Meld. St. 35 (2020–2021)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges frem på rad. Gjennom mest mulig åpenhet er det Regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I meldingen gis det innsyn i hva slags forsvarsrelaterte varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2020, til hvilke mottakerland og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om avslag på søknader om lisens av forsvarsmateriell, samt om eksporten av flerbruksvarer for militær sluttbruk. Flerbruksvarer er sivile varer med viktige militære anvendelsesmuligheter, og kontrollistene for slike varer forhandles utelukkende innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene som Norge deltar i. Meldingen redegjør også for gjeldende regelverk, det internasjonale samarbeidet om eksportkontroll, sanksjoner og restriktive tiltak, kontroll med kunnskapsoverføring, omgåelse av eksportkontrollregelverket gjennom oppkjøp av virksomheter, samt Utenriksdepartementets oppgaver og departementets samarbeid med industrien.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget