Møtereferat gruppe G 19 mai 2003

Møtereferat gruppe G: 19. mai 2003

Forum: Arbeidsgruppe G, åpent læringsmiljø, aktivt medborgerskap og integrasjon
Sted: Brussel
Tidspunkt: 19. mai 2003
Deltakelse fra norsk side: Else Husa

Hovedpunkter:
Dette var tredje møte i arbeidsgruppe G.

Det ble rapportert fra aktiviteten i de andre arbeidsgruppene.

Hoveddiskusjonen på dette møtet dreide seg om målsetningene 2.3.1 "Ensuring that the learning of democratic values and democratic participation by all school partners is effectively promoted in order to prepare people for active citizenship" og 2.3.3 "Ensuring fair access to acquisition of skills for the less privileged or those currently less well served and motivating them to participate in learning" i arbeidsprogrammet.

Et innspill som har vært mye diskutert og som det synes å være bred enighet om er at alle skal ha tilgang til karriereveiledning. Begrepet karriereveiledning ("career guidance") refererer i tidligere dokumenter fra EU-kommisjonen til aktiviteter som setter folk i stand til å fatte beslutninger som angår deres eget liv (om utdanning, yrke og personlige forhold) og videre i stand til å sette disse beslutningene ut i livet.

Innspill fra norsk side: Jeg har spilt inn et godt eksempel: "Presentation of the follow-up service for school leavers in upper secondary education in Norway".

På møtet orienterte jeg ellers om funn i det norske MOVI-prosjektet (voksenopplæringsprosjekt om motivasjon, veiledning og informasjon). Evalueringen av prosjektet, foretatt av Voksenopplæringsinstituttet - VOX, peker på at motivering og veiledning må etterfølges av tilbud om opplæring forholdsvis umiddelbart for å ha effekt. Dette gjelder i særlig grad voksne som har dårlige skoleerfaringer fra tidligere.

Annet: Møtelokalet var uegnet, og mange kritiserte administrasjonen for at det ikke var tolketjeneste på møtet.

Oppfølging:
Det er nå fremkommet mange anbefalinger til arbeidsprogrammet. Administrasjonen påtok seg oppgaven med å utforme utkast til rapport til neste samling.

Neste møte i arbeidsgruppen er i Brussel 2. juli 2003.