,19

-7 473 272,39

748 232 106,80

6405

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

640510

Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier

827 997 171,96

-20 307 605,74

807 689 566,22

640511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

150 273 811,37

-12 984 906,64

137 288 904,73

640515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

99 356 175,74

-46 714 816,99

52 641 358,75

640516

Fond bedriftsrettede programmer i distriktene

34 510 330,36

-10 435 728,00

24 074 602,36

640517

Fond omstillingsprogrammer i arbeidsmarkedet

8 493 264,00

-1 747 545,97

6 745 718,03

640518

Fond tiltak for klynger og innovasjonsmiljøer

187 047 942,46

15 470 455,68

202 518 398,14

640519

Fond kompensasjon økt arb.giv.avgift

37 293 295,50

8 720 152,12

46 013 447,62

640520

Fond bedriftsrettede tilskudd i distriktene

422 590 860,03

-189 029 521,80

233 561 338,23

640521

Fond utvikling næringsmiljø og kompetanse

17 660 795,76

-3 889 347,38

13 771 448,38

640522

Tapsfond eif distriktsrettede risikolån

29 151 563,00

0,00

29 151 563,00

640523

Tapsfond distriktsrettede garantier

9 839 171,34

-1 664 437,00

8 174 734,34

640524

Fond for tilrettelegging og kvalifiserende næringsutvikling

0,00

520 109 104,12

520 109 104,12

640525

Fond for interreg og Arktis 2030

0,00

17 479 780,41

17 479 780,41

6405 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 824 214 381,52

275 005 582,81

2 099 219 964,33

6406

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

640601

Statens pensjonskasses fond

39 049 190,00

2 036 155,00

41 085 345,00

6406 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

39 049 190,00

2 036 155,00

41 085 345,00

6407

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

640701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

22 260 969,26

-81 874 559,53

-59 613 590,27

6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

22 260 969,26

-81 874 559,53

-59 613 590,27

6409

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

64090701

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

640910

Tilskuddsfond landsdekkende innovasjonsordning

304 334 679,88

2 229 301 090,50

2 533 635 770,38

640911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

1 476 751 219,37

701 309 607,21

2 178 060 826,58

640912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

260 643 064,00

-260 643 064,00

0,00

640913

Tapsfond såkornkapitalordningene

11 290 302,82

-11 290 302,82

0,00

640917

Tilskuddsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

6 017 732,50

-5 984 579,50

33 153,00

640918

Investeringsfond for Investinor AS

900 000 000,00

-450 000 000,00

450 000 000,00

640922

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK

630 486 300,00

-8 400 000,00

622 086 300,00

640923

Tapsfond EIF landsdekkende risikolån

78 037 877,00

87 755 626,00

165 793 503,00

640924

Tapsfond landsdekkende garantier

130 559 525,48

8 212 500,00

138 772 025,48

640925

Tapsfond EIF landsdekkende garantier

65 743 887,47

31 124 127,00

96 868 014,47

640926

Tapsfond distriktsrettede såkornlån

57 718 883,00

-57 718 883,00

0,00

640927

Tapsfond såkornaksjer

282 650 000,00

-282 650 000,00

0,00

640928

Risikoavlastningsfond såkornaksjer

46 400 000,00

-46 400 000,00

0,00

640929

Innskutt kapital såkorn distriktsrettede lån

82 517 857,44

-82 517 857,44

0,00

640930

Innskutt kapital såkornsaksjer

161 747 117,00

-161 747 117,00

0,00

640931

Tapsfond aksjer koinvestering

467 459 525,21

-467 459 525,21

0,00

640932

Innskutt kapital aksjer koinvestering

119 000 000,00

-119 000 000,00

0,00

640933

Innskutt kapital pre-såkorn lån

3 249 118,27

-3 249 118,27

0,00

640934

Tapsfond lån såkornordningene

0,00

8 763 092,83

8 763 092,83

640935

Tapsfond distriktrettede såkornlån

0,00

48 971 265,50

48 971 265,50

640936

Tapsfond såkornaksjer

0,00

282 650 000,00

282 650 000,00

640937

Risikoavlastningsfond såkornaksjer

0,00

78 572 858,01

78 572 858,01

640938

Tapsfond aksjer koinvestering

0,00

46 400 000,00

46 400 000,00

640939

Tapsfond pakkereise

0,00

103 500 000,00

103 500 000,00

640940

Tapsfond nærskipsfart og fiskefartøy

0,00

300 000 000,00

300 000 000,00

640941

Alminnelig garantiordning – tapsavsetning

0,00

10 000 000 000,00

10 000 000 000,00

640951

Garantiordning for Norsk Luftfart

0,00

6 004 254 210,00

6 004 254 210,00

640952

Garantiordning for kredittforsikring

0,00

1 597 198 108,01

1 597 198 108,01

6409 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

5 534 607 089,44

19 570 952 037,82

25 105 559 127,26

6413

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

641301

Infrastrukturfondet

102 053 000 000,00

5 624 657,00

102 058 624 657,00

641302

Fond for OPS-prosjekt på veg

860 000 000,00

-860 000 000,00

0,00

6413 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

102 913 000 000,00

-854 375 343,00

102 058 624 657,00

6414

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

641403

Klima- og energifondet1)

10 406 520 515,28

2 300 122 448,25

12 706 642 963,53

641405

Svalbards miljøvernfond

52 850 536,01

-13 103 082,35

39 747 453,66

6414 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

10 459 371 051,29

2 287 019 365,90

12 746 390 417,19

1) Kr. -1 898 406,29 er renteinntekter frå Enovas konto i Sparebank 1 SMN. Sjå òg kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond.

6416

Ordinære fond under Finansdepartementet

641602

Fond for tapsavsetning, garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

0,00

9 992 052 290,97

9 992 052 290,97

6416 Ordinære fond under Finansdepartementet

0,00

9 992 052 290,97

9 992 052 290,97

6418

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

641803

Fond for CO2-håndtering

379 413 637,48

-50 889 288,08

328 524 349,40

6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

379 413 637,48

-50 889 288,08

328 524 349,40

64 Ordinære fond (eiendeler)

129 950 641 827,43

32 199 676 241,03

162 150 318 068,46

65 Forskudd

6500

Forskudd under:

650005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

898 372,00

-898 372,00

0,00

65000701

Oppgjørsordning H-resept

4 453 791,31

-53 008 348,83

-48 554 557,52

65000702

Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg

-7 021 070,00

-2 572 185,00

-9 593 255,00

650007

Forskudd oppgjørsordning

-2 567 278,69

-55 580 533,83

-58 147 812,52

650013

Samferdselsdepartementet

1 310 330 208,70

-1 186 677 246,46

123 652 962,24

6500 Forskudd

1 308 661 302,01

-1 243 156 152,29

65 505 149,72

65 Forskudd

1 308 661 302,01

-1 243 156 152,29

65 505 149,72

66 Kapital i statsbankene

6620

Innskuddskapital

66200101

Innovasjon Norge

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

6620 Innskuddskapital

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

66 Kapital i statsbankene

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter1)

6800

Fast kapital i forvaltningsbedrifter

680013

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift

422 379 782,80

23 930 442,22

446 310 225,02

680014

Statsbygg

48 638 869 836,44

2 045 734 568,60

50 684 604 405,04

680030

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

194 787 251 256,39

-574 334 607,69

194 212 916 648,70

680031

NVE Anlegg

7 876 663,64

-7 876 663,64

0,00

6800 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

243 856 377 539,27

1 487 453 739,49

245 343 831 278,76

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

243 856 377 539,27

1 487 453 739,49

245 343 831 278,76

1) Sjå tabell 3.2 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon.

69 Egenbeholdning statspapirer

6910

Egenbeholdning statsobligasjoner

691474

3,75% statslån 2010/2021 – egenbeholdning

4 000 000 000,00

2 000 000 000,00

6 000 000 000,00

691475

2,00% statslån 2012/2023 – egenbeholdning

2 707 000 000,00

2 813 000 000,00

5 520 000 000,00

691476

3,00% statslån 2014/2024 – egenbeholdning

3 366 000 000,00

2 099 000 000,00

5 465 000 000,00

691477

1,75% statslån 2015/2025 – egenbeholdning

3 418 000 000,00

2 456 000 000,00

5 874 000 000,00

691478

1,50% statslån 2016/2026 – egenbeholdning

4 000 000 000,00

2 000 000 000,00

6 000 000 000,00

691479

1,75% statslån 2017/2027 – egenbeholdning

4 000 000 000,00

2 000 000 000,00

6 000 000 000,00

691480

2,00% statslån 2018/2028 – egenbeholdning

4 000 000 000,00

2 000 000 000,00

6 000 000 000,00

691481

1,75% statslån 2019/2029 – egenbeholdning

3 000 000 000,00

3 000 000 000,00

6 000 000 000,00

691482

1,375% statslån 2020/2030 – egenbeholdning

0,00

5 975 000 000,00

5 975 000 000,00

6910 Egenbeholdning statsobligasjoner

28 491 000 000,00

24 343 000 000,00

52 834 000 000,00

6920

Egenbeholdning statskasseveksler

692502

Egenbeholdning statskasseveksler

13 622 000 000,00

8 519 000 000,00

22 141 000 000,00

6920 Egenbeholdning statskasseveksler

13 622 000 000,00

8 519 000 000,00

22 141 000 000,00

69 Egenbeholdning statspapirer

42 113 000 000,00

32 862 000 000,00

74 975 000 000,00

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere1)

700023

Statsministerens kontor

-9 235 073,05

197 618,05

-9 037 455,00

700024

Regjeringsadvokaten

-3 551 613,07

115 918,98

-3 435 694,09

700040

Stortinget

-24 120 286,40

461 589,79

-23 658 696,61

700050

Riksrevisjonen

-15 793 242,51

872 868,80

-14 920 373,71

700060

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget

-650 441,50

25 428,90

-625 012,60

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-174 810,00

-9 170,00

-183 980,00

700080

Norges institusjon for menneskerettigheter

-775 115,00

63 461,25

-711 653,75

716107

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen

-2 576 296,43

72 878,73

-2 503 417,70

Regnskapsførere under:

7010

Utenriksdepartementet

167 379 299,41

-1 048 012 037,55

-880 632 738,14

7020

Kunnskapsdepartementet

-72 378 489,56

10 590 553,12

-61 787 936,44

7030

Kulturdepartementet

-53 658 128,24

4 535 950,93

-49 122 177,31

7040

Justis- og beredskapsdepartementet

-868 290 819,75

54 002 355,13

-814 288 464,62

7050

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-288 366 970,57

-16 153 984,81

-304 520 955,38

7060

Arbeids- og sosialdepartementet

-9 616 666 706,65

-1 107 880 906,66

-10 724 547 613,31

7070

Helse- og omsorgsdepartementet

1 066 221 921,56

-1 434 800 870,45

-368 578 948,89

7080

Barne- og familiedepartementet

-210 541 742,04

-26 433 048,47

-236 974 790,51

7090

Nærings- og fiskeridepartementet

-121 011 257,57

-16 547 635,51

-137 558 893,08

7110

Landbruks- og matdepartementet

32 927 942,16

3 781 892,82

36 709 834,98

7130

Samferdselsdepartementet

1 504 071 349,86

-1 483 478 117,79

20 593 232,07

7140

Klima- og miljødepartementet

-76 372 812,62

-12 309 101,30

-88 681 913,92

7160

Finansdepartementet

2 721 520 793,56

2 710 931 373,57

5 432 452 167,13

7170

Forsvarsdepartementet

-1 062 554 564,28

19 243 859,53

-1 043 310 704,75

7180

Olje- og energidepartementet

-62 046 935,05

13 325 003,91

-48 721 931,14

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere

-6 996 643 997,74

-2 327 404 119,03

-9 324 048 116,77

1) Sjå tabell 3.9 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon.

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

718002

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)1)

3 658 572 221,90

-2 324 502 298,84

1 334 069 923,06

724060

Statsbygg2)

-508 992 973,15

-1 786 811 213,17

-2 295 804 186,32

724070

Garantiinstituttet for eksportkreditt

-6 170 029,09

-1 056 129,18

-7 226 158,27

724220

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift3)

-188 280 779,99

40 444 122,92

-147 836 657,07

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

2 955 128 439,67

-4 071 925 518,27

-1 116 797 078,60

70-72 Sum mellomværende

-4 041 515 558,07

-6 399 329 637,30

-10 440 845 195,37

1) Endring i mellomvære er knytt til drifta av SDØE, der endring av arbeidskapital i interesseselskapa inkl. over-/undercall og endring i mellomvære med Equinor vil være i rørsle. Sjå òg tabell 5.6 i vedlegg 5.

2) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet.

3) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet.

77 Overkurs/underkurs statspapirer

7704

Overkurs/underkurs statsobligasjoner

770474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs

-2 597 315 254,86

1 321 835 309,43

-1 275 479 945,43

770475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs

-26 711 911,25

-443 246 980,43

-469 958 891,68

770476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs

-1 539 560 431,19

-115 067 342,86

-1 654 627 774,05

770477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs

-456 221 629,83

-517 653 858,47

-973 875 488,30

770478

1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs

-292 699 660,35

-53 618 468,50

-346 318 128,85

770479

1,75% statslån 2017/2027. Overkurs/underkurs

-174 776 813,16

-113 259 754,56

-288 036 567,72

770480

2,00% statslån 2018/2028. Overkurs/underkurs

-278 707 934,94

-149 775 941,55

-428 483 876,49

770481

1,75% statslån 2019/2029. Overkurs/underkurs

-228 767 967,90

-587 451 059,56

-816 219 027,46

770482

1,375% statslån 2020/2030. Overkurs/underkurs

0,00

-1 381 666 270,24

-1 381 666 270,24

7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner

-5 594 761 603,48

-2 039 904 366,74

-7 634 665 970,22

7710

Underkurs statskasseveksler

771001

Underkurs statskasseveksler

623 235 000,00

-525 889 000,00

97 346 000,00

7710 Underkurs statskasseveksler

623 235 000,00

-525 889 000,00

97 346 000,00

7760

Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

776474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

225 750 184,05

-113 029 503,92

112 720 680,13

776475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-23 110 993,92

90 789 612,44

67 678 618,52

776476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

145 798 686,01

-12 293 216,60

133 505 469,41

776477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

36 003 284,97

100 588 502,60

136 591 787,57

776478

1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

7 279 715,30

94 360 854,09

101 640 569,39

776479

1,75% statslån 2017/2027. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-18 882 584,88

135 158 707,56

116 276 122,68

776480

2,00% statslån 2018/2028. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-3 564 325,21

181 196 758,83

177 632 433,62

776481

1,75% statslån 2019/2029. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-17 555 725,83

60 085 782,69

42 530 056,86

776482

1,375% statslån 2020/20309. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

0,00

54 812 728,22

54 812 728,22

7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

351 718 240,49

591 670 225,91

943 388 466,40

7770

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

777001

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-286 368 000,00

239 040 000,00

-47 328 000,00

7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-286 368 000,00

239 040 000,00

-47 328 000,00

77 Overkurs/underkurs statspapirer

-4 906 176 362,99

-1 735 083 140,83

-6 641 259 503,82

6 Eiendeler

11 656 087 739 250,73

1 082 545 516 689,07

12 738 633 255 939,80

8 Forpliktelser

80 Statsgjelden1)

8030

Faste lån, opptatt innenlands

803000

Den eldre avdragsfrie statsgjeld

52 400,00

0,00

52 400,00

803474

3,75% statslån 2010/2021

88 000 000 000,00

-13 995 000 000,00

74 005 000 000,00

803475

2,00% statslån 2012/2023

75 000 000 000,00

9 000 000 000,00

84 000 000 000,00

803476

3,00% statslån 2014/2024

53 000 000 000,00

5 000 000 000,00

58 000 000 000,00

803477

1,75% statslån 2015/2025

35 000 000 000,00

12 000 000 000,00

47 000 000 000,00

803478

1,50% statslån 2016/2026

36 000 000 000,00

2 000 000 000,00

38 000 000 000,00

803479

1,75% statslån 2017/2027

39 000 000 000,00

2 000 000 000,00

41 000 000 000,00

803480

2,00% statslån 2018/2028

37 000 000 000,00

2 000 000 000,00

39 000 000 000,00

803481

1,75% statslån 2019/2029

31 000 000 000,00

9 000 000 000,00

40 000 000 000,00

803482

1,375% statslån 2020/2030

0,00

48 000 000 000,00

48 000 000 000,00

8030 Faste lån, opptatt innenlands

394 000 052 400,00

75 005 000 000,00

469 005 052 400,00

8055

Statskasseveksler

58 000 000 000,00

3 000 000 000,00

61 000 000 000,00

8080

Kortsiktige kontolån

58 624 696 328,60

49 333 187 902,66

107 957 884 231,26

80 Statsgjelden

510 624 748 728,60

127 338 187 902,66

637 962 936 631,26

1) Sjå vedlegg 3, tabellane 3.3, 3.4 og 3.5 for meir informasjon om statsgjelda.

81 Kontolån fra ordinære fond

8101

Ordinære fond under Utenriksdepartementet

810102

Felles fond for råvarer (CFC)

5 445 533 471,17

-5 442 429 484,00

3 103 987,17

810103

Delkonsern fond (Norad)

490 840 000,00

5 941 246 321,00

6 432 086 321,00

8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet1)

5 936 373 471,17

498 816 837,00

6 435 190 308,17

1) Sjå vedlegg 3, tabell 3.11 for meir informasjon om gjeldsbrevordninga.

8102

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

810203

Lånekassens konverteringsfond

7 522 379 273,81

965 167 198,46

8 487 546 472,27

810205

Eiendomsfondet

48 154 068,89

6 116 695,75

54 270 764,64

810209

Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1)

42 010 332,70

-5 896 391,00

36 113 941,70

810210

Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole1)

6 238 161,08

5 279 306,00

11 517 467,08

810211

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger1)

12 083 094,77

15 754 037,24

27 837 132,01

810212

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder1)

1 647 344,77

-388 338,41

1 259 006,36

810214

Gaveforsterkningsordningen – Nord universitet1)

1 181 620,34

-1 175 068,34

6 552,00

810215

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen1)

158 919 525,05

10 444 362,60

169 363 887,65

810216

Gaveforsterkningsordningen – NTNU1)

97 494 123,46

138 839,53

97 632 962,99

810217

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo1)

118 977 462,58

20 788 281,89

139 765 744,47

810218

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø1)

9 846 090,57

47 822 143,81

57 668 234,38

810220

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Innlandet1)

6,00

3 149 576,00

3 149 582,00

810222

Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

4 085 229,95

22 607,00

4 107 836,95

810233

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Sørøst-Norge1)

3 795,28

21,00

3 816,28

8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

8 023 020 129,25

1 067 223 271,53

9 090 243 400,78

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

8103

Ordinære fond under Kulturdepartementet

810302

Norsk kulturfond

331 707 373,87

3 173 610,18

334 880 984,05

810303

Kunst i offentlige rom

30 124 724,71

-1 645 465,48

28 479 259,23

810304

Fond for lyd og bilde

44 554 146,64

1 539 900,00

46 094 046,64

810305

Norsk filminstitutt

298 289 133,90

-10 544 139,00

287 744 994,90

810306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 029 999,98

2 822,00

51 032 821,98

8103 Ordinære fond under Kulturdepartementet

755 705 379,10

-7 473 272,30

748 232 106,80

8104

Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

810402

Nasjonalt sikkerhetsfond – vergemål

95 596 261,95

529 001,00

96 125 262,95

8104 Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

95 596 261,95

529 001,00

96 125 262,95

8105

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

810510

Tapsfond for distriktsrettet risikolån og garantier (eldre årganger)

827 997 171,96

-20 307 605,74

807 689 566,22

810511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

150 273 811,37

-12 984 906,64

137 288 904,73

810515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

99 356 175,74

-46 714 816,99

52 641 358,75

810516

Fond bedriftsrettede programmer i distriktene

34 510 330,36

-10 435 728,00

24 074 602,36

810517

Fond omstillingsprogrammer i arbeidsmarkedet

8 493 264,00

-1 747 545,97

6 745 718,03

810518

Fond tiltak for klynger og innovasjonsmiljøer

187 047 942,46

15 470 455,68

202 518 398,14

810519

Fond kompensasjon økt arb.giv.avgift

37 293 295,50

8 720 152,12

46 013 447,62

810520

Fond bedriftsrettede tilskudd i distriktene

422 590 860,03

-189 029 521,80

233 561 338,23

810521

Fond utvikling næringsmiljø og kompetanse

17 660 795,76

-3 889 347,38

13 771 448,38

810522

Tapsfond EIF distriktsrettede risikolån

29 151 563,00

0,00

29 151 563,00

810523

Tapsfond distriktsrettede garantier

9 839 171,34

-1 664 437,00

8 174 734,34

810524

Fond for tilrettelegging og kvalifiserende næringsutvikling

0,00

520 109 104,12

520 109 104,12

810525

Fond for interreg og Arktis 2030

0,00

17 479 780,41

17 479 780,41

8105 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 824 214 381,52

275 005 582,81

2 099 219 964,33

8106

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

810601

Statens pensjonskasses fond

39 049 190,00

2 036 155,00

41 085 345,00

8106 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

39 049 190,00

2 036 155,00

41 085 345,00

8107

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

810701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond1)

22 260 969,26

-81 874 559,53

-59 613 590,27

810702

Norsk pasientskadeerstatning – privat sektor

90 910 874,38

3 378 607,24

94 289 481,62

8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

113 171 843,64

-78 495 952,29

34 675 891,35

1) Utbetalte erstatningar frå NPE har i 2020 vore høgare enn innbetalte tilskot. Ordninga under HOD fungerer slik at NPE krev inn tilskot med utgangspunkt i NPE si prognose for erstatningar fordelt på dei ulike forvaltningsnivåa. Avviket mellom innbetalte tilskot og utbetalte erstatningar vert justerte ved ei avrekning året etter.

8109

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

81090501

Alminnelig garantiordning

3 251 712 673,07

-2 320 132 514,73

931 580 158,34

81090502

Gammel alminnelig ordning

40 737 245,92

-3 406 677,52

37 330 568,40

81090503

Gamle særordninger

3 768 633,13

568 938,44

4 337 571,57

81090504

Skipsgarantiordningen

29 915 451,94

24 201 981,18

54 117 433,12

81090506

U-landsordningen

141 802 901,68

16 778 694,25

158 581 595,93

81090507

Byggelånsgarantiordningen

142 762 796,99

17 190 070,25

159 952 867,24

81090508

Kraftgarantiordningen

45 911 053,40

29 536 457,89

75 447 511,29

81090551

Garantiordning for Norsk Luftfart

0,00

6 004 254 210,00

6 004 254 210,00

81090552

Garantiordning for kredittforsikring

0,00

1 597 198 108,01

1 597 198 108,01

810905 Alminnelig garantiordning, rentebærende fond

3 656 610 756,13

5 366 189 267,77

9 022 800 023,90

81090901

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

810910

Tilskuddsfond for landsdekkende innovasjonsordning

304 334 679,88

2 229 301 090,50

2 533 635 770,38

810911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

1 476 751 219,37

701 309 607,21

2 178 060 826,58

810912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

260 643 064,00

-260 643 064,00

0,00

810913

Tapsfond såkornkapitalordningene

11 290 302,82

-11 290 302,82

0,00

810917

Tilskuddsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

6 017 732,50

-5 984 579,50

33 153,00

810918

Investeringsfond for Investinor AS

900 000 000,00

-450 000 000,00

450 000 000,00

810921

Statens prisreguleringsfond

7 389 312,70

-3 440 095,00

3 949 217,70

810922

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK

630 486 300,00

-8 400 000,00

622 086 300,00

810923

Tapsfond EIF landsdekkende risikolån

78 037 877,00

87 755 626,00

165 793 503,00

810924

Tapsfond landsdekkende garantier

130 559 525,48

8 212 500,00

138 772 025,48

810925

Tapsfond EIF landsdekkende garantier

65 743 887,47

31 124 127,00

96 868 014,47

810926

Tapsfond distriktsrettede såkornlån

57 718 883,00

-57 718 883,00

0,00

810927

Tapsfond såkornaksjer

282 650 000,00

-282 650 000,00

0,00

810928

Risikoavlastningsfond såkornaksjer

46 400 000,00

-46 400 000,00

0,00

810929

Innskutt kapital såkorn distriktsrettede lån

82 517 857,44

-82 517 857,44

0,00

810930

Innskutt kapital såkornsaksjer

161 747 117,00

-161 747 117,00

0,00

810931

Tapsfond aksjer koinvestering

467 459 525,21

-467 459 525,21

0,00

810932

Innskutt kapital aksjer koinvestering

119 000 000,00

-119 000 000,00

0,00

810933

Innskutt kapital pre-såkorn lån

3 249 118,27

-3 249 118,27

0,00

810934

Tapsfond lån såkornordningene

0,00

8 763 092,83

8 763 092,83

810935

Tapsfond distriktrettede såkornlån

0,00

48 971 265,50

48 971 265,50

810936

Tapsfond såkornaksjer

0,00

282 650 000,00

282 650 000,00

810937

Risikoavlastningsfond såkornaksjer

0,00

78 572 858,01

78 572 858,01

810938

Tapsfond aksjer koinvestering

0,00

46 400 000,00

46 400 000,00

810939

Tapsfond pakkereise

0,00

103 500 000,00

103 500 000,00

810940

Tapsfond nærskipsfart og fiskefartøy

0,00

300 000 000,00

300 000 000,00

810941

Alminnelig garantiordning – tapsavsetning

0,00

10 000 000 000,00

10 000 000 000,00

8109 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

9 198 607 158,27

17 332 248 892,58

26 530 856 050,85

8111

Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

811104

Landbrukets utviklingsfond

1 193 634 486,49

-535 033 507,04

658 600 979,45

811106

Viltfondet

2 847 906,73

9 376 840,89

12 224 747,62

811111

Reindriftens utviklingsfond

48 097 262,06

-13 098 165,94

34 999 096,12

811112

Utviklingsfondet for skogbruket

13 571 031,00

263 587,31

13 834 618,31

811113

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

25 726 162,42

-1 917 753,99

23 808 408,43

811114

Tilskuddsfond LUF-ordningene

91 887 296,76

-5 868 217,16

86 019 079,60

8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

1 375 764 145,46

-546 277 215,93

829 486 929,53

8113

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

811301

Infrastrukturfondet

102 053 000 000,00

5 624 657,00

102 058 624 657,00

811302

Fond for OPS-prosjekt på veg

860 000 000,00

-860 000 000,00

0,00

8113 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

102 913 000 000,00

-854 375 343,00

102 058 624 657,00

8114

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

811402

Statens fiskefond

3 134 525,21

933 764,91

4 068 290,12

811403

Klima- og energifondet1)

10 406 520 515,28

2 300 122 448,25

12 706 642 963,53

811405

Svalbards miljøvernfond

52 850 536,01

-13 103 082,35

39 747 453,66

8114 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

10 462 505 576,50

2 287 953 130,81

12 750 458 707,31

1) Kr. -1 898 406,29 er renteinntekter frå Enovas konto i Sparebank 1 SMN . Sjå òg kontogruppe 64 Kontolån frå ordinære fond.

8116

Ordinære fond under Finansdepartementet

811601

Velferdsfondet for Tolldirektoratet

3 483 652,65

-800 117,94

2 683 534,71

811602

Fond for tapsavsetning, garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

0,00

9 992 052 290,97

9 992 052 290,97

8116 Ordinære fond under Finansdepartementet

3 483 652,65

9 991 252 173,03

9 994 735 825,68

8118

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

811806

Fond for CO2-håndtering

379 413 637,48

-50 889 288,08

328 524 349,40

8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

379 413 637,48

-50 889 288,08

328 524 349,40

81 Kontolån fra ordinære fond

141 119 904 826,99

29 917 553 972,16

171 037 458 799,15

82 Virksomheter med særskilte fullmakter1)

8202

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

820201

Norges forskningsråd

5 426 628 296,54

580 786 402,18

6 007 414 698,72

820203

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

74 940 651,44

5 301 898,76

80 242 550,20

820243

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

337 986 342,96

167 637 840,36

505 624 183,32

820245

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

61 430 838,72

23 998 975,67

85 429 814,39

820204

Universitetet i Oslo

1 938 759 374,58

390 730 099,62

2 329 489 474,20

820205

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)

2 286 286 671,86

516 755 876,42

2 803 042 548,28

820206

Universitetet i Bergen

1 295 365 492,13

-274 427 775,48

1 020 937 716,65

820207

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

1 083 633 722,81

18 504 228,76

1 102 137 951,57

820208

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

534 532 410,06

115 328 814,23

649 861 224,29

820209

Norges idrettshøgskole

69 887 561,74

23 075 186,55

92 962 748,29

820210

Norges Handelshøyskole

304 596 808,07

35 881 993,31

340 478 801,38

820211

Universitetet i Agder

530 235 921,90

-41 515 443,44

488 720 478,46

820212

Nord universitet

451 301 777,95

50 521 995,89

501 823 773,84

820213

Universitetet i Stavanger

537 220 749,18

140 624 798,57

677 845 547,75

820215

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AHO

40 217 042,17

1 055 356,11

41 272 398,28

820224

Høgskolen i Molde

85 725 446,48

30 340 562,23

116 066 008,71

820228

Høgskulen på Vestlandet

832 951 331,74

66 069 967,31

899 021 299,05

820233

Universitetet i Sørøst-Norge

588 101 484,85

40 281 497,18

628 382 982,03

820234

Høgskulen i Volda

161 046 799,11

19 561 521,56

180 608 320,67

820235

Høgskolen i Østfold

255 417 236,88

37 200 034,16

292 617 271,04

820237

Samisk høgskole

45 445 926,28

8 497 723,88

53 943 650,16

820238

Norges musikkhøgskole

91 376 914,62

941 739,86

92 318 654,48

820240

Kunsthøgskolen i Oslo

49 630 971,51

24 061 410,96

73 692 382,47

820244

OsloMet – storbyuniversitetet

730 267 801,15

118 410 632,15

848 678 433,30

820246

Høgskolen i Innlandet

533 591 932,51

69 212 532,85

602 804 465,36

Sum UH-sektoren

12 445 593 377,58

1 391 112 752,68

13 836 706 130,26

8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

18 346 579 507,24

2 168 837 869,65

20 515 417 376,89

1) Sjå vedlegg 3, tabell 3.10 for spesifikasjon av kontantbehaldninga per 31.12. dei tre siste åra.

8203

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

820302

Likestillings- og diskrimineringsombudet

23 262 282,66

-1 229 438,83

22 032 843,83

8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

23 262 282,66

-1 229 438,83

22 032 843,83

8205

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

820501

Sametinget

177 013 215,00

21 424 063,54

198 437 278,54

8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

177 013 215,00

21 424 063,54

198 437 278,54

8206

Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

820601

Statens arbeidsmiljøinstitutt

93 834 067,79

23 224 728,81

117 058 796,60

8206 Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

93 834 067,79

23 224 728,81

117 058 796,60

8208

Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og familiedepartementet

820803

Forbrukerrådet

27 225 042,01

23 597 775,66

50 822 817,67

820805

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

11 685 895,80

7 058 481,55

18 744 377,35

8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og familiedepartementet

38 910 937,81

30 656 257,21

69 567 195,02

8209

Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

820901

Norsk Romsenter

89 632 003,68

-7 445 624,26

82 186 379,42

8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

89 632 003,68

-7 445 624,26

82 186 379,42

8211

Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

821104

Veterinærinstituttet

120 959 813,38

68 366 234,52

189 326 047,90

821105

Norsk institutt for bioøkonomi

226 394 525,89

155 790 564,26

382 185 090,15

8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

347 354 339,27

224 156 798,78

571 511 138,05

8213

Virksomheter med særskilte fullmakter under Samferdselsdepartementet

821301

Senter for oljevern og marint miljø

27 080 276,64

-8 971 599,26

18 108 677,38

8213 Virksomheter med særskilte fullmakter under Samferdselsdepartementet

27 080 276,64

-8 971 599,26

18 108 677,38

8214

Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

821401

Norsk Kulturminnefond

181 589 789,15

-2 274 767,20

179 315 021,95

821402

Meteorologisk institutt

198 745 434,65

47 413 866,37

246 159 301,02

8214 Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

380 335 223,80

45 139 099,17

425 474 322,97

8217

Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

821701

Forsvarets forskningsinstitutt

848 450 294,07

-114 267 409,14

734 182 884,93

8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

848 450 294,07

-114 267 409,14

734 182 884,93

82 Virksomheter med særskilte fullmakter

20 372 452 147,96

2 381 524 745,67

22 753 976 893,63

84 Deposita og avsetninger

8400

Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

840013

Deposita og avsetninger under Samferdselsdepartementet

780 197 070,66

-304 903 000,00

475 294 070,66

840016

Deposita og avsetninger under Finansdepartementet

420 028 547,04

-329 530 733,58

90 497 813,46

840018

Deposita og avsetninger under Olje- og energidepartementet

41 719 443,36

-29 940 202,87

11 779 240,49

8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

1 241 945 061,06

-664 373 936,45

577 571 124,61

8440

Avsetninger, garantier mv.

844016

Avsetninger, garantier mv. tapsfond i Den nordiske investeringsbanken

54 237 424,33

-54 237 424,33

0,00

8440 Avsetninger, garantier mv.

54 237 424,33

-54 237 424,33

0,00

8450

Avsetninger i Svalbardregnskapet

845004

Avsetninger i Svalbardregnskapet1)

8 561 771,70

22 153 602,89

30 715 374,59

1) Sjå vedlegg 5, tabellane 5.1-5.3 for meir informasjon om Svalbardrekneskapen.

8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet

8 561 771,70

22 153 602,89

30 715 374,59

8480

Avsetning til Statens pensjonsfond utland

848016

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (SPU)1)

2 458 459 605,30

-3 821 554 142,90

-1 363 094 537,60

1) Sjå kapittel 3.1 for meir informasjon om SPU.

8480 Avsetning til Statens pensjonsfond utland

2 458 459 605,30

-3 821 554 142,90

-1 363 094 537,60

84 Deposita og avsetninger

3 763 203 862,39

-4 518 011 900,79

-754 808 038,40

87 Overførte ubrukte bevilgninger

870000

Konto for overførte ubrukte bevilgninger

16 289 479 000,00

9 633 132 000,00

25 922 611 000,00

87 Overførte ubrukte bevilgninger

16 289 479 000,00

9 633 132 000,00

25 922 611 000,00

8 Forpliktelser

692 169 788 565,94

164 752 386 719,70

856 922 175 285,64

9 Egenkapital

990000

Avslutningskonto for statsregnskapet

10 963 917 950 684,79

917 793 129 969,37

11 881 711 080 654,16

9 Egenkapital

10 963 917 950 684,79

917 793 129 969,37

11 881 711 080 654,16

Sum Forpliktelser og egenkapital

11 656 087 739 250,73

1 082 545 516 689,07

12 738 633 255 939,80

Notar og spesifikasjonar

Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av statens faste kapital i statsføretaka (tal i 1 000 kroner)

Auke

Nedgang

Kontonr.

Verksemd

Kapital 31.12.2019

Kapittel 2440, 2445, 2470, 2490

Annan auke

Annan nedgang

Kapittel 5440, 5491

Kapital 31.12.2020

68.00.13

Statens Pensjonskasse – Forvaltningsbedrift

422 380

150 308

-126 378

446 310

68.00.14

Statsbygg

48 638 870

3 691 700

157 800

-1 803 765

50 684 604

68.00.30

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten1)

194 787 251

27 600 836

-5 736 540

-22 438 631

194 212 917

68.00.31

NVE Anlegg2)

7 877

0

-7 877

0

0

Sum

243 856 378

31 442 844

157 800

-5 744 417

-24 368 774

245 343 831

1) Annan nedgang skuldast i hovudsak reduserte prisforutsetningar samt oppdaterte kostnadsestimat og produksjonsprofilar frå operatørane.

2) NVE Anlegg er avvikla som eigen resultateining og budsjettkapittel fra 2020, jf. Prop. 1 S (2019–2020).

Tabell 3.3 Note til kapitalreknskapens konto 80, endring i statsgjelda (tal i 1 000 kroner)

Gruppe

Tekst

Saldo 31.12.2019

Fullmakt 20201)

Auke

Nedgang

Netto endring

Saldo 31.12.2020

80-3

Faste lån opptatt innenlands

394 000 052

75 000 000

89 000 000

13 995 000

75 005 000

469 005 052

80-5-5

Statskasseveksler

58 000 000

100 000 000

3 000 000

3 000 000

61 000 000

80-8

Kontolån

58 624 696

Ubegrensa

49 333 188

49 333 188

107 957 884

510 624 749

141 333 188

13 995 000

127 338 188

637 962 937

1) Fullmakt til å ta opp statslån, jf. Prop. 1 S (2019–2020) og Innst. 5 S (2019–2020). Fullmakta for 80-3 er ei bruttoramme for opptak av nye langsiktige lån. Fullmakta for 80-5-5 er ei ramme for maksimalt uteståande beløp.

Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens konto 8080, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember 2020 (tal i kroner)

Konto

Kortsiktige kontolån

Tal i NOK

808001

Norsk Tipping

4 979 659 611,54

808071

Spilleoverskudd til Idrettsformål I

1 079 739 603,47

808072

Spilleoverskudd til Idrettsformål II

409,65

808202

DNB ASA

219 000 000,00

808203

Swedbank Stockholm

3 000 000,00

808204

Danske Bank AS

336 000 000,00

808205

Nordea Bank Finland

0,00

808207

Skandinaviska Enskilda Banken AB

0,00

808208

Citibank

0,00

808214

Royal Bank of Scotland Plc.

0,00

808215

Goldman Sachs Int.

0,00

808909

Norfund

2 345 226 658,70

808912

Pensjonstrygden for sjømenn

0,00

808919

KUD/Spilleoverskudd til kulturformål

23 181 879,32

808921

KUD/Tiltak mot pengespillproblemer

29 206 785,90

808923

Skatteetaten/Skattebetalingsordningen

52 440 778 477,19

808924

KUD/Sp.oversk. samf.nyttige/hum.org.

5 722 067,39

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt1)

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt1)

2 095 623 405,78

808927

Helse Vest driftskreditt1)

1 020 932 142,00

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt1)

824 363 983,33

808929

Helse Nord driftskreditt1)

70 412 108,33

808930

FTF/Statens obligasjonsfond

41 873 499 000,00

808932

KUD/Spilleoverskudd til helse- og rehab.formål

111 538 273,66

808933

Bane Nor SF driftskreditt1)

499 999 825,00

Sum

107 957 884 231,26

1) Spesifikasjon av netto inneståande for driftskredittordninga, jf. òg kontogruppe 6331:

Konto

Driftskredittramme per 31.12.2020

Nytta driftskreditt per 31.12.2020

Netto inneståande frå driftskredittordninga per 31.12.2020

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt

2 096 000 000,00

376 594,22

2 095 623 405,78

808927

Helse Vest driftskreditt

1 023 000 000,00

2 067 858,00

1 020 932 142,00

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt

826 000 000,00

1 636 016,67

824 363 983,33

808929

Helse Nord driftskreditt

665 000 000,00

594 587 891,67

70 412 108,33

Sum helseforetak

4 610 000 000,00

598 668 360,56

4 011 331 639,44

808933

Bane Nor SF driftskreditt

500 000 000,00

175,00

499 999 825,00

Sum

5 110 000 000,00

598 668 535,56

4 511 331 464,44

Tabell 3.5 Note til kapitalrekneskapens konto 80, Statsgjelda, rentebyteavtalar (tal i kroner)

Finansdepartementet har gjort ei rekkje rentebyteavtalar i norske kroner for å justera den samla renteeksponeringa til statsgjelda. Etter dei prinsippa som vert lagde til grunn for føringa av statsrekneskapen, vil avtalane stå med null i kapitalrekneskapen. På grunn av endring i rentetilhøva vil avtalane normalt ha ein noverdi som skil seg frå null, tufta på marknadsrenter på det aktuelle tidspunktet. Under visse omstende kan det verta aktuelt å avslutta desse avtalane før endeleg forfall, og staten kan då ha plikt til å betala eller å ta imot eit beløp som svarar til denne noverdien. Motpartane har forplikta seg til å stilla trygd i form av eit kontant innskot når den samla gjelda deira under avtalen overstig visse terskelverdiar. Staten har per 31.12.2020 desse rentebyteavtalane:

Motpart

Opptak/forfall

Hovedstol

1

DNB ASA

2011/21

500 000 000

2

DNB ASA

2011/21

250 000 000

3

Danske Bank

2011/21

500 000 000

4

DNB ASA

2011/21

250 000 000

5

Danske Bank

2011/21

250 000 000

6

DNB ASA

2011/21

300 000 000

7

Danske Bank

2011/21

300 000 000

8

Danske Bank

2011/21

500 000 000

9

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

10

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

11

DNB ASA

2011/21

250 000 000

12

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

500 000 000

13

DNB ASA

2011/21

300 000 000

14

DNB ASA

2011/21

250 000 000

15

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

16

DNB ASA

2011/21

300 000 000

17

Danske Bank

2011/21

500 000 000

18

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

19

DNB ASA

2011/21

500 000 000

20

Danske Bank

2011/21

400 000 000

21

Danske Bank

2011/21

300 000 000

22

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

23

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

24

Danske Bank

2011/21

500 000 000

25

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

26

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

27

Danske Bank

2011/21

500 000 000

28

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

29

DNB ASA

2011/21

250 000 000

30

Danske Bank

2011/21

500 000 000

31

DNB ASA

2012/22

300 000 000

32

DNB ASA

2012/22

300 000 000

33

Nordea Bank Finland Plc

2012/22

250 000 000

34

Danske Bank

2012/22

400 000 000

35

Danske Bank

2013/23

500 000 000

36

DNB ASA

2013/21

250 000 000

37

DNB ASA

2013/23

250 000 000

38

Danske Bank

2013/23

300 000 000

39

Danske Bank

2013/22

250 000 000

40

Danske Bank

2013/23

500 000 000

41

Nordea Bank Finland Plc

2013/23

300 000 000

42

DNB ASA

2013/21

250 000 000

43

DNB ASA

2013/23

250 000 000

44

Nordea Bank Finland Plc

2013/21

500 000 000

45

Swedbank

2013/23

500 000 000

46

Swedbank

2013/22

250 000 000

47

Danske Bank

2014/21

300 000 000

48

DNB ASA

2014/22

500 000 000

49

DNB ASA

2014/21

500 000 000

50

DNB ASA

2014/22

500 000 000

51

Danske Bank

2014/22

300 000 000

52

Danske Bank

2014/24

250 000 000

53

Citibank N.A.

2014/23

250 000 000

54

DNB ASA

2014/21

400 000 000

55

Danske Bank

2014/22

250 000 000

56

DNB ASA

2014/22

300 000 000

57

DNB ASA

2014/21

400 000 000

58

DNB ASA

2014/22

250 000 000

59

Swedbank

2014/21

250 000 000

60

DNB ASA

2014/22

300 000 000

61

DNB ASA

2014/21

400 000 000

Tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2020 (tal i kroner)

Aksjar i gruppe 1 er eigde av staten, vert forvalta av ordinære forvaltningsorgan og er bokførte i kapitalrekneskapen til historisk verdi. Aksjar i gruppe 2 er eigde av staten og vert forvalta av statlege verksemder med unnatak frå bruttobudsjetteringsprinsippet, SIVA, statleg forretningsverksemd og statsbankane, og er bokførte i balansen til desse verksemdene. For børsnoterte aksjar i gruppe 1 er det sist i tabellen teke inn informasjon om marknadsverdien per 31.12.2020.

Aksjar i

Vert forvalta av

Dep/ gruppe

Bokført med

Samla pålydande for statens andel

Aksjekapital i selskapet

Utenriksdepartementet (UD)

INSTEX SAS

UD

1

4 345 634

4 345 634

102 441 415

Sum UD gruppe 1

4 345 634

Kunnskapsdepartementet (KD)

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

KD

1

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Simula Research Laboratory AS

KD

1

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Universitetssenteret på Svalbard AS

KD

1

100 000

100 000

100 000

ABM-media AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

180 000

180 000

400 000

Agder Research Holding AS

Universitetet i Agder

2

4 537 750

156 000

300 000

Aggrator Inkubator Ås AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

100 000

25 000

150 000

Amicoat AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

6 184

18 088

17 696 981

ARD Innovation AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

400 000

400 000

800 000

Atheno AS

Høgskulen på Vestlandet

2

100 425

28 000

3 221 000

Bergen Vitensenter AS

Høgskulen på Vestlandet

2

450 000

450 000

2 368 000

Bergen Vitensenter AS

Universitetet i Bergen

2

451 080

450 000

2 368 000

Blue Planet AS

Universitetet i Stavanger

2

50 000

50 000

1 950 000

Blue Revolution Centre AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

10 000

10 000

30 000

Campus Førde Verftet AS

Høgskulen på Vestlandet

2

45 000

45 000

100 000

CIENS AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

15 000

15 000

135 000

CIENS AS

Universitetet i Oslo

2

15 000

15 000

135 000

Digforsk AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

1 000 000

1 650 000

1 650 000

Drivhuset Østfold AS

Høgskolen i Østfold

2

10 000

10 000

30 000

Future Materials AS

Universitetet i Agder

2

27 500

25 000

125 000

Gigafib Holding AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

1 529 520

152 952

6 068 323

Graminor AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

90 000

90 000

10 600 000

GREENSTAT AS

Høgskulen på Vestlandet

2

150 000

100 000

28 483 273

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

250 000

250 000

500 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskolen i Molde

2

33 000

30 000

110 000

I4Helse AS

Universitetet i Agder

2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

300 000

60 000

900 000

Instrumenttjenesten AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

400 000

400 000

1 000 000

Inven2 AS

Universitetet i Oslo

2

20 100 000

500 000

1 000 000

Kjeller Innovasjon AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

61 000

14 500

9 506 244

Klosser Innovasjon AS

Høgskolen i Innlandet

2

249 550

195 300

8 137 980

Kompetansesenter Miljø og Helse AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

50 000

50 000

150 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Nord universitet

2

75 000

75 000

10 397 000

KUPA AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

100 356

100 000

18 933 000

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

40 000

9 680

363 000

Lytix Biopharma AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

383 192

3 193

2 622 712

MARINEHOLMEN RASLAB AS

Universitetet i Bergen

2

2 000 000

200 000

850 000

Mechatronics Innovation Lab AS

Universitetet i Agder

2

13 485 000

180 000

210 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Molde

2

399 000

992 500

5 644 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Volda

2

100 000

90 000

5 644 000

Møreforsking AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

2 948 000

1 081 500

5 644 000

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

150 000

150 000

1 000 000

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Universitetet i Bergen

2

61 570 000

1 120 000

2 160 000

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

21 054 298

70 000

2 160 000

Nord innovasjon AS

Nord universitet

2

1 190 000

1 200 000

1 200 000

Nordic Edge AS

Universitetet i Stavanger

2

100 000

10 000

710 000

Nordlandsforskning AS

Nord universitet

2

2 000 000

1 530 000

3 000 000

Norid AS

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

2

1

100 000

100 000

Norinnova AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

18 847 706

5 580 000

16 711 000

Norkveite AS

Nord universitet

2

25 000

2 965 000

5 080 000

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Universitetet i Oslo

2

400 000

100 000

500 000

Norsus Norsk Institutt for Bærekraftsforskning AS

Høgskolen i Østfold

2

312 500

250 000

3 000 000

NTNU OCEAN TRAINING AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

115 000

100 000

100 000

NTNU Samfunnsforskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

6 011 008

1 000 000

1 000 000

NTNU Technology Transfer AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

7 000 000

6 100 000

7 176 471

Offshore Simulator Centre AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

1 673 598

812 000

2 800 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Nord universitet

2

5 000

5 000

2 300 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

300 000

300 000

2 300 000

Oslotech AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

125 958

60 000

5 461 000

Oslotech AS

Universitetet i Oslo

2

5 622 588

1 826 000

5 461 000

Pharma Holdings AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

37 104

361

470 709

Pharmasum Therapeutics AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

-

170

198 268

Protomore Kunnskapspark AS

Høgskolen i Molde

2

50 000

50 000

14 104 000

Ringerike Utvikling AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

30 000

30 000

394 000

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Norges Handelshøyskole

2

800 000

160 000

188 000

Sem Gjestegård AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

980 000

980 000

2 000 000

Simula UiB AS

Universitetet i Bergen

2

196 000

196 000

400 000

SINPRO AS

Universitetet i Agder

2

10 000

10 000

165 000

SINTEF Helgeland AS

Nord universitet

2

1 000 000

10 000

91 000

SINTEF Narvik AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

3 172 000

1 761 300

5 280 000

Smart Innovation Norway AS

Høgskolen i Østfold

2

50 000

5 000

1 264 000

Stavanger Helseforskning AS

Universitetet i Stavanger

2

105 000

35 000

500 000

Stavanger Research Holding AS

Universitetet i Stavanger

2

56 550 000

28 275 000

56 550 000

Studentkulturhuset i Bergen AS

Universitetet i Bergen

2

35 000

35 000

105 000

Studiesenteret Midt-Troms AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

6 909

5 000

366 000

Teknologifestivalen i Nord Norge AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

20 000

20 000

320 000

The SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Universitetet i Bergen

2

7 500

7 500

67 500

Unifond AS

Universitetet i Bergen

2

200 000

100 000

100 000

UNINETT AS

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Unirand AS

Universitetet i Oslo

2

4 050 000

4 050 000

4 050 000

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Universitetet i Bergen

2

400 000

400 000

400 000

Validé AS

Universitetet i Stavanger

2

2 813 179

119 528

1 000 000

Vangslund AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

48 058 500

3 980 000

3 980 000

Vestlandets innovasjonsselskap AS

Høgskulen på Vestlandet

2

2 352 593

12 991

339 873

Vestlandets innovasjonsselskap AS

Norges Handelshøyskole

2

758 595

4 189

339 873

Vestlandets innovasjonsselskap AS

Universitetet i Bergen

2

8 060 848

113 627

339 873

Vindel AS

Høgskolen i Molde

2

125 000

50 000

1 271 600

VisitOslo AS

Universitetet i Oslo

2

10 000

10 000

1 930 000

Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS

Høgskulen på Vestlandet

2

100 000

100 000

3 060 000

Vitensenteret Innlandet AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

3 000

3 000

100 000

Sum KD gruppe 1

6 300 000

Sum KD gruppe 2

313 625 442

Kulturdepartementet (KUD)

Carte Blanche AS

KUD

1

70 000

70 000

100 000

AS Den Nationale Scene

KUD

1

68 000

68 000

102 000

Den Norske Opera & Ballett AS

KUD

1

100 000

100 000

100 000

Filmparken AS

KUD

1

12 922 000

12 922 000

16 653 000

Nationaltheatret AS

KUD

1

195 000

195 000

195 000

Norsk Opplagskontroll AS

Medietilsynet

1

34 000

34 000

102 000

Norsk rikskringkasting AS

KUD

1

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

Norsk Tipping AS

KUD

1

150 000

150 000

150 000

Rogaland Teater AS

KUD

1

72 000

72 000

108 000

Rosenkrantzgate 10 AS

KUD

1

20 000

20 000

651 450

Talent Norge AS

KUD

1

12 000

10 000

30 000

Trøndelag Teater AS

KUD

1

720 000

720 000

1 080 000

Sum KUD gruppe 1

1 014 363 000

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Opplæringskontoret Bilfag Østfold AS

JD

1

3 000

3 000

504 000

Sum JD gruppe 1

3 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Framsenteret Drift AS

Statens kartverk

1

14 000

14 000

122 000

Kommunalbanken AS

KMD

1

3 894 625 000

3 894 625 000

3 894 625 000

Beaivvas Sami Nasunalateahter AS

Sametinget

2

40 000

40 000

100 000

Fylkeshuset AS

Statsbygg

2

29 744

1 000

100 000

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

Sametinget

2

90 000

90 000

190 000

Sami Viessu Oslo OS / Samisk Hus Oslo AS

Sametinget

2

39 200

39 200

80 000

Davvi álbmogiid guovddás OS / Senter for Nordlige Folk AS

Sametinget

2

1 308 000

1 308 000

4 360 000

Vardobaiki AS

Sametinget

2

150 000

150 000

310 750

Åarjelhsaemien Teatere AS

Sametinget

2

55 000

55 000

100 000

Sum KMD gruppe 1

3 894 639 000

Sum KMD gruppe 2

1 711 944

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Oslotech AS

Statens arbeidsmiljøinstitutt

2

50 000

50 000

5 461 000

Sum ASD gruppe 2

50 000

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS)

