Møtereferat gruppe H 13-14 februar 2003

Møtereferat gruppe H, 13.-14. februar 2003

Forum: Gruppe H: gjøre læring attraktivt og styrke båndene til arbeidsliv, forskning og samfunn
Tid og sted: Brussel, 13. og 14. februar 2003
Neste møte: Dublin 7-8 mai
Norsk deltaker: Astri Hildrum, Avdeling for kompetanse og arbeidsliv, Utdannings- og forskningsdepartementet (hia@ufd.dep.no, tlf: 22 24 76 92 / 920 80 019)

Møtets formål, stikkord:

 • Klargjøre og konkretisere gruppas mål og kartlegge status på området
 • Identifisere prioriteringer og nøkkelområder som kan tematiseres på europeisk nivå

Bakgrunn
Mandatet er nedfelt i Lisboa-strategien for et mer konkurransedyktig Europa innen 2010.

Arbeidet i gruppe H er særlig tett knyttet opp mot:

 • Arbeidet i gruppe G (gjøre tilgang til læring lettere for alle) og gruppe F (effektiv ressursbruk) i arbeidsprogrammet
 • Oppfølgingen av Københavnerklæringen om økt samarbeid om yrkesutdanning og kvalifikasjoner
 • En ekspertgruppe om uformell læring, som er opprettet og vil rapportere til gruppen

Gruppen skal utarbeide en delrapport som inngår i den første rapporteringen til toppmøtet mars 2004 mht oppfølgingen av Lisboastrategien.

Relatert målsetting i Regjeringens Europapolitiske plattform: delta i initiativet for å utvikle livslang læring, med særlig vekt på mekanismer for å kunne sammenlikne kvalifikasjoner

Mål for arbeidet i gruppe H
1) Gjøre læring mer attraktivt

 • Oppmuntre unge mennesker til å ta videre utdanning og motivere og gjøre det mulig for voksne å delta i læring gjennom hele livet
 • Utvikle metoder for å verdsette uformell læring
 • Finne måter å gjøre læring attraktivt i og utenfor formelle utdanningssystem

2) Styrke forbindelsene til arbeidsliv, forskning og samfunn

 • Styrke kultur for læring og heve bevissthet/ motivasjon i befolkningen omkring nytteverdien av å lære
 • Styrke samarbeidet mellom utdanningssystem og samfunn
 • Bygge opp under utvikling av partnerskap og konkret samhandling mellom aktører på alle nivå
 • Styrke utvikling av læringsarenaer, inkludere både grunnopplæring og læring på arbeidsplassen

Deltakere:
EU-kommisjonen, EU-landene, EØS-landene, søkerlandene til EU og arbeidslivets parter på EU-nivå og utpekte eksperter på fagområdet.

Informasjon om UFDs EU arbeid, herunder oppfølging av Lisboastrategien vil innen kort tid bli gjort tilgjengelig på www.odin.dep.no/ufd

Jens Bjornavold og Martina Ni Cheallaigh: Making learning attractive and strenghtening links to working life, research and society at large. Reflections on perspectives, issues and questions. Brussels February 2003 (fås ved henvendelse til UFD)

Hovedkonklusjoner
Det ble brukt en del tid på å plassere og definere gruppas arbeid i forhold til andre deler av arbeidsprogrammet. Gruppe H har mest overlappende mandat med gruppe G, og dette forholdet ble diskutert spesielt. Gruppe G vil ha fokus på like muligheter og inkludere utsatte grupper, mens gruppe H ser på fleksibilitet, læringskultur og strategier for å verdsette og dokumentere læring.

Avklaring av rolle og mandat mellom grupper innen arbeidsprogrammet er ikke sluttført. Prosessen kan derfor tenkes å skyte fart fra en bestemt gruppe og stagnere i andre, viktig å følge med på dette. De ansvarlige for oppfølging av Københavnerklæringen (samarbeid om yrkesutdanning) i Kommisjonen sitter nå også i ledelsen av arbeidet i gruppe H. Dette bidrar til koordinering på overordnet nivå.

Fire oppsummerende stikkord etter diskusjonene om mandat/prioriteringer for gruppa er gjengitt under. Det ble ikke anledning til å gå i detalj på prioriteringer, dermed var heller ikke uenigheten stor.

 • Fleksibilitet i formell utdanning. Mer miksede løp av utdanning og jobb styrker individene, derfor se på mulighet til å kombinere læring i og utenfor skole.
 • Skape rom for å utvikle partnerskap og samarbeidsrelasjoner. Bygge opp tillitsrelasjoner for kommunisering av behov på alle nivå. Herunder utvikle arbeidsplassen som læringsarena, men også å kople tilbake til utdanningssystemet.
 • Vurderingsmåter og standarder for verdsetting av læring. Måten standarder settes påvirker i seg selv motivasjon for læring, og målemetoder kan overskygge formålet med læreprosessen. Dagens vurderingsmåter dekker ikke det faktiske omfang av kunnskap. Design av metoder må underbygge læringskultur, ikke føre til målforskyvninger.
 • Utvikle læringsmotiverende miljøer. Tilpasse og utvikle organisasjoner for lærende individer og skape læringskultur, føre nye tilnærminger inn i det ordinære utdanningssystemet. Et annet aspekt er inter-generasjonelt samarbeid, f.eks unge lærer eldre om IKT

Videre fremdrift og oppfølging

 • Neste møte i Irland 7-8 mai vil gå ut på konkret erfaringsutveksling som grunnlag for en første statusrapport som gruppen skal levere i juni. Det kan forventes at konklusjonene fra møtet blir førende på den endelige rapporten fra gruppen. Vi er blitt bedt om å gi en presentasjon av nyere utvikling i Norge mht verdsetting av uformell læring/realkompetanse.
 • Hovedtemaene som ellers skisseres er en gjennomgang av OECDs rapport ‘Beyond Rhetorics’ og irsk politikk som berører gruppas mandat
 • Mot slutten av 2003 vil det utarbeides en katalog over tilnærminger og metoder for å gjøre læring mer attraktivt og styrke samarbeidsrelasjoner. Det vil også bli utarbeidet en web-basert plattform.
 • En ekspert på temaet vil følge og støtte gruppen og dokumentere arbeidet.

Vi ber om innspill på følgende:

 • Forhold som bør tas med i betraktning ved presentasjonen av norske erfaringer med realkompetanse i Irland i mai
 • Erfaringer og eksempler på god praksis for øvrig på hvordan man gjør læring attraktivt og styrke samarbeidsrelasjoner som er dokumenterbare og relevante på policynivå som vi kan spille inn
 • Er det noe som virker spesielt interessant for oss å lære/ bringe tilbake?

KA-avdelingen i UFD vil innkalle til et forberedende møte innen utgangen av april der det blir mulig å fremsette synspunkter. For øvrig er det anledning til å gi innspill per e-post.