Forskrift om miljøavgift for tilreisende til Svalbard

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006.

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 78. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

Reisende til Svalbard skal betale et miljøavgift. Formålet med avgiften er at miljøpåvirker skal bidra til at det blir satt i verk skjøtselstiltak, forebyggende tiltak, informasjonstiltak og lignende for å ivareta Svalbards særegne villmarksnatur og kulturminner. Avgiften går inn i Svalbards miljøvernfond.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov