Forsiden

Midlertidig forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i verdipapirhandelloven § 9-36 (6).

Se forskriften på lovdata.no