Møtereferat gruppe B2 3-4 februar 2003

Møtereferat gruppe B2, 3.-4. februar 2003

Forum: "The working group of languages"
Sted: Brussel
Tidspunkt: 3.-4- februar 2003
Deltagelse fra Norsk side: Per Ramberg

Promoting Language Learning and Linguistic Diversity – the Discussion Document

Første dag av møtet ble for det meste viet drøftinger av følgende spørsmål:

(a) In what concrete ways should the European Commission help Member States to ensure that all citizens are able to communicate in at least two languages in addition to their mother tongue(s) and meet the objective set by the Barcelona Council of teaching at least two foreign languages from a very early age? How should provisions at European level be adapted? How could best use be made of existing instruments?

(b) What scope is there at European level for practical steps to increase the range of languages taught, in order to better represent the linguistic diversity of the Union?

(c) Section III notes that language teaching is crucial to the success of any endeavour to promote languages. In what further ways could the European Commission help Member States to improve the quality and quantity of teacher training and monitor the effectiveness of language teachers?

(d) Greater transparency in the assessment of language skills is a key priority (see section III 6). In what ways should the European Commission help Member States to develop a transparent system of validating or certifying language skills?

(e) A common thread throughout this document is the importance of linguistic diversity for the European Union. In what ways could the Union best integrate support for ‘regional’, ‘minority’, ‘migrant’ and sign languages into its transnational cooperation programmes in the fields of education, training and culture?

(f) In what ways could the European Commission help Member States to create a more ‘language-friendly’ environment?

(g) Finally, Member States hold the key to the success of any move to promote language learning and linguistic diversity. What steps should Member States themselves take in each of the areas highlighted by this document?

Hvert enkelt land må svare på disse spørsmålene innen 28. februar 2003. Det foreslås at en gruppe mennesker med kompetanse på disse spørsmålene raskt kommer sammen for å lage et utkast til mulige svar fra Norge. Undertegnede står til disposisjon for UFD, og anbefaler at Erik Sandvik, norsk ekspert i EU-kommisjonen, trekkes med i et slikt arbeid. Sandvik arbeider i den enheten som skal motta høringssvarene, og hans kompetanse og innsikt i EU-kommisjonens arbeid vil være viktig for å "treffe" best mulig med Norges høringsuttalelse.

Indikatorer:
En tar sikte på å foreslå indikatorer innenfor 3 eller 4 følgende områder:

  1. Percentage of pupils who reach a level of proficiency in two foreign languages (for instance level B2 of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference)
  2. Training courses of Language Teachers
  3. Adult language Learning
  4. Early Language Learning

Indikatoren under pkt a) står sannsynligvis fast, mens en leter etter gode indikatorer for de tre andre områdene. Dette vil drøftes på neste møte i gruppen 2. og 3. april 2003. Her er det muligheter for Norge å spille inn forslag på gode indikatorer. Mitt forslag er at samme arbeidsgruppe som under sak 1 ser på mulig ordlyd for indikatorer innen de tre aktuelle områdene.

Utveksling av "good practice"
Alle land inviteres til å komme med eksempler på god praksis innenfor følgende 5 områder:
Early language learning
Secondary education
Lifelong language learning
Linguistic diversity in the educational systems
Training of foreign language teachers

De gode eksemplene bør kjennetegnes ved at de: exist already; have clearly identifiable aims and objectives; be user-friendly and appeal to participants; be adaptable and transferable (if certain specified conditions are met); be sustainable and have a long-term perspective; its results should be identifiable and capable of evaluation; be part of a coherent framework.

Dette betyr at en er ute etter eksempler på nasjonalt policy – nivå. Her bør UFD tenke nøye gjennom hvilke eksempler en ønsker å presentere. Noen land signaliserte at de muligens vil legge fram 2-4 eksempler innenfor de 35 punktene som er gruppert i de 5 nevnte tema. Et eksempel kan gjerne dekke flere punkter. Frist for å sende inn eksempler er 28. Februar 2003.

Neste møte: 2. og 3. april 2003 i Graz.