HOD

1

51 940

49 000

100 000

Aktieselskapet Vinmonopolet

HOD

1

50 000

50 000

50 000

Oslotech AS

Folkehelseinstituttet

1

50 000

50 000

5 461 000

Sum HOD gruppe 1

151 940

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

International Consumers Research & Testing Limited

Forbrukerrådet

2

110 250

110 250

2 110 255

Sum BLD gruppe 2

110 250

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Akastor ASA

NFD

1

236 003 606

19 595 250

162 208 000

Aker Carbon Capture AS

NFD

1

557 736 432

33 100 085

566 060 400

Aker Offshore Wind AS

NFD

1

266 786 685

33 100 085

678 745 473

Aker Solutions ASA

NFD

1

1 002 094 985

65 000 756

531 540 456

Ambita AS

NFD

1

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Andøya Space AS

NFD

1

4 500 000

4 500 000

33 500 000

Argentum Fondsinvesteringer AS

NFD

1

4 650 000 000

1 953 166 000

1 953 166 000

Baneservice AS

NFD

1

167 968 000

80 000 000

80 000 000

Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Havforskningsinstituttet

1

20 000

20 000

137 774

Diverse skipsaksjer

NFD

1

1

282 240

-

DNB ASA

NFD

1

14 948 765 993

5 271 241 070

15 503 650 210

Eksportfinans ASA

NFD

1

506 490 089

415 663 500

2 771 097 000

Eksportkreditt Norge AS

NFD

1

13 900 000

10 000 000

10 000 000

Electronic Chart Centre AS

NFD

1

5 255 000

5 255 000

5 255 000

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

NFD

1

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Flytoget AS

NFD

1

970 000 000

400 000 000

400 000 000

Framsenteret Drift AS

Norges geologiske undersøkelse

1

500

1 000

122 000

Investinor AS

NFD

1

4 042 000 000

2 446 000 000

2 446 000 000

Kjeller Innovasjon AS

Justervesenet

1

98 153

98 153

9 506 244

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

1

2 859 068 640

112 502 000

224 987 581

Mantena AS

NFD

1

280 698 000

110 000 000

110 000 000

Mesta AS

NFD

1

1 835 000 000

500 050 000

500 050 000

Nammo AS

NFD

1

401 818 182

50 000 000

100 000 000

Nofima AS

NFD

1

21 237 980

11 980 000

21 092 000

Norges sjømatråd AS

NFD

1

111 000 000

50 000 000

50 000 000

Norsk Hydro ASA

NFD

1

5 608 811 389

778 334 048

2 271 760 107

Nysnø Klimainvesteringer AS

NFD

1

1 130 000 000

935 000 000

935 000 000

Posten Norge AS

NFD

1

4 680 000 000

3 120 000 000

3 120 000 000

Sintef Ocean AS

Sjøfartsdirektoratet

1

500 000

500 000

18 490 000

Space Norway AS

NFD

1

157 193 000

2 600 000

2 600 000

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

NFD

1

844 494 910

42 930 000

42 930 000

Telenor ASA

NFD

1

7 552 204 200

4 531 725 002

8 396 748 198

Yara International ASA

NFD

1

348 129 280

165 054 161

455 824 803

6AM Accelerator AS

Siva SF

2

3 200 000

500 000

3 433 000

Aggrator Inkubator Ås AS

Siva SF

2

150 000

50 000

150 000

Akershus Teknologifond AS

Siva SF

2

2 574 423

159 100

2 831 900

Aksello AS

Siva SF

2

702 000

200 000

2 250 000

Atheno AS

Siva SF

2

721 125

140 000

3 221 000

Blått Kompetansesenter AS

Siva SF

2

255 000

161 590

4 896 196

Buskerud Næringshage AS

Siva SF

2

103 330

100 000

709 700

Egga Utvikling AS

Siva SF

2

628 000

628 000

646 152

Fjordhagen AS

Siva SF

2

106 080

102 000

306 000

Føniks Næringshage AS

Siva SF

2

200 000

200 000

1 000 000

Klar bedrift AS

Siva SF

2

352 000

350 000

1 295 000

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Siva SF

2

3 834 750

1 278 250

5 156 250

Hallingdal Næringshage AS

Siva SF

2

550 000

506 000

1 925 905

Halti Næringshage AS

Siva SF

2

304 000

300 000

695 000

Hammerfest Næringsinvest AS

Siva SF

2

1 020 000

3 930 000

4 216 000

Hermetikken Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

215 500

205 000

629 000

INAM AS

Siva SF

2

501 511

397 000

1 630 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Siva SF

2

750 000

150 000

900 000

Industriutvikling Vest AS

Siva SF

2

500 000

100 000

550 000

Innoventus Sør AS

Siva SF

2

6 132 981

1 046 995

2 246 572

Inviro AS

Siva SF

2

167 399

51 071

805 000

Kjeller Innovasjon AS

Siva SF

2

13 015 316

2 384 496

9 506 244

Klosser Innovasjon AS

Siva SF

2

3 250 000

2 475 000

8 137 980

Komm-In AS

Siva SF

2

4 400 000

440 000

6 440 000

Kongsberg Innovasjon AS

Siva SF

2

2 500 000

2 000 000

12 001 000

Kunnskapsparken Bodø AS

Siva SF

2

2 010 000

2 000 000

7 900 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Siva SF

2

3 518 000

2 983 000

10 397 000

Kunnskapsparken Vestland AS

Siva SF

2

1 000 000

1 000 000

6 550 000

KUPA AS

Siva SF

2

3 236 250

2 550 000

18 933 000

Kværnhuset Industri-inkubator AS

Siva SF

2

402 400

400 000

1 500 000

Kystinkubatoren AS

Siva SF

2

303 000

300 000

1 000 000

Landsbyen Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

125 000

408 750

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Siva SF

2

9 140 640

45 919

363 000

Lindesnesregionen Næringshage AS

Siva SF

2

502 250

250 000

1 905 000

Linken Næringshage AS

Siva SF

2

35 000

35 000

230 000

Lister Nyskaping AS

Siva SF

2

584 974

432 230

2 736 941

Microtech Innovation AS

Siva SF

2

3 401 996

893 095

2 520 688

Nasjonalparken Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

720 000

NORCE Norwegian Research Centre AS

Siva SF

2

4 800 000

24 000

2 160 000

Nordkappregionen Næringshage AS

Siva SF

2

255 000

249 900

999 600

Norinnova AS

Siva SF

2

15 586 110

5 580 000

16 711 000

Næringshagen i Hardanger AS

Siva SF

2

105 000

105 000

525 000

Næringshagen i Ullensvang AS

Siva SF

2

155 000

150 000

485 000

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

Siva SF

2

250 000

250 000

1 116 600

Næringshagen Midt-Troms AS

Siva SF

2

201 000

196 980

609 960

Næringshagen på Voss AS

Siva SF

2

150 000

150 000

840 000

Odal Næringshage Utvikling AS

Siva SF

2

303 300

303 300

1 220 000

Orinor AS

Siva SF

2

172 625

6 658 000

8 809 467

Oslo Cancer Cluster Incubator AS

Siva SF

2

2 028 805

674 670

2 321 670

Oslotech AS

Siva SF

2

19 993 620

1 665 000

5 461 000

Pan Innovasjon AS

Siva SF

2

437 989

109 000

720 000

Pro Barents AS

Siva SF

2

3 961 492

1 422 330

8 886 440

Proneo AS

Siva SF

2

251 500

250 000

1 540 000

Protomore Kunnskapspark AS

Siva SF

2

3 232 100

3 152 000

14 104 000

Pågang Næringshage AS

Siva SF

2

325 000

325 000

1 000 000

Rogaland Kunnskapsinvest AS

Siva SF

2

5 500 000

1 100 000

2 900 000

Ryfylke Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

500 000

1 975 000

Rørosregionen Næringshage AS

Siva SF

2

435 880

260 000

2 107 000

Sentrum Næringshage AS

Siva SF

2

2 464 634

1 730 000

6 190 000

SINTEF Manufacturing AS

Siva SF

2

903 000

301 000

3 000 000

Siva Eiendom Holding AS

Siva SF

2

1 445 666 891

1 072 400 000

1 072 400 000

Skåppå AS

Siva SF

2

602 906

602 906

2 262 906

Smart Innovation Norway AS

Siva SF

2

2 608 575

315 000

1 264 000

Sognefjorden Næringshage AS

Siva SF

2

343 400

340 000

1 200 000

Stryn Næringshage AS

Siva SF

2

147 000

140 000

770 000

Støperigata Holding AS

GIEK

2

59 789 520

144 000

144 000

Suldal Vekst AS

Siva SF

2

200 000

200 000

900 000

Sunnmøre Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

50 000

50 000

205 000

Sør-Hedmark Næringshage AS

Siva SF

2

79 482

78 000

320 000

Sør-Østerdal Næringshage AS

Siva SF

2

95 000

95 000

549 000

T:Lab AS

Siva SF

2

2 712 561

2 775 000

9 400 000

Telemark Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

495 000

Tindved Kulturhage AS

Siva SF

2

750 000

750 000

16 550 000

Total Innovation AS

Siva SF

2

22 285

120 958

895 512

Valdres Næringshage AS

Siva SF

2

504 000

192 000

1 220 000

Validé AS

Siva SF

2

13 498 067

148 211

1 000 000

Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Siva SF

2

11 397 249

75 439

339 873

Vindel AS

Siva SF

2

1 019 238

257 200

1 271 600

ÅKP AS

Siva SF

2

2 030 000

2 000 000

8 350 000

ÅKP Blue Innovation Arena AS

Siva SF

2

3 000 000

250 000

1 040 000

Sum NFD gruppe 1

53 208 775 025

Sum NFD gruppe 2

1 677 496 154

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Graminor AS

LMD

1

7 612 240

2 991

9 000 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

1

50 000

50 000

1 000 000

Kimen Såvarelaboratoriet AS

LMD

1

4 080 000

510 000

1 000 000

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

1

30 000

30 000

175 000

Rogaland Landbrukspark SA

NIBIO

1

20 000

20 000

-

Aggrator Inkubator Ås AS

NIBIO

2

100 000

100 000

150 000

Ard Innovation AS

NIBIO

2

400 000

400 000

800 000

Arribatec AS

NIBIO

2

9 295

9 295

3 435 542

Graminor AS

NIBIO

2

530 000

530 000

9 000 000

Hoff SA

NIBIO

2

30 000

30 000

7 800 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

2

1 063 300

500 000

1 000 000

Instrumenttjenesten AS

Veterinærinstituttet

2

50 000

50 000

1 000 000

Kulturlandskapssenteret i Telemark AS

NIBIO

2

10 000

10 000

352 800

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

2

25 000

25 000

175 000

Sagaplant AS

NIBIO

2

120 000

120 000

1 000 000

Sum LMD gruppe 1

11 792 240

Sum LMD gruppe 2

2 337 595

Samferdselsdepartementet (SD)

Avinor AS

SD

1

7 278 409 000

5 400 100 000

5 400 100 000

Entur AS

SD

1

91 682 000

10 000 000

10 000 000

Framsenteret drift AS

Kystverket

1

14 000

14 000

122 000

Norske tog AS

SD

1

2 400 000 000

100 000 000

100 000 000

Nye Veier AS

SD

1

1 600 100 000

7 000 000

7 000 000

Svinesundsforbindelsen AS

Statens vegvesen

1

100 000

100 000

100 000

Vygruppen AS

SD

1

2 757 520 000

3 685 500 000

3 685 500 000

Sum SD gruppe 1

14 127 825 000

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Framsenteret Drift AS

Norsk Polarinstitutt

1

50 000

50 000

122 000

Kings Bay AS

KLD

1

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Bjørnøen AS

KLD

1

1

4 000 000

4 000 000

CIENS AS

Meteorologisk Institutt

2

15 000

15 000

135 000

Nord-Salten Kraft AS

Meteorologisk Institutt

2

-

-

51 474 759

Sum KLD gruppe 1

7 050 001

Sum KLD gruppe 2

15 000

Forsvarsdepartementet (FD)

Rygge 1 AS

FD

1

197 929 535

51 000 000

51 000 000

Kjeller Innovasjon AS

Forsvarets forskningsinstitutt

2

3 740 375

1 056 688

9 506 244

Sum FD gruppe 1

197 929 535

Sum FD gruppe 2

3 740 375

Olje- og energidepartementet (OED)

Equinor ASA

OED

1

31 264 531 488

5 456 626 908

8 144 219 265

Gassco AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Norpipe Oil AS

Petoro AS (SDØE)

2

1

504 270

10 085 400

TCM Assets AS

Gassnova SF

2

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Sum OED gruppe 1

31 284 531 488

Sum OED gruppe 2

2 000 001

Sum aksjar gruppe 1

103 757 705 863

Sum aksjar gruppe 2

2 001 086 761

Marknadsverdi for børsnoterte aksjar per 31.12.2020

Selskap

Forvalta av staten ved

Bokført verdi i statsrekneskapen

Aksjar eigd av staten

Samla marknadsverdi av statens aksjar

Staten sin eigardel1)

Akastor ASA

NFD

236 003 606

33 100 085

234 348 602

12 %

Aker Carbon Capture AS

NFD

557 736 432

33 100 085

589 181 513

6 %

Aker Offshore Wind AS

NFD

266 786 685

33 100 085

350 860 901

5 %

Aker Solutions ASA

NFD

1 002 094 985

60 185 885

990 057 808

12 %

DNB ASA

NFD

14 948 765 993

527 124 107

88 556 849 976

34 %

Equinor ASA

OED

31 264 531 488

2 182 650 763

315 884 131 675

67 %

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

2 859 068 640

90 002 400

15 858 422 880

50 %

Norsk Hydro ASA

NFD

5 608 811 389

708 865 253

28 255 368 985

34 %

Telenor ASA

NFD

7 552 204 200

755 220 420

110 186 659 278

54 %

Yara International ASA

NFD

348 129 280

97 094 621

34 565 685 076

36 %

1) Tabellen inneheld staten sin direkte eigardel i børsnoterte aksjar forvalta gjennom departementa.

Tabell 3.7 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjonskrav (tal i 1 000 kroner)

Oversikta syner uteståande inntektskrav vedkomande skattar, avgifter og refusjonar. Kolonnen «Inntektskrav per 31.12» inneheld forfalne, men ikkje betalte krav som er under innkrevjing. Krav stilte i bero inngår ikkje, men går fram som tilleggsinformasjon i eigen kolonne. Samla uteståande krav vil vere summen av inntektskrav og krav stilte i bero per 31.12.

Kap.

Post

Inntektas art

Inntekts-krav per 31.12.2019

Endringar i 2020

Inntekts-krav per 31.12.2020

Krav stilte i bero per 31.12.2020

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formueskatt mv. fra personelige skattytere

3 679 629

-613 784

3 065 845

114 700

72

Fellesskatt

9 303 615

-5 118 568

4 185 047

265 352

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

0

5 775 240

5 775 240

3 915

Sum kap. 5501

12 983 244

-5 732 352

7 250 892

380 052

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

1 897

31 972

33 869

0

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

196 019

-41 390

154 629

796

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

132 402

-15 223

117 179

0

72

Særskatt på oljeinntekter

220 037

-34 075

185 962

0

Sum kap. 5507

352 439

-49 298

303 141

0

5511

Tollinntekter

70

Toll

19 367

-504

18 863

1 016

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift – v/omsetning

6 483 730

3 141 571

9 625 301

3 689 918

70

Merverdiavgift – v/innførsel

84 407

1 872

86 279

1 200

Sum kap. 5521

6 568 137

3 143 443

9 711 580

3 691 118

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

61 744

54 512

116 256

42

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

70

Avgift på tobakksvarer mv.

1 732

730

2 462

7

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

92 123

-60 039

32 084

2 051

72

Trafikkforsikringsavgift

57 493

-25 423

32 070

0

73

Vektårsavgift

10 399

941

11 340

408

75

Omregistreringsavgift

3 504

2 049

5 553

3

Sum kap. 5536

163 519

-82 472

81 047

2 462

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

192

-177

15

0

71

Veibruksavgift på autodiesel

4 546

2 852

7 398

3 706

Sum kap. 5538

4 738

2 675

7 413

3 706

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

1

8

9

0

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

5 089

4 135

9 224

168

71

Avgift på smøreolje mv.

82

-44

38

0

Sum kap. 5542

5 171

4 091

9 262

168

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 608

6 321

11 929

303

71

Svovelavgift

803

782

1 585

0

Sum kap. 5543

6 411

7 103

13 514

303

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

0

1

1

0

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

953

-639

314

1

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

349

-216

133

0

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

15 249

-14 309

940

327

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 740

-325

1 415

0

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

78

786

864

0

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

2 943

-142

2 801

19

71

Miljøavgift på kartong

78

-71

7

71

72

Miljøavgift på plast

370

-127

243

0

73

Miljøavgift på metall

729

41

770

0

74

Miljøavgift på glass

421

76

497

33

Sum kap. 5559

4 541

-223

4 318

123

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

51 584

-50 675

909

0

5584

Andre avgifter

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter1)

6 402

0

6 402

0

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

4 583 022

208 790

4 791 812

259 255

72

Arbeidsgiveravgift

1 244 683

521 504

1 766 187

43 495

Sum kap. 5700

5 827 704

730 295

6 557 999

302 750

26 273 020

3 778 452

30 051 472

4 386 786

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige

1 064 261

-20 294

1 043 967

317 195

Sum skatter, avgifter og refusjonskrav

27 337 281

3 758 158

31 095 439

4 703 981

1) Etterslep av utgåtte utgifter, gjeld tidligere kap. 5526,74, 5526,75, 5536,74, 5537,71, 5580,72, 5581,70 og 5581,72.

Tabell 3.8 Gåver og gåveforsterkingsmidlar 2020 (tal i kroner)

Gåveforsterkingsordninga omfattar gåver gjevne av private til universitet, høgskular med rett til å tildela doktorgrad, Noregs forskingsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi. Når det blir gjeve gåver over 3 mill. kroner, skyt staten til 25 prosent av gåvesummen. Statlege verksemder skal plassera gåvene og gåveforsterkingsmidlane samla på ein renteberande fondskonto i Noregs Bank. Tabellen nedanfor syner tilgang og bruk i 2020 av midlar frå gåver og gåveforsterking.

Endringar

Kontogruppe 64/81

Verksemd

Inngåande balanse

Mottekne gåver

Mottekne forsterkingar

Renter

Forbruk

Tilbakebetalingar m.m.

Utgåande balanse

640216/810209

Norges forskningsråd

42 010 333

0

0

210 609

6 107 000

0

36 113 942

640209/810210

Norges Handelshøyskole

6 238 161

15 036 140

850 000

35 041

10 641 875

0

11 517 467

640210/810211

Universitetet i Stavanger

12 083 095

19 293 000

0

96 532

3 635 495

0

27 837 132

640211/810212

Universitetet i Agder

1 647 345

0

0

7 476

395 814

0

1 259 006

640213/810214

Nord universitet

1 181 620

0

0

6 552

1 181 620

0

6 552

640214/810215

Universitetet i Bergen

158 919 525

98 492 595

63 313

868 517

88 980 064

0

169 363 888

640215/810216

Norges teknisk- naturvitenskapelige Universitet NTNU

97 494 123

66 480 089

16 376 000

587 724

83 304 973

0

97 632 963

640217/810217

Universitetet i Oslo

118 977 463

195 854 881

16 174 500

881 539

192 122 639

0

139 765 744

640218/810218

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

9 846 091

110 914 017

10 033 000

51 637

73 176 511

0

57 668 234

640220/810220

Høgskolen i Innlandet

6

0

3 150 000

-424

0

0

3 149 582

640222/810222

Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU)

4 085 230

0

0

22 607

0

0

4 107 837

640233/810233

Universitetet i Sørøst-Norge

3 795

0

0

21

0

0

3 816

Sum

452 486 787

506 070 722

46 646 813

2 767 831

459 545 990

0

548 426 163

Tabell 3.9 Note til kapitalrekneskapens konto 70/71, spesifikasjon av mellomværet mellom statskassa og departementa (tal i kroner)

Kvart departement har overordna ansvar for at rekneskapen til rekneskapsførarane er korrekt, inkludert mellomværet med statskassa. Oversikta nedanfor syner korleis mellomværet er fordelt på rekneskapsførarane, jf. kontogruppe 70/71 i tabell 3.1. Einskilde endringar er forklarte i notar basert på informasjon frå departementa.

Konto

Departement/ Rekneskapsførar

31.12.2019

Endring 2020

31.12.2020

7000

Konstitusjonelle virksomheter

-56 876 877,96

1 800 594,50

-55 076 283,46

700023

Statsministerens kontor

-9 235 073,05

197 618,05

-9 037 455,00

700024

Regjeringsadvokaten

-3 551 613,07

115 918,98

-3 435 694,09

700040

Stortinget

-24 120 286,40

461 589,79

-23 658 696,61

700050

Riksrevisjonen

-15 793 242,51

872 868,80

-14 920 373,71

700060

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget

-650 441,50

25 428,90

-625 012,60

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-174 810,00

-9 170,00

-183 980,00

700080

Norges institusjon for menneskerettigheter

-775 115,00

63 461,25

-711 653,75

716107

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen

-2 576 296,43

72 878,73

-2 503 417,70

7010

Regnskapsførere under Utenriksdepartementet

167 379 299,41

-1 048 012 037,55

-880 632 738,14

701110

Utenriksdepartementet1)

177 839 368,35

-1 048 190 233,05

-870 350 864,70

701111

Norec Norsk senter for utvekslingssamarbeid

-1 727 495,08

172 850,38

-1 554 644,70

701140

Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD

-8 732 573,86

5 345,12

-8 727 228,74

7020

Regnskapsførere under Kunnskapsdepartementet

-72 378 489,56

10 590 553,12

-61 787 936,44

702001

Kunnskapsdepartementet

-12 907 067,38

-1 399 024,55

-14 306 091,93

702403

Sørsamisk kunnskapspark

-316 593,00

-509 118,00

-825 711,00

702405

De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

-2 393 512,00

362 950,88

-2 030 561,12

702610

Norges grønne fagskole - Vea

-792 534,09

17 725,83

-774 808,26

702811

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT

-7 209 896,48

-1 183 909,21

-8 393 805,69

702831

Kompetanse Norge

-9 693 614,80

469 673,86

-9 223 940,94

702832

Utdanningsdirektoratet

-19 123 677,27

2 088 805,64

-17 034 871,63

702950

Statens lånekasse for utdanning

11 310 689,88

10 867 242,87

22 177 932,75

702960

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

-497 585,00

138 448,00

-359 137,00

702962

Statped

-22 980 188,81

-1 130 729,09

-24 110 917,90

702963

De nasjonale forskningsetiske komiteene

-789 219,00

225 117,00

-564 102,00

702965

22. juli-senteret

-302 518,00

-46 295,90

-348 813,90

705005

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

-6 682 773,61

689 665,79

-5 993 107,82

7030

Regnskapsførere under Kulturdepartementet

-53 658 128,24

4 535 950,93

-49 122 177,31

703801

Kulturdepartementet

-5 556 376,80

-47 523,80

-5 603 900,60

703802

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

-1 284 577,24

-36 859,74

-1 321 436,98

703803

Lotteri- og stiftelsestilsynet

-3 149 256,60

486 054,60

-2 663 202,00

703804

Riksteatret

-3 029 642,80

463 546,84

-2 566 095,96

703805

Norsk filminstitutt

-2 255 788,01

194 441,18

-2 061 346,83

703808

Medietilsynet

-2 737 303,07

1 705 059,88

-1 032 243,19

703814

Språkrådet

-1 147 695,28

-34 587,32

-1 182 282,60

703815

Norsk kulturråd

-5 243 088,56

-230 571,12

-5 473 659,68

703817

Kunst i offentlige rom

-745 032,38

-1 011 850,32

-1 756 882,70

703821

Nasjonalbiblioteket

-11 539 555,73

-434 046,82

-11 973 602,55

703824

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

-1 347 835,91

-209 474,67

-1 557 310,58

703861

Arkivverket

-8 431 782,26

-2 820 023,57

-11 251 805,83

703884

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

2 387 493,43

-2 669 019,21

-281 525,78

703888

Statens kunstnerstipend2)

-8 896 481,03

9 313 896,00

417 414,97

708049

Diskrimineringsnemnda

-681 206,00

-133 091,00

-814 297,00

7040

Regnskapsførere under Justis- og beredskapsdepartement

-868 290 819,75

54 002 355,13

-814 288 464,62

704100

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)3)

-2 698 677,22

-11 144 102,45

-13 842 779,67

704143

Hovedredningssentralen Sør-Norge*)

-1 805 683,00

1 805 683,00

0,00

704144

Hovedredningssentralen*)

-3 200 350,28

-3 302 091,06

-6 502 441,34

704197

Politiets sikkerhetstjeneste

-25 570 873,66

4 332 270,22

-21 238 603,44

704266

Sysselmannen på Svalbard

-1 386 436,00

-190 310,50

-1 576 746,50

704285

Spesialenheten for politisaker

-1 710 747,97

94 569,90

-1 616 178,07

704460

Riksadvokaten

-9 628 660,49

-299 420,42

-9 928 080,91

704471

Generaladvokaten

-205 852,00

-2 642,00

-208 494,00

704472

Domstolene i Norge4)

-138 642 166,41

29 121 292,17

-109 520 874,24

704475

Politi- og lensmannsetaten5)

-527 794 331,35

39 675 543,68

-488 118 787,67

704476

Kontoret for voldsoffererstatning

-819 984,20

99 545,40

-720 438,80

704482

Statens sivilrettsforvaltning

-3 696 797,97

-282 567,11

-3 979 365,08

704485

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

-543 017,00

-229 690,00

-772 707,00

704488

Konfliktrådene

-4 542 302,40

489 726,30

-4 052 576,10

704492

Kriminalomsorgsdirektoratet

-91 623 071,46

-4 203 085,85

-95 826 157,31

704493

Sivil klareringsmyndighet

-966 046,25

-60 721,75

-1 026 768,00

704499

Justis- og beredskapsdepartementet

-14 438 729,78

791 164,15

-13 647 565,63

705010

Utlendingsdirektoratet

-23 392 157,86

-805 669,55

-24 197 827,41

705011

Utlendingsnemnda

-6 225 596,55

460 807,88

-5 764 788,67

717051

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

-9 399 337,90

-2 347 946,88

-11 747 284,78

7050

Regnskapsførere under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-288 366 970,57

-16 153 984,81

-304 520 955,38

705001

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-6 879 319,41

-6 660 901,68

-13 540 221,09

705031

Husbanken

-20 288 541,21

-492 966,96

-20 781 508,17

705032

Kompetansesenter for distriktsutvikling

-933 739,45

-112 536,50

-1 046 275,95

705033

Husleietvistutvalget

-912 346,00

-158 243,00

-1 070 589,00

705034

Valgdirektoratet

-1 210 823,00

270 642,03

-940 180,97

705035

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

-5 125 234,87

-166 817,27

-5 292 052,14

705870

Direktoratet for byggkvalitet

-2 879 345,82

352 656,55

-2 526 689,27

706721

Internasjonalt reindriftssenter

-174 280,60

-298,83

-174 579,43

713370

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

-19 067 568,85

10 322 834,35

-8 744 734,50

715002

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

-16 099 025,38

-683 182,20

-16 782 207,58

715003

Datatilsynet

-1 836 770,00

-131 697,04

-1 968 467,04

715006

Digitaliseringsdirektoratet

-12 061 781,57

352 238,22

-11 709 543,35

715203

Fylkesmannen i Oslo og Viken

-21 908 498,93

469 503,93

-21 438 995,00

715204

Fylkesmannen i Innlandet

-7 706 770,15

-316 857,03

-8 023 627,18

715207

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

-6 017 021,39

-121 803,74

-6 138 825,13

715210

Fylkesmannen i Agder

-6 513 204,50

1 521 688,66

-4 991 515,84

715211

Fylkesmannen i Rogaland

-3 122 900,99

-1 669 477,09

-4 792 378,08

715212

Fylkesmannen i Vestland

-12 385 777,92

2 010 846,73

-10 374 931,19

715215

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

-4 316 059,25

446 873,76

-3 869 185,49

715216

Fylkesmannen i Trøndelag

-9 995 772,75

-661 437,68

-10 657 210,43

715218

Fylkesmannen i Nordland

-5 040 301,49

378 836,79

-4 661 464,70

715220

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

-9 809 055,07

1 655 512,16

-8 153 542,91

724080

Statens kartverk

-114 082 831,97

-22 759 398,97

-136 842 230,94

7060

Regnskapsførere under Arbeids- og sosialdepartementet

-9 616 666 706,65

-1 107 880 906,66

-10 724 547 613,31

706001

Arbeids- og sosialdepartementet

-6 653 750,67

-427 099,20

-7 080 849,87

706002

Arbeidsretten

-351 125,25

5 219,25

-345 906,00

706003

Riksmekleren

-121 943,00

-509 740,00

-631 683,00

706500

Arbeids- og velferdsetaten6)

-9 570 893 603,50

-1 111 205 127,58

-10 682 098 731,08

706544

Trygderetten

-3 606 228,81

-136 957,19

-3 743 186,00

715104

Arbeidstilsynet

-17 397 311,18

-367 941,53

-17 765 252,71

715510

Statens pensjonskasse forsikring

-8 621 916,34

4 505 638,02

-4 116 278,32

718006

Petroleumstilsynet

-9 020 827,90

255 101,57

-8 765 726,33

7070

Regnskapsførere under Helse- og omsorgsdepartementet

1 066 221 921,56

-1 434 800 870,45

-368 578 948,89

707001

Helse- og omsorgsdepartementet7)

1 190 721 560,28

-1 199 849 249,88

-9 127 689,60

707002

Helsedirektoratet8)

-24 266 505,56

-77 054 659,27

-101 321 164,83

707003

Folkehelseinstituttet9)

-31 325 749,90

-162 980 804,40

-194 306 554,30

707004

Statens helsetilsyn

-4 717 792,00

232 046,90

-4 485 745,10

707005

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

-6 450 837,67

-6 015 287,97

-12 466 125,64

707006

Statens legemiddelverk

-15 211 945,74

-2 528 966,81

-17 740 912,55

707007

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

-2 348 765,20

984 035,08

-1 364 730,12

707008

Bioteknologirådet

-346 242,00

-6 560,00

-352 802,00

707010

Norsk pasientskadeerstatning

-4 426 323,00

-372 150,08

-4 798 473,08

707011

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

-4 552 949,66

-437 924,34

-4 990 874,00

707013

Helseøkonomiforvaltningen HELFO

-14 097 975,09

3 367 885,61

-10 730 089,48

707017

Direktoratet for E-helse

-16 754 552,90

9 860 764,71

-6 893 788,19

7080

Regnskapsførere under Barne- og familiedepartementet

-210 541 742,04

-26 433 048,47

-236 974 790,51

708001

Barne- og familiedepartementet

-5 789 198,66

619 469,04

-5 169 729,62

708050

Barneombudet

-595 740,48

23 067,71

-572 672,77

708052

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

-194 867 787,47

-28 761 815,65

-223 629 603,12

708058

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

-7 030 997,46

561 354,46

-6 469 643,00

708059

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget*)

-785 482,80

785 482,80

0,00

708068

Forbrukertilsynet

-1 472 535,17

339 393,17

-1 133 142,00

7090

Regnskapsførere under Nærings- og fiskeridepartementet

-121 011 257,57

-16 547 635,51

-137 558 893,08

709002

Nærings- og fiskeridepartementet

-12 149 463,93

-504 201,59

-12 653 665,52

709402

Norges geologiske undersøkelse10)

-7 139 426,53

-9 813 830,84

-16 953 257,37

709403

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

-1 388 138,30

107 671,30

-1 280 467,00

709405

Sjøfartsdirektoratet

-10 551 862,67

487 433,50

-10 064 429,17

709410

Justervesenet

-5 458 362,84

-663 822,22

-6 122 185,06

709411

Registerenheten i Brønnøysund

-14 128 614,64

3 994 800,83

-10 133 813,81

709413

Norsk Akkreditering

-1 716 605,48

-335 460,51

-2 052 065,99

709415

Patentstyret

-9 885 344,59

-4 823 803,81

-14 709 148,40

709416

Regelrådet

-652 025,05

100 137,65

-551 887,40

709440

Innovasjon Norge11)

1 848 328,55

-3 775 898,45

-1 927 569,90

709441

Eksportkreditt Norge AS12)

6 240 335,45

-6 318 136,11

-77 800,66

709442

Klagenemnda for industrielle rettigheter

-415 320,00

150 386,00

-264 934,00

709445

Klagenemndssekretariatet (KNS)

-773 970,50

-328 930,50

-1 102 901,00

709446

Norsk nukleær dekommisjonering

-632 848,00

-3 220 953,50

-3 853 801,50

710700

Fiskeridirektoratet

-13 291 865,64

1 616 878,17

-11 674 987,47

710710

Havforskningsinstituttet

-47 223 073,73

5 759 990,91

-41 463 082,82

715810

Konkurransetilsynet

-3 692 999,67

1 020 103,66

-2 672 896,01

7110

Regnskapsførere under Landbruks- og matdepartementet

32 927 942,16

3 781 892,82

36 709 834,98

711001

Landbruks- og matdepartementet

-4 597 753,70

257 503,30

-4 340 250,40

711090

Landbruksdirektoratet

74 622 270,15

2 110 253,70

76 732 523,85

711315

Mattilsynet

-37 096 574,29

1 414 135,82

-35 682 438,47

7130

Regnskapsførere under Samferdselsdepartementet

1 504 071 349,86

-1 483 478 117,79

20 593 232,07

710720

Kystverket

-185 791 794,82

4 105 725,94

-181 686 068,88

713101

Samferdselsdepartementet

-5 743 732,14

72 215,46

-5 671 516,68

713160

Statens vegvesen13)

1 714 844 379,28

-1 487 672 129,94

227 172 249,34

713211

Statens jernbanetilsyn

-2 689 429,00

332 739,10

-2 356 689,90

713212

Luftfartstilsynet

-7 302 129,58

651 887,37

-6 650 242,21

713213

Jernbanedirektoratet

-7 234 783,80

-1 101 429,51

-8 336 213,31

713215

Vegtilsynet

-456 937,80

103 769,80

-353 168,00

713216

Norsk jernbanemuseum

886 292,72

-283 481,01

602 811,71

713371

Statens havarikommisjon

-2 440 515,00

312 585,00

-2 127 930,00

7140

Regnskapsførere under Klima- og miljødepartementet

-76 372 812,62

-12 309 101,30

-88 681 913,92

714401

Klima- og miljødepartementet

-18 810 958,08

-3 864 428,10

-22 675 386,18

714410

Norsk Polarinstitutt

-14 756 652,95

-6 158 449,96

-20 915 102,91

714414

Artsdatabanken

-998 088,46

26 474,65

-971 613,81

714415

Miljødirektoratet

-37 455 330,35

-2 121 235,72

-39 576 566,07

714429

Riksantikvaren

-4 351 782,78

-191 462,17

-4 543 244,95

7160

Regnskapsførere under Finansdepartementet

2 721 520 793,56

2 710 931 373,57

5 432 452 167,13

716001

Finansdepartementet

-14 916 926,31

796 480,29

-14 120 446,02

716002

FIN Statsgjeldsforvaltning

0,00

0,00

0,00

716010

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

-12 901 121,57

-6 197 718,08

-19 098 839,65

716105

Skatteetaten

-168 420 881,68

-23 585 293,47

-192 006 175,15

716106

Finanstilsynet

-13 854 201,65

-6 689 170,45

-20 543 372,10

716200

Skatteetaten inntektsregnskapet for skatt og folketrygd14)

3 443 445 913,55

3 168 764 420,45

6 612 210 334,00

716221

Skatteetaten merverdiavgiftsregnskapet15)

-171 776 176,00

-66 351 801,00

-238 127 977,00

716222

Skatteetaten petroleumsskatteregnskapet16)

0,00

-432 055 351,00

-432 055 351,00

716223

Skatteetaten innkrevingsregnskapet for oppdrag og særavgifter17)

-198 303 538,66

75 682 269,75

-122 621 268,91

716600

Statistisk sentralbyrå

-37 896 283,01

-4 884 128,91

-42 780 411,92

716707

Skatteetaten innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetaling

-40 852 801,07

-24 572,77

-40 877 373,84

738400

Tolletaten

-63 003 190,04

5 476 238,76

-57 526 951,28

7170

Regnskapsførere under Forsvarsdepartementet

-1 062 554 564,28

19 243 859,53

-1 043 310 704,75

717001

Forsvarsdepartementet

-14 249 965,00

13 415 270,34

-834 694,66

717050

Forsvarets regnskapsadministrasjon

-763 210 967,10

-51 812 375,60

-815 023 342,70

717052

Forsvarsmateriell18)

-217 752 814,69

65 324 692,03

-152 428 122,66

724090

Forsvarsbygg

-67 340 817,49

-7 683 727,24

-75 024 544,73

7180

Regnskapsførere under Olje- og energidepartementet

-62 046 935,05

13 325 003,91

-48 721 931,14

718001

Olje- og energidepartementet

-7 084 938,26

1 084 332,69

-6 000 605,57

718005

Oljedirektoratet

-23 864 847,79

5 552 168,13

-18 312 679,66

718010

Norges vassdrags- og energidirektorat

-31 097 149,00

6 688 503,09

-24 408 645,91

Kontogruppe 70/71 samla

-6 996 643 997,74

-2 327 404 119,03

-9 324 048 116,77

1) Konto 701110: Endringar i mellomværet skuldast hovudsakleg postering av innbetaling frå ESA av Noregs del av ESA si bot til Telenor på om lag 99,5 mill. euro inntil endeleg oppgjer er avklart.

2) Konto 703888: Rapportering til statsrekneskapen for Statens kunstnarstipend vil frå 1.1.2021 inngå i rapporteringa til Norsk kulturråd (703815). Endringa skuldast at forskotstrekk for 6. termin vart oppgjort før 31.12.2020 som ledd i avviklinga.

3) Konto 704100: Endringa på netto -11,1 mill. kroner skuldast hovudsakleg at oppgjerskonto for meirverdiavgift er redusert med 11,4 mill. kroner som følgje av monaleg høgare kjøp/investeringar til naudnettet ved utgangen av 2020.

4) Konto 704472: Endringa kjem i hovudsak av ein reduksjon i innbetalingar av forskot i sivile saker, mellom anna dødsbu.

5) Konto 704475: Reduksjonen i mellomværet skuldast hovudsakleg at ein i 2019 hadde to store tvangssaker som aleine utgjorde 18 mill. kroner som er oppgjort i 2020. I tillegg er mottekne forskotsbetalingar frå kundar reduserte i 2020 grunna Covid-19, då ein ikkje har fått gjennomført dei aktivitetane ein normalt sett ville ha utført.

6) Konto 706500: Endringa kjem i hovudsak av ein auke i skattetrekk frå auka utbetalingar til stønader og pensjonar.

7) Konto 707001: Endringa kjem av at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 krediterte driftskredittar med 1,2 mrd. kroner og debiterte konto for mellomvære med statskassa tilsvarande. I januar 2020 har Noregs Bank overført beløpet på 1,2 mrd. kroner frå dei regionale helseføretaka sine konti til Helse- og omsorgsdepartementet sin oppgjerskonto i Noregs Bank, og saldoen på mellomværet for Helse- og omsorgsdepartementet er kreditert med same beløp.

8) Konto 707002: Endringa skuldast i all hovudsak innbetaling frå Europakommisjonen for prosjekt kor Helsedirektoratet er koordinator.

9) Konto 707003: For å tilpasse seg dei nye reglane ved rapporteringa til statsrekneskapen 2020, har FHI gjort ei teknisk eingongsføring mot mellomvære med statskassa. Bakgrunnen for føringa er at mottekne forskotsbetalingar knytte til prosjekter og andre tidsavgrensa oppgåver frå 1. januar 2020 skal inngå som del av mellomvære, jf. rundskriv R-101. FHI hadde per 1. januar 2020 motteke forskotsinnbetalingar på i alt 145 mill. kroner. Av desse er 71 mill kroner ikkje nytta per 31.12.2020. Samla forskotsbetalingar per 31.12.2020 er 141 mill. kroner. Sjå òg kap. 0745, post 21 i vedlegg 2.1.

10) Konto 709402: Endringa skuldast i hovudsak dei nye retningslinjene for mellomvære med statskassa om at mottatte forskotsbetalingar knytte til prosjekt skal inngå som ein del av mellomvære frå 1.1.2020.

11) Konto 709440: Endringa skuldast mellom anna utbetaling i 2020, ført på ein bankkonto som ikkje er ein del av mellomværet. Mellomværet vert kontoregulert i 2021.

12) Konto 709441: Endringa kjem i hovudsak av bankinnskot utanfor statens konsernkonto, samt renter og garantipremie til garantist som stod på interimskonto per 31.12.2020 og som vart overført januar 2021.

13) Konto 713160: Det er fleire grunnar til endringa i mellomværet. Regionreforma medførte at mellomværet med fylkeskommunane, med unntak av Oslo, vart gjort opp i 2020. Vidare har Statens vegvesen i samarbeidsprosjekt som skal finansierast med bompengar fortløpande refundert til kommunane dei utlegg dei har hatt og rekvirert tilsvarande beløp frå bomselskapa. I i 2020 vart det vidare refundert midlar knytte til forskot til vegarbeid. Røyrsle i mellomværet må òg sjåast i samanheng med konto 840013 Deposita og asetjingar under Samferdselsdepartementet.

14) Konto 716200: Mellomværet gjeld staten si del og inntektsføring av det periodiske oppgjeret frå skatterekneskapen. Nivået i desember vil naturleg svinge og heng mellom anna saman med nivået på det periodiske oppgjeret og forskot for alle kommunane i landet. Den store auka knyt seg i stort til restskatt upersonlege skattytarar. Dette skuldast i hovudsak utsett avrekningstidspunkt for inntektsåret 2019 som følgje av utsett frist for levering av skattemelding for næringsdrivande, og endring i likning for tidlegare år på nokre store aktørar.

15) Konto 716221: Endringa kjem for det meste av auke i uplasserte innbetalingar av meirverdiavgift, som ikkje vart ført i 2020, men i januar 2021.

16) Konto 716222: Endring i mellomværet skuldast ei innbetaling på 427 mill. kr som ikkje er plassert mot krav per 31.12.2020.

17) Konto 716223: Endringa kjem av lågare akonto forskotsinnbetalte særavgifter.

18) Konto 717052: Endring i mellomværet skuldast i all hovudsak reduksjon i skyldig meirverdiavgift for 6. termin 2020 i forhold til 6. termin 2019.

*) Rekneskapsførarar merka med stjerneteikn, og der mellomværet med statskassa er null per 31.12.2020 er enten avvikla eller slegne saman med andre einingar:

– i 2020 vart Hovedredningssentralen Sør-Norge (704143) slegen saman med Hovedredningssentralen (704144).

– i 2020 vart Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget (708059) avvikla.

Tabell 3.10 Note til kapitalrekneskapens konto 82, spesifikasjon av kontantbehaldning for verksemder med særskilde fullmakter (tal i 1 000 kroner).

Dei etterfølgjande tabellane syner kontantbehaldninga i dei nettobudsjetterte verksemdene per 31.12 dei siste tre åra, og endring i behaldninga frå 2019 til 2020. Verksemda si behaldning på oppgjerskonti i Noregs Bank kjem fram i første line i tabellen, og samsvarar med beløp bokførte på konti i kapitalrekneskapen sin kontogruppegruppe 82 Verksemder med særskilde fullmakter. Tabellane spesifiserar òg dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i, og er basert på spesifikasjonar som er sende inn frå dei einskilde fagdepartementa på ein standard mal for oppstillinga. Tala i tabellane baserer seg på verksemda si eiga balanseoppstilling. Postane på eigedelsida av balansen er ikkje spesifiserte kvar for seg, men er inkluderte saman med dei relaterte postane på gjeldssida av balansen. Tala i tabellane er difor nettotal, og gruppa «Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår», inneheld til dømes òg fordringar og andre omløpsmidlar.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet

Konto 820201 Noregs Forskingsråd Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

4 887 513

5 426 628

6 007 415

580 786

Behaldningar på andre bankkonti

63 455

58 693

66 857

8 165

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

4 950 968

5 485 321

6 074 272

588 951

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

41 338

41 744

42 421

677

Skattetrekk og offentlege avgifter

39 945

40 571

41 930

1 359

Gjeld til leverandørar

41 121

46 452

41 138

-5 314

Gjeld til oppdragsgivarar

-129 016

-99 263

-126 363

-27 100

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

33 619

30 059

57 218

27 159

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

27 006

59 564

56 344

-3 219

Forskingsforpliktingar 1)

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1 847 806

2 252 039

2 038 717

-213 323

Forskingsforpliktingar under handsaming

3 007 147

3 140 067

3 963 693

823 626

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

4 854 953

5 392 107

6 002 410

610 303

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

68 690

33 331

15 199

-18 133

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

68 690

33 331

15 199

-18 133

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

319

319

319

0

Sum langsiktig gjeld

319

319

319

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

4 950 968

5 485 321

6 074 272

588 951

1) Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve for rådet er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetjingane for å dekkje ulike rettslege forpliktingar, vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetjingar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetjingane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadane ikkje er avslutta, og midlane ennå ikkje er fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er difor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.

Konto 820203 Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

52 714

74 941

80 243

5 302

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

2

4

4

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

52 716

74 944

80 246

5 302

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

4 368

4 585

4 895

310

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 802

5 037

5 354

317

Gjeld til leverandørar

2 418

933

1 890

957

Gjeld til oppdragsgivarar

-3 182

-2 565

-1 354

1 211

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

2 313

18 004

2 819

-15 185

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

10 719

25 994

13 604

-12 390

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

9 428

2 001

11 374

9 373

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

10 977

14 463

13 757

-706

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

20 405

16 464

25 130

8 667

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

16 136

26 959

35 904

8 945

Fri verksemdskapital

5 457

5 528

5 608

81

Sum andre avsetjingar

21 592

32 487

41 512

9 025

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

52 716

74 944

80 246

5 302

Konto 820243 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) 1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

235 272

337 986

505 624

167 638

Behaldningar på andre bankkonti

174 340

213 285

184 551

-28 734

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

409 612

551 271

690 175

138 904

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 449

8 040

9 400

1 361

Skattetrekk og offentlege avgifter

7 866

8 445

9 229

783

Gjeld til leverandørar

5 474

16 833

9 513

-7 320

Gjeld til oppdragsgivarar

-5 713

-2 489

-11 923

-9 434

Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m. 2)

185 281

275 756

444 310

168 554

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

188 937

211 084

197 832

-13 252

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

389 294

517 670

658 362

140 692

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

338

162

102

-61

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

11 074

10 450

8 007

-2 443

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

1 280

0

-1 280

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

105

159

117

-42

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

11 517

12 052

8 226

-3 826

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

8 801

21 549

23 587

2 038

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 801

21 549

23 587

2 038

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

409 612

551 271

690 175

138 904

1) Diku er eit resultat av at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) vart slegne saman 1. januar 2018.

2) Denne lina er valfri for spesifisering av gjeld knytte til tilskotsforvaltning, jf. endring i oppstillingsplan SRS fastsett frå 2019/2020.

Konto 820245 Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning1) Kontantbehaldning i perioden 2018–2020

Balansedag (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

47 910

61 431

85 430

23 999

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

47 910

61 431

85 430

23 999

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

12 909

14 790

16 002

1 212

Skattetrekk og offentlege avgifter

11 980

12 815

8 662

-4 153

Gjeld til leverandørar

28 912

41 519

49 578

8 059

Gjeld til oppdragsgivarar

-5 269

-3 111

11 027

14 138

Gjeld knytt til tilskotsforvaltning m.m. 2)

0

2 007

3 244

1 237

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-450

15 918

5 812

-10 106

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

48 082

83 938

94 325

10 387

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

5

-13 744

-2 787

10 957

Fri verksemdskapital

-177

-5 769

-3 113

2 656

Sum andre avsetjingar

-172

-19 513

-5 900

13 613

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

-2 994

-2 995

-1

Sum langsiktig gjeld

0

-2 994

-2 995

-1

Sum netto gjeld og forpliktingar

47 910

61 431

85 430

23 999

1) Unit vart oppretta 1. januar 2018 som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, etter ei samanslåing av Bibsys, Ceres og deler av Uninett.

2) Denne lina er valfri for spesifisering av gjeld knytte til tilskotsforvaltning, jf. endring i oppstillingsplan SRS fastsett frå 2019/2020.

Sum konto 820204 til 820240, 820244 og 820246 Universitet og høgskular Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

12 954 402

12 445 593

13 836 707

1 391 113

Behaldningar på andre bankkonti

671 633

772 558

784 264

11 707

Andre kontantbehaldningar

674

543

226

-317

Sum kontantar og kontantekvivalentar

13 626 710

13 218 694

14 621 196

1 402 502

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 386 735

2 532 083

2 613 095

81 011

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 055 212

2 143 081

2 133 088

-9 993

Gjeld til leverandørar

2 011 124

2 207 314

1 683 255

-524 059

Gjeld til oppdragsgivarar

-571 792

-456 008

-370 282

85 726

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

957 221

794 675

696 404

-98 271

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

6 838 500

7 221 145

6 755 560

-465 586

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

393 173

111 588

362 411

250 824

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

621 199

474 854

521 301

46 448

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 577 596

1 016 681

1 534 491

517 811

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

890 275

436 979

743 130

306 151

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

73 995

75 685

126 919

51 234

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 556 238

2 115 786

3 288 253

1 172 467

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

2 688 704

3 267 093

3 891 928

624 836

Fri verksemdskapital

630 737

691 842

750 870

59 028

Sum andre avsetjingar

3 319 441

3 958 934

4 642 798

683 864

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

1

0

-1

Anna langsiktig gjeld

-87 470

-77 173

-65 416

11 757

Sum langsiktig gjeld

-87 470

-77 172

-65 415

11 757

Sum netto gjeld og forpliktingar

13 626 710

13 218 694

14 621 196

1 402 502

Verksemder med særskilde fullmakter under Kulturdepartementet

Konto 820302 Likestillings- og diskrimineringsombodet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

19 187

23 262

22 033

-1 229

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

19 187

23 262

22 033

-1 229

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 444

2 570

2 884

314

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 240

2 174

2 349

175

Gjeld til leverandørar

1 898

1 853

3 644

1 791

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 828

1 184

1 008

-176

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 409

7 781

9 885

2 104

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

9 802

14 234

1 254

-12 980

Fri verksemdskapital

0

0

7 716

7 716

Sum andre avsetjingar

9 802

14 234

8 970

-5 264

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

976

1 247

3 178

1 931

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

976

1 247

3 178

1 931

Sum netto gjeld og forpliktingar

19 187

23 262

22 033

-1 229

Verksemder med særskilde fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konto 820501 Sametinget Kontantbehaldning i perioden 2018–2020 1)

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

161 256

177 013

198 437

21 424

1) Sametinget er ikkje omfatta av kravet til å spesifisere dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i. Samla behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank, og som inngår i kontogruppe 82, går fram av tabellen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

Konto 820601 Statens arbeidsmiljøinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

67 545

93 834

117 059

23 225

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

67 545

93 834

117 059

23 225

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 059

7 390

8 418

1 029

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 271

6 554

6 917

363

Gjeld til leverandørar

5 298

6 171

5 592

-579

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

2 116

2 330

1 915

-415

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

20 743

22 445

22 842

398

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

8 101

6 340

16 693

10 353

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

4 535

4 236

4 236

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

26 166

53 813

66 287

12 474

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

38 801

64 389

87 216

22 827

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

8 000

7 000

7 000

0

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 000

7 000

7 000

0

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

67 545

93 834

117 059

23 225

Verksemder med særskilde fullmakter under Barne- og familiedepartementet

Konto 820803 Forbrukarrådet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

39 153

27 225

50 823

23 598

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

55

108

33

-75

Sum kontantar og kontantekvivalentar

39 208

27 333

50 855

23 523

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

8 630

9 223

9 210

-13

Skattetrekk og offentlege avgifter

7 612

7 569

7 869

300

Gjeld til leverandørar

7 331

6 412

4 495

-1 916

Gjeld til oppdragsgivarar

-67

1 871

2 001

130

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

5 130

2 018

3 762

1 744

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

28 636

27 094

27 338

244

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

10 572

239

23 517

23 279

Sum andre avsetjingar

10 572

239

23 517

23 279

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

39 208

27 333

50 855

23 523

Konto 820805 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

11 822

11 686

18 744

7 058

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

11 822

11 686

18 744

7 058

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

5 452

5 401

6 019

618

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 102

5 439

6 400

961

Gjeld til leverandørar

1 156

932

83

-849

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-886

-86

6 242

6 328

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

11 822

11 686

18 744

7 058

Sum netto gjeld og forpliktingar

11 822

11 686

18 744

7 058

Verksemder med særskilde fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

Konto 820901 Norsk romsenter Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

93 440

89 632

82 186

-7 446

Behaldningar på andre bankkonti

9 625

8 447

8 970

523

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

103 065

98 079

91 157

-6 922

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 435

3 424

3 486

63

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 927

4 446

3 759

-687

Gjeld til leverandørar

10 140

9 066

13 319

4 253

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

0

0

0

0

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

17 502

16 936

20 565

3 629

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

70 425

64 705

53 260

-11 445

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

-573

1 086

-18

-1 105

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

69 852

65 792

53 242

-12 550

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

236

-143

23

166

Fri verksemdskapital

15 537

15 537

17 370

1 832

Sum andre avsetjingar

15 773

15 395

17 393

1 998

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-62

-43

-43

0

Sum langsiktig gjeld

-62

-43

-43

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

103 065

98 079

91 157

-6 922

Verksemder med særskilde fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

Konto 821104 Veterinærinstituttet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

72 881

120 960

189 326

68 366

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

72 881

120 960

189 326

68 366

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

21 603

21 336

20 972

-364

Skattetrekk og offentlege avgifter

27 189

28 359

20 564

-7 795

Gjeld til leverandørar

-26 746

-20 575

21 129

41 704

Gjeld til oppdragsgivarar

5 286

12 587

8 110

-4 477

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

22 290

28 220

-16 632

-44 852

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår 1)

49 622

69 927

54 143

-15 784

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

19 669

9 916

4 816

-5 100

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

12 000

0

-12 000

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

19 666

64 571

44 905

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

3 174

5 953

2 779

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår 1)

19 669

44 756

75 340

30 584

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

40 580

40 580

Fri verksemdskapital

3 640

6 327

19 314

12 987

Sum andre avsetjingar 1)

3 640

6 327

59 894

53 567

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-50

-50

-50

0

Sum langsiktig gjeld

-50

-50

-50

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

72 881

120 960

189 326

68 366

1) Tala for 2019 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2019–2020). Verksemda har gjort omklassifiseringar innanfor dei hovudgruppene som er avmerkte. Tala samsvarer med endelege tal i LMDs Prop. 1 S (2020–2021).

Konto 821105 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

219 082

226 395

382 185

155 791

Behaldningar på andre bankkonti

4 730

8 731

10 394

1 663

Andre kontantbehaldningar

26

8

10

2

Sum kontantar og kontantekvivalentar

223 838

235 134

392 589

157 455

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

43 702

46 171

46 251

80

Skattetrekk og offentlege avgifter

43 334

52 811

42 670

-10 141

Gjeld til leverandørar

8 482

33 631

46 668

13 036

Gjeld til oppdragsgivarar 1)

-70 358

-76 410

-47 109

29 301

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår 1)

50 918

62 248

44 105

-18 144

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

76 079

118 453

132 585

14 132

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd 1)

17 810

8 112

21 996

13 884

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet 1)

96 268

83 002

97 165

14 163

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

97 836

97 836

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

114 078

91 114

216 997

125 883

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

25 502

17 630

17 630

0

Fri verksemdskapital 1)

8 149

7 878

25 323

17 445

Sum andre avsetjingar

33 652

25 508

42 954

17 445

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

29

59

54

-5

Sum langsiktig gjeld

29

59

54

-5

Sum netto gjeld og forpliktingar

223 838

235 134

392 589

157 455

1) Tala for 2019 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2019–2020). Omgrupperingane er mellom dei linene som er avmerkte. Tala samsvarer med endelege tal i LMDs Prop. 1 S (2020–2021).

Verksemder med særskilde fullmakter under Samferdselsdepartementet

Konto 821301 Senter for oljevern og marint miljø Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

20 749

27 080

18 109

-8 972

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

20 749

27 080

18 109

-8 972

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

225

865

1 097

232

Skattetrekk og offentlege avgifter

252

352

620

269

Gjeld til leverandørar

1 719

3 683

811

-2 872

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

54

239

275

37

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

2 250

5 138

2 804

-2 334

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

-1 103

-838

265

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

-1 103

-838

265

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

18 499

23 045

16 143

-6 903

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

18 499

23 045

16 143

-6 903

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

20 749

27 080

18 109

-8 972

Verksemder med særskilde fullmakter under Klima- og miljødepartementet

Konto 821401 Norsk Kulturminnefond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

172 382

181 590

179 315

-2 275

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

2

2

3

1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

172 384

181 592

179 318

-2 274

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 063

1 107

1 137

30

Skattetrekk og offentlege avgifter

822

838

834

-4

Gjeld til leverandørar

35

511

1 298

787

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår 1)

1 228

1 721

509

-1 212

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 148

4 177

3 778

-399

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

157 680

167 169

159 587

-7 582

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

157 680

167 169

159 587

-7 582

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål 1)

11 556

10 246

15 953

5 707

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

11 556

10 246

15 953

5 707

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

172 384

181 592

179 318

-2 274

1) Tala for 2019 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2019–2020). Omgrupperingane er mellom dei linene som er avmerkte.

Konto 821402 Meteorologisk Institutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

160 015

198 745

246 159

47 414

Behaldningar på andre bankkonti

24 392

3 272

-3

-3 275

Andre kontantbehaldningar

45

38

41

3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

184 451

202 055

246 197

44 142

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

28 215

30 028

31 221

1 193

Skattetrekk og offentlege avgifter

26 588

40 360

38 646

-1 714

Gjeld til leverandørar

40 022

29 724

21 580

-8 144

Gjeld til oppdragsgivarar

-23 819

-30 384

-21 555

8 829

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

24 923

20 370

25 342

4 972

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

95 929

90 097

95 235

5 137

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

18 764

48 561

58 851

10 290

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

21 000

21 000

13 771

-7 229

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

14300

14 300

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

38 584

38 584

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

13 820

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

53 584

69 561

125 506

55 945

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

19 953

24 767

5 000

-19 767

Fri verksemdskapital

14 985

17 630

20 457

2 827

Sum andre avsetjingar

34 938

42 397

25 457

-16 940

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

184 451

202 055

246 197

44 142

Verksemder med særskilde fullmakter under Forsvarsdepartementet

Konto 821701 Forsvarets Forskingsinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2018–2020

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2018

2019

2020

Endring 2019 til 2020

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

647 128

848 450

734 183

-114 267

Behaldningar på andre bankkonti

0

6

0

-6

Andre kontantbehaldningar

20

0

17

17

Sum kontantar og kontantekvivalentar

647 148

848 456

734 200

-114 256

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

81 153

85 963

95 222

9 259

Skattetrekk og offentlege avgifter

56 633

162 691

68 543

-94 148

Gjeld til leverandørar

68 596

65 576

59 719

-5 857

Gjeld til oppdragsgivarar

356 451

459 875

425 495

-34 380

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-19 071

-15 078

-18 950

-3 872

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

543 762

759 027

630 029

-128 998

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

84 594

55 816

48 975

-6 841

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

84 594

55 816

48 975

-6 841

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

18 792

33 613

55 196

21 583

Sum andre avsetjingar

18 792

33 613

55 196

21 583

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

647 148

848 456

734 200

-114 256

Tabell 3.11 Note til kapitalrekneskapens konto 8101 Ordinære fond under Utanriksdepartementet – Gjeldsbrevordninga (tal i kroner)

Gjeldsbrevordninga vert administrert av Utanriksdepartementet (gjelder CFC) og Norad og omfattar gjeldsbrev knytte til ordningar som er nærare spesifiserte i tabellen nedanfor. Gjeldsbreva med tilhøyrande midlar, som vert sette av på særskilt konto i Noregs Bank, speglar norske pliktige bidrag til internasjonale utviklingsbankar/fond. Gjeldsbreva skal tryggje framtidige utbetalingar til dei føremåla som bankane/fonda skal dekkje. Påfyll og trekk under ordningane skjer over konto i Noregs Bank. Midlane er i kapitalrekneskapen bokførte som ei forplikting i kontogruppe 81. Tabell 3.11 syner gjeldsbrev med uteståande beløp per 31.12.2019, dato for når gjeldsbrevet vart gjeve ut, opphaveleg pålydande og endringar i året med dato for transaksjonane. Kolonnen med uteståande beløp per 31.12.2020 syner Noregs resterande forpliktingar knytte til ordningane.

CFC – Common Fund for Commodities

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2019

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2020

CFC – Common Fund for Commodities, gjeldsbrev 06.11.1991

FRF 3 313 808,00

3 103 987

3 103 987

Sum innestående Norges Bank, jf. konto 8101021)

3 103 987

0

3 103 987

Asian Development Bank (AsDF)

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2019

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2020

Gjeldsbrev av 31.05.2016

64 000 549

35 586 196

16.01.2020

-11 392 000

Gjeldsbrev av 31.05.2016

09.07.2020

-11 392 000

12 802 196

Gjeldsbrev av 08.08.2018

57 359 056

27 762 112

16.01.2020

-21 796 500

Gjeldsbrev av 08.08.2018

09.07.2020

-5 965 612

0

Gjeldsbrev av 11.06.2019

57 359 056

57 359 056

08.07.2020

-15 830 888

41 528 168

Gjeldsbrev av 18.06.2020

57 359 057

18.06.2020

57 359 057

57 359 057

Sum

120 707 364

-9 017 943

111 689 421

The African Development Bank Group (AfDF)

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2019

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2020

Gjeldsbrev av 13.01.2016

588 600 000

541 041 120

07.02.2020

-44 763 030

Gjeldsbrev av 13.01.2016

26.06.2020

-44 763 030

Gjeldsbrev av 13.01.2016

28.08.2020

-44 763 030

Gjeldsbrev av 13.01.2016

27.10.2020

-44 763 030

361 989 000

Gjeldsbrev av 05.01.2018

614 000 000

451 501 000

07.02.2020

-45 456 075

Gjeldsbrev av 05.01.2018

26.06.2020

-45 456 075

Gjeldsbrev av 05.01.2018

28.08.2020

-45 456 075

Gjeldsbrev av 05.01.2018

27.10.2020

-45 456 075

269 676 700

Gjeldsbrev av 15.01.2019

614 000 000

614 000 000

614 000 000

Gjeldsbrev av 03.06.2020

684 000 000

03.06.2020

684 000 000

Gjeldsbrev av 03.06.2020

28.08.2020

-50 684 400

Gjeldsbrev av 03.06.2020

27.10.2020

-50 684 400

582 631 200

Sum

1 606 542 120

221 754 780

1 828 296 900

IDA – International Development Association

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2019

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2020

Gjeldsbrev av 23.09.2015

866 000 000

368 170 000

22.01.2020

-367 250 000

920 000

Gjeldsbrev av 14.11.2016

866 000 000

866 000 000

866 000 000

Gjeldsbrev av 05.12.2017

916 000 000

649 010 000

22.01.2020

-333 110 000

315 900 000

Gjeldsbrev av 22.08.2018

916 000 000

916 000 000

916 000 000

Gjeldsbrev av 15.08.2019

916 000 000

916 000 000

916 000 000

Gjeldsbrev av 04.11.2020

976 000 000

04.11.2020

976 000 000

976 000 000

Sum

3 715 180 000

275 640 000

3 990 820 000

IBRD – International Bank for Reconstruction and Development, GEF – Global Environment Fund

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2019

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2020

GEF V, 4. gjeldsbrev, 10.06.2013

106 334 000

13 160 000

25.03.2020

-13 160 000

0

GEF VI, 2. gjeldsbrev, 10.11.2015

108 000 000

17 280 000

25.03.2020

-17 280 000

0

GEF VI, 3. gjeldsbrev, 09.11.2016

108 000 000

108 000 000

25.03.2020

-47 520 000

60 480 000

GEF VI, 4. gjeldsbrev, 17.11.2017

108 000 000

108 000 000

108 000 000

GEF VII, 1. gjeldsbrev, 05.11.2018

130 000 000

114 400 000

25.03.2020

-41 600 000

72 800 000

GEF VII, 2. gjeldsbrev, 27.06.2019

130 000 000

130 000 000

130 000 000

GEF VII, 3. gjeldsbrev, 12.06.2020

130 000 000

12.06.2020

130 000 000

130 000 000

Sum

490 840 000

10 440 000

501 280 000

Sum innestående Norges Bank, jf. konto 8101031)

5 933 269 484

498 816 837

6 432 086 321

Sum innestående Norges Bank, jf. konto 810102 og 810103

5 936 373 471

498 816 837

6 435 190 308

1) Administrasjonen av Noregs kjernebidrag gjennom dei tre utviklingsfonda International Development Association (IDA), African Development Fund (AfDF) og Asian Development Fund (AsDF), medrekna gjeldsbrevordninga med attverande saldoar for desse, vart overført frå Utenriksdepartementet til Norad i tildelingsbrev nr. 3-2020 til Norad, datert 28. mai 2020. Endringa er ein del av gjennomføringa av reform av bistandsforvaltninga frå 2019 mellom departementet og Norad. Sum utestående 2019 for desse gjeldsbreva er difor omgruppert og flytta frå konto 810102 til 810103.

Til forsida