Møtereferat gruppe B2 12 september

Møtereferat gruppe B2, 12. september

Forum: ”The working group of languages”
Sted: Brussel
Tidspunkt: 12. september 2003
Deltagelse fra Norge: Per Ramberg

 1. Aksjonsplan for å fremme læring av fremmedspråk og språklig mangfold

Paul Holdsworth hadde en gjennomgang av planen som ble vedtatt av EU-kommisjonen 24. juli 2003. Planen skal gjelde f.o.m. 01.01.04 t.o.m. 31.12.06. Tidlig i 2007 skal alle land rapportere inn til Kommisjonen hva som er blitt gjort nasjonalt mht gjennomføring av planen. På bakgrunn av dette revideres planen, og videreføres fram til 2010. I mellomtiden vil det også være nye utdanningsprogram innen EU der en kan prioritere læring av fremmedspråk og språklig mangfold. Holdsworth konsentrerte seg om følgende punkter i sin innledning:

 1. Bakgrunn:
 • 2001: Europa - parlamentet ber om at det tas initiativ for å fremme læring av fremmedspråk i Europa
 • 2003: Europa – kommisjonen foretar en høring blant europeiske land for å få fram en del synspunkter på mulige tiltak for å fremme læring av fremmedspråk
 • 24. juli 2003 ble en aksjonsplan for læring av fremmedspråk (2004 – 2006) vedtatt
 1. Aksjonsplanen:

b1. Livslang læring av fremmedspråk

 • Intensjon om at læring av to fremmedspråk bør starte så tidlig som mulig
 • I videregående læring av fremmedspråk kan følgende titak være aktuelle: Tilsette lærere som har ulike fremmedspråk som morsmål, engasjere gjestelærere fra andre land, dra i gang prosjektarbeid mellom elever / klasser i ulike land, undervise ulike fag på ulike fremmedspråk (for eksempel matematikk på tysk)
 • I høyere utdanning bør alle studenter få et utenlandsopphold på minst ett semester
 • Også elever med særskilte behov må få tilbud om å lære fremmedspråk
 • Det er viktig å sikre læring av flest mulig forskjellige fremmedspråk

b2: Bedre undervisning innen fremmedspråk

 • Viktig å utvikle et læringsmiljø for læring av fremmedspråk
 • Lærerutdanningen må sikre opphold i målspråklandet, det bør innføres en ordning med egne veiledere for språklærere, forholdene må legges til rette for å utvikle et nettverk mellom ulike fremmed - språklærere, en må prioritere økt forskningsinnsats på fremmedspråkdidaktikk, en bør fortsette å spre gode eksempler
 • En bør øke omfanget av utveksling av fremmed - språklærere mellom europeiske land
 • Alle lærere bør kunne undervise sine fag på minst et fremmedspråk
 • Det skal lages test(er) for å dokumentere språkkompetanse (referanseramme vil være ”det europeiske rammeverket)

c. Tiltak på europeisk nivå:

Det foreslås 45 tiltak som kan gjennomføres på europeisk nivå i perioden 2004 – 2006: Av mulige tiltak kan nevnes: Bruke de eksisterende utdanningsprogrammene; øke forskningsinnsatsen på fremmedspråkdidaktikk; gjennomføre studier og analyser; utvikle indikatorer; samle inn og spre gode eksempler; arrangere konferanser; koordinere arbeid i ulike land; legge til rette for utvikling av nettverk mellom lærere i ulike land; lage Web-portaler som kan gi nyttig informasjon med mer)

 1. Reaksjoner fra de ulike land på innholdet i Aksjonsplanen

Det var 20 land som var representert på møtet (fra de nordiske land møtte kun Finland og Norge). Alle land er positive til aksjonsplanen, og mener den er et godt utgangspunkt for å lage en nasjonal plan. Noen land var inne på at det er viktig å sikre en politisk forankring av planen nasjonalt. Tyskland synes planen er god, men ambisjonene er høye, og det vil koste mye penger å realisere planen. De mente derfor at tiltak som ikke er for kostnadskrevende bør prioriteres først. De fleste land mener at planen er ambisiøs, men de mener at det bør en slik plan være. Den skal være noe å strekke seg etter. Litauen mente at det er viktig at hvert enkelt land må ha en klar språkpolitisk bevissthet før en går i gang med utarbeidelse av nasjonale planer. Andre land pekte på viktigheten av at aksjonsplanen legger opp til å dra nytte av det gode arbeidet som er gjort i regi av Europarådet over flere år (for eksempel ved å bruke det europeiske rammeverket som referanseramme og ”the Language Portfolio"). Nederland pekte på at det var mye fokus på behovet for økt satsing på realfag og teknologi i utdanningen, og at fremmedspråklæring fikk en hard kamp for å nå fram politisk.

 1. Mulige framtidige aktiviteter

En tar sikte på å samle inn gode eksempler på tilrettelagt læring av fremmedspråk for elever med særskilte behov. Disse eksemplene vil bli analysert og kategorisert før de spres til de involverte land. I tillegg vil en samle inn gode eksempler på læring av fremmedspråk i yrkesfagutdanningen og blant voksenbefolkningen (både formell og uformell opplæring). Videre ønsker en i høst å se på bruk av IKT og multimedia for å fremme læring av fremmedspråk. Det er også aktuelt med studieturer til interessante læringsmiljø i Europa. Slike studiebesøk vil eventuelt bli foretatt i mindre grupper. Det legges opp til et nytt møte i gruppen i oktober og et i desember.