Meld. St. 31 (2015–2016)

Postsektoren i endring

Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager. I meldingen legges det også opp til at det heretter skal håndheves en grense på 4 km fra nærmeste Post i Butikk for å få tilbud om landposttjeneste. Meldingen legger videre opp til økt handlingsrom til å kunne redusere antall omdelingsdager for inntil 10 prosent av husholdningene, uten å endre postloven. Samferdselsdepartementet orienterer også Stortinget om at gratis hjemkjøring av pakker i landposttjenesten fra 1. mars må bestilles. Sektormeldingen orienterer Stortinget om Postens økonomiske utvikling, oppfølging av hovedstrategier og arbeid med samfunnsansvar. Posten har over flere år gjennomført omfattende effektiviseringstiltak innenfor både post- og logistikksegmentet og har gjennomført omleggingen av ekspedisjonsnettet i tråd med eiers forutsetninger. Når Posten i dag driver sin virksomhet i et fullt konkurranseutsatt marked, legges det i meldingen opp til at staten ikke lenger bør legge særskilte sektorpolitiske føringer på selskapet gjennom eierskapet. Som en følge av ny postlovgivning vil ivaretakelsen av sektorpolitiske mål skje gjennom avtaleinngåelser og sektorspesifikk regulering.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget