Forsiden

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. september 2013

Ved utgangen av september 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 496 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 334 har status avsluttet og 162 fortsatt er under behandling.

Siden utgangen av juni 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 26 nye varsler. I perioden juli – september ble 25 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 16 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.7.2013 – 30.9.2013. Totalt for de 16 sakene er det tilbakebetalt 25 799 476 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Tilleggsopplysning: I saken som omhandler TaNo Trust, tidligere rapportert i kvartalsrapport av 30.6.2013, er tilbakebetalingsbeløpet senere korrigert til 43.844 kroner. Nytt vedtak av august 2013 baserte seg på ny informasjon i saken. TaNo Trust får tilbakebetalt differansen, dvs. 13.994 kroner.

 

Avsluttet
(mnd og år)

Land/region

Forvalter

Tilbakebetalt beløp(NOK)

Reaksjon

7.2013

Zimbabwe

International Media Support

0

Sannsynlig misbruk av bil stilt til disposisjon for lokal partner. Bil tilbakeført til IMS og samarbeidet med den lokale partner innstilt.

7.2013

Uganda

Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda

22 983 304

Underslag fra utviklingsfondet for Nord-Uganda, forvaltet av statsministerens kontor i Uganda. Mistenkte anmeldt.

7.2013

Malawi

Riksrevisjonen i Malawi

857 765

Midler ikke brukt i tråd med avtalen og svakheter i økonomiforvaltning. Risikodempende tiltak.

7.2013

Kosovo

Kirkens Nødhjelp

1 161 905

Mangelfull regnskapsføring hos lokal partner. Ansatt hos lokal partner sagt opp for uautoriserte lån fra prosjektet. Samarbeidet avsluttet.

8.2013

Malawi

USaid

95 921

Tyveri av medisiner i et prosjekt implementert av USaid Deliver for Unicef. Tyvene anmeldt.

8.2013

Zimbabwe

Senter for internasjonalisering av utdanning

185 632

Ufullstendig regnskapsrapportering og ikke tilbakebetalte ubrukte midler hos lokal partner.

8.2013

Uganda

Strømmestiftelsen

49 930

Bedrageri hos lokal partner. Strømmestiftelsen har avsluttet samarbeid med organisasjonen.

8.2013

Tanzania

Senter for internasjonalisering av utdanning

25 270

Mangelfull regnskapsføring hos lokal partner.

 

8.2013

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

37 792

Utlån av penger til ansatte hos lokal partner. Samarbeid med partneren er avsluttet

8.2013

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

37 946

To ansatte hos lokal partner sagt opp på grunn av underslag.

9.2013

Uganda

Flyktninghjelpen

259 739

Mislighold ved lokalt kontor. Risikodempende tiltak

9.2013

Palestina

Norsk Folkehjelp

45 205

Underslag og forfalskning av fakturaer hos lokal partner. Lokale påtalemyndigheter informert.

9.2013

Mosambik

Naturvernforbundet

9 297

En ansatt hos lokal partner er anmeldt for tyveri av laptop og kontanter.

9.2013

Georgia

Justisdepartementet

0

Mangelfull økonomistyring ved sendelag. Nye rutiner innført.

9.2013

Indonesia

Regnskogfondet

9 270

Ansatt hos lokal partner sagt opp for uautoriserte lån fra prosjektet.

9.2013

Papua-Ny Guinea

Regnskogfondet

40 500

To ansatte hos lokal partner er sagt opp for underslag.