Meld. St. 31 (2015–2016)

Postsektoren i endring

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Overgangen til elektronisk kommunikasjon har endret måten folk kommuniserer med hverandre på. Det er en ønsket og fremtidsrettet utvikling, men fører samtidig til behov for omstilling. Postmarkedet har gjennomgått store endringer de siste årene. Fra årtusenskiftet til i dag er brevmengden halvert, postkontor er de fleste steder erstattet av Post i Butikk (PiB) og etterspørselen etter banktjenester i ekspedisjonsnettet er sterkt redusert.

Digitaliseringen er i brevmarkedet postaktørenes tøffeste konkurrent, men fremveksten av internetthandel har samtidig ført til vekst i pakkemarkedet og økt konkurranse på utlevering av pakker til privatkunder. Hoveddelen av omsetningen til Posten Norge AS (Posten) kommer i dag fra logistikkvirksomheten, hvor markedene er preget av økt konsolidering, internasjonalisering og klima/miljøfokus. Logistikkvirksomheten påvirkes også i stor grad av konjunkturutviklingen.

Fra å være i en situasjon på begynnelsen av 2000-tallet der enerettsoverskuddet fullt ut finansierte påleggene om leveringspliktige posttjenester, er man nå i en situasjon der nærmere en halv milliard kroner bevilges til kjøp av ulønnsomme posttjenester hvert år. Servicenivået for de leveringspliktige tjenestene må tilpasses til behovet i befolkningen.

I denne meldingen beskrives de endringer og tilpasninger Samferdselsdepartementet vil gjøre i tilbudet av leveringspliktige posttjenester for å tilpasse det pålagte tilbudet til etterspørselen etter posttjenester. Den viktigste endringen er å slå sammen A- og B-poststrømmene til én felles strøm med krav til to dagers fremsendingstid for minst 85 prosent av sendingene. Det foreslås videre tilpasninger i tilbudet av landposttjeneste og at det åpnes for visse unntak fra kravene til omdelingshyppighet når brevmengden faller ytterligere.

I meldingen beskrives også utviklingen i Postens hovedvirksomhet i perioden fra forrige eiermelding ble lagt fram for Stortinget og til i dag (2012–2015), herunder omtales konsernets økonomiske utvikling, oppfølging av hovedstrategier og arbeid med samfunnsansvar. Posten har over flere år gjennomført omfattende effektiviseringstiltak innenfor både post- og logistikksegmentet og har gjennomført omleggingen av ekspedisjonsnettet i tråd med eiers forutsetninger. Posten jobber langsiktig og systematisk med sitt samfunnsansvar. På HMS-området har Posten oppnådd en markant reduksjon i sykefraværet og på miljø/klimaområdet er det realisert en betydelige reduksjon av CO2-utslipp over tid.

Når Posten i dag driver sin virksomhet i et fullt konkurranseutsatt marked, innebærer dette at staten bør avstå fra å legge særskilte sektorpolitiske føringer på virksomheten gjennom eierskapet. Samferdselsdepartementet legger opp til å avvikle dagens eierkrav til minste antall ekspedisjonssteder, som angitt i forrige eiermelding om Postens virksomhet. Innenfor postlovens krav om områdedekning bør Posten selv, på kommersielt grunnlag, få mulighet til å bestemme antall ekspedisjonssteder. Med utgangspunkt i dagens markedssituasjon, hvor Posten og PostNord AS (PostNord) har tilnærmet samme antall utleveringssteder, forventes det ikke store endringer i samlet antall ekspedisjonssteder. Departementet legger også opp til å avvikle Postens særskilte foreleggelsesplikt for eier (jf. §10 i selskapets vedtekter), utover den kontakt med selskapet som følger av statens prinsipper for god eierstyring. Praksisen med å forelegge eiermeldinger om Postens virksomhet for Stortinget vil følgelig heller ikke bli videreført. Departementet legger også opp til å avvikle vedtektsbestemmelsen om målbruk.

Til forsiden